Strengthening the practices of experiment-driven innovation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Häivälä, Markku
dc.contributor.author Kallioinen, Hannes
dc.date.accessioned 2017-02-01T07:44:35Z
dc.date.available 2017-02-01T07:44:35Z
dc.date.issued 2017-01-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24451
dc.description.abstract Producing continuously any type of innovations is necessary for businesses to maintain or improve their market position. The effectiveness of the early stage of the innovation process is playing an essential role in the whole process of new product development (NPD). Exposing an idea to experimentation is considered as an effective way to improve the development of new products and services. The purpose of the research was to understand the strengths and best practices of experimentation in NPD through a literature review and then formalise practical recommendations for the case company, KONE Corporation. The case study, a combination of a survey and field experiments, focused on understanding the strengths and weaknesses of the current arrangements of KONE innovation process. The goal was to assess the ease of experimentation and based on those findings to suggest practical recommendations to create a change towards an innovation culture that involves more experimentation than currently. The research produced findings as follows: First, the current practices were not encouraging or demanding an individual ideator to implement experiments. The governance was found to be too open, and therefore many ideas had faded. Second, nothing was found to hinder experimentation during the implementation of the field experiments. The finding suggests that proactive attitude can enable the implementation of experiments. Third, both the survey and field experiments demonstrated that the information and awareness about the available resources for innovation development have room for improvement. Based on these findings, the research suggests a list of practical recommendations for immediate and near future implementation. This thesis was done in a close collaboration with KONE Innovation Management, in Hyvinkää, Finland. en
dc.description.abstract Innovaatioiden jatkuva tuottaminen on välttämättömyys mille tahansa liiketoiminnalle, joka haluaa ylläpitää tai parantaa markkinatilannettaan. Alkupään innovaatioprosessin tehokkuus on keskeisessä roolissa koko tuotekehitysprosessin toiminnan kannalta. Ideoiden altistaminen kokeiluille nähdään tehokkaana tapana parantaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä (eng. New Product Development, NPD). Tutkimuksen tarkoitus oli ymmärtää kokeilukulttuurin heikkoudet ja vahvuudet NPD:n kontekstissa, ja tämän jälkeen muodostaa käytännön suosituksia kohdeyritykselle, KONE Oyj:lle. Työn tutkimusosuus koostui kyselystä sekä kolmesta paikallisesta kenttäkokeesta, joiden avulla pyrittiin ymmärtämään KONE Oyj:n nykyisen innovaatioprosessin heikkoudet ja vahvuudet. Tavoitteena tutkimuksessa oli arvioida kokeilukulttuurin helppoutta ja näiden havaintojen pohjalta luoda suosituksia, jotka tukisivat vahvempaa kokeilukulttuuria. Tutkimustyö tuotti kolme havaintoa: Ensinnäkin havaittiin, että nykyiset prosessit eivät kannusta tai vaadi idean omistajaa tekemään kokeiluja. Ohjauksen havaittiin olevan liian kevyttä ja näin ollen moni idea lopulta kuihtui. Toiseksi, tutkimuksessa havaittiin, että mikään yksittäinen tekijä ei vaikuttaisi estävän kokeilujen tekemistä. Havainnon mukaan kuka tahansa kykenee tekemään kokeiluja halutessaan. Kolmanneksi, sekä kysely että kenttäkokeilut osoittivat, että saatavilla olevista resursseista on tarjolla tietoa ja ymmärrystä hyvin niukasti, jotta ideoita voisi kehittää käytännössä eteenpäin. Tehtyjen havaintojen pohjalta työ suosittelee joukkoa käytännön suosituksista, joista osa voidaan toteuttaa välittömästi ja osa pidemmällä aikajänteellä. Tämä diplomityö tehtiin läheisessä yhteistyössä KONEen innovaatiojohdon kanssa Hyvinkään toimipisteessä. fi
dc.format.extent 83+33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Strengthening the practices of experiment-driven innovation en
dc.title Kokeilulähtöisen innovaatiokulttuurin käytäntöjen vahvistaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword experimentation en
dc.subject.keyword prototyping en
dc.subject.keyword learning en
dc.subject.keyword front-end en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702011420
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid 7440
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account