Characteristics of mobile technology diffusion - Quantitative research of mobile handset features

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Töyli, Juuso, Prof., University of Turku, Finland
dc.contributor.advisor Smura, Timo, Dr., Verto Analytics Inc., Finland
dc.contributor.author Riikonen, Antti
dc.date.accessioned 2016-12-28T10:01:37Z
dc.date.available 2016-12-28T10:01:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7185-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7186-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24033
dc.description.abstract Rapid innovation in the mobile industry, and the consequent evolution of mobile handsets from basic phones to advanced multipurpose devices, causes new challenges for the research on mobile technology diffusion. Previous innovation diffusion research has focused on explaining how and why the mobile telephony and mobile handset generations spread. However, these levels of analysis provide limited understanding on the diffusion of individual technologies and product features.  The purpose of this dissertation is to measure, conceptualize, and provide empirical evidence on how new mobile technologies spread. The focus is on mobile handset feature diffusion, and especially on factory-installed software and hardware features. For the research, several quantitative datasets were collected from Finland during 2003-2012. These data provide complementing viewpoints, from mobile handset sales volumes, prices, and device installed base to mobile service usage, enabling holistic analysis of the phenomenon.  The research provides a methodological contribution by creating a framework for measuring the diffusion of complex technological innovations, and by comparing several methods and datasets. The results highlight the importance of using clearly defined measures when analyzing technology diffusion, due to the differences in the available datasets. Theoretical contributions of the research include applying well-known diffusion models to the new dataset and providing empirical evidence on the relationship of mobile handset features and lifetimes.  The dissertation also provides domain-understanding on mobile technology diffusion patterns and their practical implications. Mobile technology diffusion follows an s-shaped pattern, with high variations in the duration of the introduction stage prior to the takeoff with fast growth. The research also found typical price levels for mobile technology and feature takeoff, and associations between mobile handset sales and prices to be relatively linear for the technologies. Overall, the traditional innovation diffusion research methods were found to be applicable for studying mobile technology and product feature diffusion. en
dc.description.abstract Nopea innovointi mobiiliteollisuudessa, sekä siitä seurannut kehitys peruspuhelimista edistyneisiin ja monikäyttöisiin laitteisiin, aiheuttaa uudenlaisia haasteita mobiiliteknologioiden leviämisen tutkimiseen. Aikaisempi tutkimus innovaatioiden diffuusiosta on selittänyt kuinka ja miksi matkapuhelimet ja niiden teknologiset sukupolvet leviävät. Tämä analyysin taso tarjoaa kuitenkin rajoitetutusti ymmärrystä yksittäisistä teknologioista ja laiteominaisuuksista.  Tämä väitöskirja mittaa, käsitteellistää ja tuottaa empiiristä aineistoa uusien mobiiliteknologioiden diffuusiosta. Työ keskittyy matkapuhelinteknologioiden ja erityisesti tehdasasennettuihin laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksiin. Vuosilta 2003-2012 tutkimusta varten kerätyt aineistot edustavat toisiaan täydentäviä näkökulmia diffuusioilmiöön, matkapuhelinmallikohtaisista myyntitiedoista, -hinnoista, sekä laitekannasta mobiilipalveluiden käyttöön.  Tutkimus tekee menetelmäkontribuution luomalla viitekehyksen kompleksisten teknologisten innovaatioiden leviämisen mittaamiseen sekä vertailemalla metodeja ja aineistoja toisiinsa. Tulokset korostavat selkeästi määriteltyjen mittareiden tärkeyttä saatavilla olevien aineistojen välisistä eroista johtuen. Teoreettiset kontribuutiot sisältävät tunnettujen diffuusiomallien soveltamista uudenlaiseen aineistoon, sekä empiirisiä tuloksia matkapuhelinten tuoteominaisuuksien ja eliniän suhteesta.  Väitöskirja tuottaa myös toimialaymmärrystä mobiiliteknologioiden diffuusiomalleista ja niiden käytännön merkityksestä. Teknologioiden leviäminen noudattavaa s-muotoista kuvaajaa, sisältäen isoja eroja leviämisen alkuvaiheessa ennen nopean kasvun takeoff-pistettä. Tutkimus löysi tyypillisen hintatason mobiiliteknologioiden ja ominaisuuksien takeoff-pisteelle sekä näytti matkapuhelinten hintojen ja myyntimäärien suhteen olevan melko lineaarinen teknologiatasolla. Perinteisten innovaatioiden diffuusiossa käytettyjen tutkimusmetodien näytettiin yleisesti soveltuvan mobiiliteknologioiden ja tuoteominaisuuksien leviämisen tutkimiseen. fi
dc.format.extent 77 + app. 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 261/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Riikonen, Antti; Smura, Timo; Kivi, Antero; Töyli, Juuso. 2013. Diffusion of mobile handset features: Analysis of turning points and stages. Telecommunications Policy, volume 37, issues 6-7, pages 563-572. ISSN: 0308-5961. DOI: 10.1016/j.telpol.2012.07.011
dc.relation.haspart [Publication 2]: Riikonen, Antti; Smura, Timo; Töyli, Juuso. 2015. Price and sales volume patterns of mobile handsets and technologies. International Journal of Business Data Communications and Networking (IJBDCN), volume 11, issue 2, pages 22-39. ISSN: 1548-0631. DOI: 10.4018/IJBDCN.2015070102
dc.relation.haspart [Publication 3]: Riikonen, Antti; Smura, Timo; Töyli, Juuso. 2016. The effects of price, popularity, and technological sophistication on mobile handset replacement and unit lifetime. Technological Forecasting and Social Change, volume 103, pages 313-323. ISSN: 0040-1625. DOI: 10.1016/j.techfore.2015.11.017
dc.relation.haspart [Publication 4]: Levä, Tapio; Riikonen, Antti; Töyli, Juuso; Hämmäinen, Heikki. 2014. A framework for measuring the deployment of Internet protocols. International Journal of IT Standards and Standardization Research (IJITSR), volume 12, issue 1, pages 38-62. ISSN: 1539-3062. DOI: 10.4018/ijitsr.2014010103
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Telecommunications engineering en
dc.title Characteristics of mobile technology diffusion - Quantitative research of mobile handset features en
dc.title Mobiiliteknologioiden leviämisen ominaispiirteet: Kvantitatiivinen tutkimus matkapuhelinten ominaisuuksista fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.subject.keyword Technological innovation en
dc.subject.keyword diffusion en
dc.subject.keyword mobile handset en
dc.subject.keyword product feature en
dc.subject.keyword Internet protocol en
dc.subject.keyword Teknologinen innovaatio fi
dc.subject.keyword leviäminen fi
dc.subject.keyword matkapuhelin fi
dc.subject.keyword tuoteominaisuus fi
dc.subject.keyword Internet-protokolla fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7185-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
dc.opn Madden, Gary, Prof., Curtin University, Australia
dc.contributor.lab Network Economics en
dc.rev Mitomo, Hitoshi, Prof., Waseda University, Japan
dc.rev de Reuver, Mark. Assoc. Prof., Delft University of Technology, the Netherlands
dc.date.defence 2017-01-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account