Liittyminen ympäristöön - maisema-arkkitehtuurin rooli yleisissä arkkitehtuurikilpailuissa 2003-2012

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rautamäki, Maija
dc.contributor.author Penttinen, Pipsa
dc.date.accessioned 2017-02-01T07:37:09Z
dc.date.available 2017-02-01T07:37:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24432
dc.description.abstract Diplomityöni tavoitteena on selvittää minkälainen rooli maisema-arkkitehtuurilla on arkkitehtuurikilpailuissa. Arkkitehtuurikilpailu on tärkeä elinympäristön suunnittelun ideoinnissa ja suunnitelmien hankinnassa käytettävä työkalu, jota hallinnoi Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Elinympäristö ei muodostu pelkästään arkkitehtuurista, myös viher- ja virkistysalueet, julkiset ulkotilat, kadut ja muut ulkotilat ovat tärkeässä osassa. Maisema-arkkitehtuurin koulutus antaa valmiudet suunnitella ulkotilaa ja maankäyttöä kaikissa mittakaavoissa. Arkkitehtuurikilpailut voidaan jakaa kahteen muotoon, yleisiin kilpailuihin ja kutsukilpailuihin. Tässä työssä tarkastellaan yleisiä kilpailuja, jotka voivat olla luonteeltaan rakennus- tai aluesuunnittelupainotteisia. Yleensä rakennussuunnittelukilpailussa haetaan suunnittelijaa ja suunnitelmaa rakennukselle tai rakennusryhmälle (julkinen tai yksityinen taho). Aluesuunnittelukilpailussa yleensä haetaan ideoita maankäytön suunnitteluun, esimerkiksi asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailut käydään SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisesti ja SAFA toimii myös tilaajan ja suunnittelijoiden välissä eräänlaisena viranomaisena sekä auttaa tilaajaa kilpailun järjestelyissä. Maisema-arkkitehtuurin aseman selvittämiseksi olen tutustunut kaikkiin vuosien 2003-2012 järjestettyihin yleisiin kilpailuihin. Tärkein yksittäistä kilpailua määrittelevä asiakirja on kilpailuohjelma, jossa määrätään mm. suunnittelutehtävä, annetaan alueen kuvaus, pohjatiedot ja suunnitteluohjeet sekä kerrotaan arvosteluperusteet. Toinen dokumentti on arvostelupöytäkirja, jossa kerrotaan kilpailun arvosteluvaiheesta, esitetään yleisarviointi, ehdotuskohtaiset arvioinnit sekä kilpailun tulos ja palkinto-lautakunnan suositus jatkotoimenpiteiksi. Työni keskeinen johtopäätös on, että maisema-arkkitehtuurilla on rooli arkkitehtuurikilpailuissa, mutta koulutuksen tarjoamaa asiantuntemusta ei käytetä hyödyksi johdonmukaisesti tai kokonaan. Tämä näkyy erityisesti aluesuunnittelukilpailuissa, joissa arkkitehtuuria ja maisema-arkkitehtuuria ei yleensä rinnasteta, vaikka pätevyys riittää molemmilla maankäytön suunnitteluun. Myös osassa rakennussuunnittelukilpailuja maisema-arkkitehtuurista voisi olla hyötyä, erityisesti jos ulkotiloilla on toiminnallisia, ekologisia tai esteettisiä tavoitteita. Työni lopuksi esitän kehityksehdotuksia, joilla kilpailujärjestelmää voisi parantaa siten, että maisema-arkkitehtuurin koko potentiaali tulisi hyödynnetyksi, jotta arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien yhteistyöllä saavutettaisiin laadukasta, toimivaa ja esteettistä elinympäristöä. fi
dc.description.abstract The aim of my thesis is to define the role of landscape architecture in architectural competitions. An architectural competition is a significant for gathering general ideas and proposals for land use, buildings and built environment. Finnish Association of Architects SAFA is the main organizer for architectural competition in Finland and works as link between designers and the arranger as an authority. The environment that we live in does not form solely by architecture. Also green and recreational areas, parks, yards, public spaces and other outside areas are a significant part of a lived environment. The education of a landscape architect gives a person abilities to plan outside areas and land use in all its scales. Architectural competitions can be divided in two forms open competitions and invited competitions. In this thesis the focus is only in open competitions, which can be either building design or areal design competitions. Usually a building design competition’s aim is to find a designer and a plan for a certain building or group of buildings and the aim of areal design competition is to get ideas for land use, for example to be developed into a master plan. Competition process follows SAFA’s rules for architectural competition and SAFA’s officials help the arranger when needed. In order to find out what is landscape architecture’s role in these competitions I have reviewed all the open competitions held during years 2003-2012. The most important document is the competition program which defines the actual assignment, aims of the competition, gives sufficient knowledge about the area, planning instructions and also assessment criteria. Other important document is jury report in which the jury gives a general review about the competition, detailed review of proposals and results. My conclusion is that landscape architecture has a role in architectural competitions, but its full potential is not considered or taken in consideration. This applies especially in areal ideas competitions in which landscape architects and architects should be considered equal by definition. Also some of the building design competitions could use landscape architectural planning. Especially if outside spaces have functional, aesthetical or ecological requirements. I also propose some development ideas for competition system in order to utilize the full potential of landscape architecture. This way architects and landscape architects could work together to achieve good, functional and aesthetical, quality environment. en
dc.format.extent 139+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Liittyminen ympäristöön - maisema-arkkitehtuurin rooli yleisissä arkkitehtuurikilpailuissa 2003-2012 fi
dc.title Liittyminen ympäristöön - Role of landscape architecture in open architectural competitions 2003-2012 en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword arkkitehtuurikilpailu fi
dc.subject.keyword yleinen arkkitehtuurikilpailu fi
dc.subject.keyword arkkitehtuurikilpailusäännöt fi
dc.subject.keyword maisema-arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword Suomen arkkitehtuurikilpailujärjestelmä fi
dc.subject.keyword Suomen Arkkitehtiliitto SAFA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702011377
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ariluoma, Mari
dc.programme fi
dc.ethesisid Aalto 7964
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account