Managing Competitive and Cooperative Strategizing in Open Platform Ecosystems using Boundary Resources

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Karhu, Kimmo
dc.date.accessioned 2016-12-29T10:01:37Z
dc.date.available 2016-12-29T10:01:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7235-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7236-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24035
dc.description.abstract Digitalization is proliferating and digital strategizing is thus becoming ever more important in various industries. Digital business is increasingly based on use of open platforms counting on complements from 3rd parties and network effects they induce. Existing research on open innovation and open platforms have mainly focused on positive leverage effects of openness and have neglected the negative aspects, such as competitive threats caused by openness. Motivated by these notions, this dissertation studies how platform owners can manage both cooperative and competitive challenges and strategize in open platform ecosystems. This dissertation is composed of four articles and a summary synthesizing the results. Mobile industry, being one of the forerunners in digitalization, was chosen as the focal case for the study. The study was organized as a multiple case study, in which each article extended and enriched the analysis of previous articles. As a whole, they form a large case study of mobile industry spanning from 2007 to 2015 covering all major mobile platforms. This dissertation makes three contributions. First, open platform ecosystems are depicted as a new kind of competitive environment with platform forking identified as a specific new form of competition and strategic challenge for platform owners. Second, boundary resources are enriched to be the central strategic tools that are actively used to manage both cooperation and competition with the various actors of the open platform ecosystem. To manage cooperation, boundary resources are exposed as versatile strategic tools to attract, control, and appropriate value from the complementors. From competition perspective, too open boundary resources may be strategically exploited through platform forking to build a competing platform. To counter the competition, platform owner can use boundary resources to defend against exploiters. Third, as a conclusion, boundary resources are reasoned to have a central role in building and sustaining competitive advantage in open platform ecosystem. Finally, to help managers to cope with open platform strategizing and think strategically about boundary resources, several managerial implications are derived from the findings. To prevent exploitation, managers are advised to pay close attention in designing the boundary resources in the first place; both by balancing between generative effect and minimizing risks and by leaving room for strategic maneuvering at a later point of time if needed. A key managerial advice is that digital tools should be used increasingly in strategizing. Google Play Services illustrates that software technological strategizing offers additional benefits including rapid deployment, customizability and precise targeting. en
dc.description.abstract Digitalisaatio leviää, ja sitä myötä digitaalinen strategiointi nousee yhä tärkeämpään rooliin monella toimialalla. Digitaalinen liiketoiminta perustuu kasvavissa määrin avoimien alustojen käyttöön. Avoimen alustan liiketoimintamalli nojaa kolmansien osapuolien täydentäviin tuotoksiin ja niiden avulla syntyviin verkostovaikutuksiin. Aikaisempi tutkimus avoimesta innovaatiosta ja avoimista alustoista on pääosin keskittynyt näihin myönteisiin kerrannaisvaikutuksiin ja ohittanut kielteiset vaikutukset, kuten liiallisen avoimuuden aiheuttamat uhat. Tämän tutkimusaukon täyttämiseksi tämä väitös tutkii, miten alustan omistaja voi hallinnoida sekä yhteistyölliset että kilpailulliset haasteet avoimen alustan strategiassaan. Väitös koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvedosta, joka syntetisoi tulokset. Kohdetoimialaksi tutkimukselle valittiin mobiilitoimiala, jossa digitalisaatio on jo edennyt pitkälle. Tutkimusmenetelmä oli monitapaustutkimus, jossa kukin artikkeli rikasti analyysiä joko uusilla tapauksilla tai syvensi aiempia. Kokonaisuutena työ muodostaa laajan tapaustutkimuksen mobiilitoimialasta vuodesta 2007 vuoteen 2015 kattaen kaikki merkittävimmät mobiilialustat. Väitös tekee kolme tutkimuksellista kontribuutiota. Ensinnäkin avoimen alustan ekosysteemi kuvataan uudenlaisena kilpailullisena ympäristönä ja alustan haaroittaminen nostetaan esiin erityisenä uutena kilpailullisena uhkana alustan omistajalle. Toisekseen rajaresurssit esitetään keskeiseksi strategiseksi työkaluksi, jolla hallinnoidaan sekä yhteistyötä että kilpailua eri toimijoiden suhteen avoimen alustan ekosysteemissä. Tähän liittyen rajaresurssit ovat monipuolinen työkalu houkutella ja kontrolloida yhteistyökumppaneita sekä luoda arvoa heidän kanssaan. Toisaalta kilpailijat saattavat hyväksikäyttää liian avoimia rajaresursseja ja luoda kilpailevan haarautetun alustan. Vastatakseen tähän alustan omistaja voi myös käyttää rajaresursseja puolustautumiseen. Kolmantena kontribuutiona yhteenvetona esitetään, että rajaresursseilla on laajemmin keskeinen rooli kilpailuedun muodostumisessa ja ylläpitämisessä avoimen alustan ekosysteemissä. Työn lopuksi esitetään konkreettisia johdon toimenpiteitä avoimen alustan strategiointiin. Estääkseen resurssien väärinkäyttöä rajaresurssien suunnitteluun on panostettava heti alussa. Tämä tarkoittaa sekä kerrannaisvaikutuksien ja riskien välillä tasapainoilemista että myöhempien strategisten liikkeiden mahdollistamista. Työn keskeinen havainto on, että rajaresurssit ja ylipäänsä digitaaliset työkalut tarjoavat uuden näkökulman strategiointiin. Google Play Services on yksi hyvä esimerkki siitä, miten digitaalinen strategiointi mahdollistaa strategian nopeamman toimeenpanon, muokattavuuden ja tarkemman kohdennuksen. fi
dc.format.extent 75 + app. 90
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 281/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Kimmo Karhu, Andrea Botero, Sami Vihavainen, Tingan Tang and Matti Hämäläinen. A Digital Ecosystem for Co-Creating Business with People. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, Vol. 3, No. 3, Pages 197-205, August 2011. DOI: 10.4304/jetwi.3.3.197-205
dc.relation.haspart [Publication 2]: Kimmo Karhu and Tingan Tang. A Comparison of Digital Business Ecosystems Built around Global Smart Phone Application Stores. In Proceedings of Joint Conference on eServices and Business Intelligence 2010 (JCeSBI 2010), Chengdu, China, June 2010.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Kimmo Karhu, Tingan Tang and Matti Hämäläinen. Analyzing competitive and collaborative differences among mobile ecosystems using abstracted strategy networks. Telematics and Informatics, Vol. 31, Iss. 2, Pages 319-333, May 2014. DOI: 10.1016/j.tele.2013.09.003
dc.relation.haspart [Publication 4]: Kimmo Karhu and Robin Gustafsson. Open Platform Boundary Resources as Arenas for Strategic Exploitation. Academy of Management Annual Meeting 2015 (revised version under review at ISR), Vancouver, Canada, August 2015.
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Management en
dc.title Managing Competitive and Cooperative Strategizing in Open Platform Ecosystems using Boundary Resources en
dc.title Rajaresurssien käyttö kilpailu- ja yhteistyöstrategioinnissa avoimen alustan ekosysteemissä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword boundary resources en
dc.subject.keyword coopetition en
dc.subject.keyword digitalization en
dc.subject.keyword open platform en
dc.subject.keyword platform forking en
dc.subject.keyword alustan haaroittaminen fi
dc.subject.keyword avoin alusta fi
dc.subject.keyword digitalisaatio fi
dc.subject.keyword rajaresurssit fi
dc.subject.keyword strategiointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7235-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.contributor.supervisor Gustafsson, Robin, Assistant Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Lyytinen, Kalle, Prof., Case Western Reserve University, USA
dc.rev Henfridsson, Ola, Prof., University of Warwick, UK
dc.rev Kenney, Martin, Prof., University of California, USA
dc.date.defence 2017-01-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse