Information support for user-oriented development organisation : considerations based on the construction and evaluation of knowledge storage

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Nieminen, Marko
dc.date.accessioned 2012-02-13T12:59:47Z
dc.date.available 2012-02-13T12:59:47Z
dc.date.issued 2004-10-22
dc.identifier.isbn 951-22-7308-X
dc.identifier.issn 1458-6819
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2464
dc.description.abstract User-centred development of interactive systems and devices has received increasing importance in product development organisations. So far, the answer from the usability engineering community has been the offering of different types of methods that can be applied during the development work in different stages of the development process. As the amount of applicable methods increase and the stakeholder population utilising these methods broadens, support for the management of this usability engineering work becomes important. This includes considerations about the arrangement of the organisation performing the development work as well as the tools and methods that supports this. The objective of this study is the modelling and construction of information support for product development that takes user-centred issues into consideration. The main research question of the study is "What kind of information management system can provide support for user-oriented product development?" Boundaries for the main research question are presented with the focus areas of the work that point out insights from the organisational standpoint as well as from the standpoint of the methods and tools. The methodological standpoint has a longer tradition in the HCI field than the organisational one. In the literature review part of this thesis, methods that are used rather widespread are introduced in order to find out the characteristics and requirements that they point out for the surrounding information support systems and the hosting organisation. The organisational standpoint is studied and reflected in the three empirical studies that illustrate the contemporary arrangement and organisation of product development. Product development is addressed also in the literature review. Building on the findings, a framework of the characteristics for a hosting organisation is presented. The framework consists of five levels: organisational orientation (values, attitude), life-cycle considerations (business/process/product), generic development support (methods and tools), quality instructions (organisation-specific adjustments of the generic level), and information support (operative level). This framework points out the position of an information support system in the organisational surroundings. After this 'positioning', more detailed modelling, design and implementation of the supporting information support system, the "Knowledge Storage" is presented. The results from the construction and evaluation of the Knowledge Storage point out needs for information support applications (developer community, roles, awareness, contribution evaluation). The results also reveal difficulties in the making of these kinds of applications attached to real development projects and activities (migration of existing knowledge base, 'suitable' project, application integration, implementation of baseline functionality vs. value-added features). en
dc.description.abstract Käyttäjäkeskeisyyden merkitys tuotekehitystoiminnan yhtenä suunnittelunäkökulmana on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Käyttäjäkeskeistä suunnittelua painottavan tutkimusyhteisön tarjooma käytännön suunnittelutyölle on perinteisesti ollut joukko erilaisia suunnittelumenetelmiä, joita on mahdollista hyödyntää eri vaiheissa suunnittelua. Menetelmien määrä samoin kuin niitä hyödyntävien suunnitteluosapuolten määrä onkin näiden johdosta kasvanut. Tämä on luonut tilanteen, jossa käyttäjäkeskeisten menetelmien soveltamista ja niillä kerättyä tietoa on tarpeen hallita entistä systemaattisemmin keinoin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tueksi soveltuvan tietotukiympäristön mallintaminen, kehittäminen ja arviointi. Tutkimuksen pääkysymys on: "Millainen tiedonhallinnan järjestely voi tarjota tukea käyttäjäsuuntautuneelle tuotekehitykselle?" Pääkysymystä tarkentavat rajaukset nostavat esiin kaksi näkökulmaa: organisatorisen ja välineellisen. Metodiikkapainotteisella näkökulmalla on vahvempi perinne ihminen-tietokone-vuorovaikutuksen tutkimusalueella kuin organisatorispainotteisella. Työn kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaankin yleisesti sovellettuja käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä hakemalla niistä piirteitä ja vaatimuksia, joita niiden soveltaminen asettaa ympäröivälle organisaatiolle. Organisatorista näkökulmaa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksessa tuotekehitystoiminnan yleisten piirteiden kautta sekä lisäksi kolmen empiirisen nykyaikaista tuotekehitystoimintaa selvittävän tutkimuksen avulla. Selvitysten tulosten perusteella työssä kehitetään viitekehys, jonka avulla tarkastellaan käyttäjäkeskeisesti toimivan organisaation edellytyksiä soveltaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja siihen liittyvää tietotukea. Viitekehyksessä tunnistetaan viisi elementtiä: organisatorinen suhtautuminen (arvostukset, asenne), elinkaaritarkastelut (liiketoiminta/prosessit/tuotteet), toiminnan yleisen tason välineistäminen (menetelmät), laatuohjeistus (organisaatiokohtainen menetelmien soveltaminen) ja toiminnan operatiivisen tason tietotuki. Viitekehys sijoittaakin tietotukiratkaisut laajempaan organisatoriseen ympäristöön. Viitekehyksen esittämisen jälkeen työssä esitetään "Knowledge Storage" -tietotukiratkaisun kehittäminen. Tulokset tästä kehitystyöstä osoittavat vaatimuksia organisatorisessa viitekehyksessä toimiville tietotukiratkaisuille (yhteisöllisyys, roolijako, tilannetietoisuus, palaute yksilöllisistä kontribuutioista). Tulokset nostavat esiin myös merkittäviä haasteita ja vaikeuksia tämän tyyppisten ratkaisujen kokeilussa ja toimivuuden arvioinnissa todellisten käytännön projektien yhteydessä (aiemman tietoainespohjan hyödyntäminen, sopivan luonteinen projekti, perustoiminnallisuusvaade vs. uusi lisäarvoa tuottava toiminnallisuus). fi
dc.format.extent 228
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Research reports / Helsinki University of Technology Software Business and Engineering Institute. A en
dc.relation.ispartofseries 2 en
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Psychology en
dc.title Information support for user-oriented development organisation : considerations based on the construction and evaluation of knowledge storage en
dc.title Käyttäjäkeskeisen tuotekehitysorganisaation tietotuki – Pohdintoja "Knowledge Storage" –tiedonhallintaympäristön toteutuksen ja arvioinnin perusteella fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword CSCW en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword software engineering en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-004278
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.mcode T-121
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.supervisor Kuutti, Kari; doc., prof.
dc.contributor.lab Software Business and Engineering Institute (SoberIT) en
dc.contributor.lab Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio (SoberIT) fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account