Learning Centre

Paper Industry Material Recycling - Revealing and Rectifying the Chaos in Terminology

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vasara, Petri, Dr., Pöyry, Finland
dc.contributor.author Ervasti, Ilpo
dc.date.accessioned 2016-12-14T10:01:51Z
dc.date.available 2016-12-14T10:01:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7213-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7214-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23752
dc.description.abstract The objective of this doctoral dissertation was to create guidelines for a comprehensive, uniform terminological system for paper recycling. The uniform system should be such that it can be used globally, cross all geographical regions, and it should meet the needs of all stakeholders in the field. The objective was divided into four sub-objectives. Firstly, to provide a comprehensive analysis of existing terminological systems for paper recycling. Secondly, to provide a comprehensive analysis of existing frameworks for describing the material streams and stages in the paper recycling industry. Thirdly, to create a comprehensive, uniform framework for describing the material streams and stages in the material chain of the paper recycling industry. And, fourthly, to present a method to quantify the material streams and stages in the material chain of the paper industry. An exploratory research approach was used. This approach is appropriate especially when the research problem or research focus is not clear. This dissertation uses both qualitative and quantitative research data. Numerous journal articles, conference papers, books, and other research reports were used as sources of research data. In addition, a wide range of publications by various industry associations and individual companies as well as official and unofficial statistics, and definitions were utilized. It became obvious that a state of chaos exists with respect to how terminology is used in the paper recycling industry. A comprehensive analysis of existing frameworks dealing with material streams and stages related to paper recycling was done. After this, a comprehensive uniform framework for material streams and stages in the paper recycling industry was developed. This framework was named the Detailed Wheel of Fiber. A method for quantifying the different material streams and stages in the paper industry was developed. In this quantification a common denominator, the roundwood equivalent (RWE) was used. en
dc.description.abstract Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli kehittää suuntaviivat kattavalle ja yhdenmukaiselle terminologiselle systeemille, joka koskee paperin kierrätystä. Tämän yhdenmukaisen terminologian tulisi olla sellainen, että sitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti, kaikilla maantieteellisillä alueilla, ja sen tulisi kattaa alan kaikkien sidosryhmien tarpeet. Tavoite jaettiin neljään osatavoitteeseen. Ensimmäinen osatavoite oli analysoida kattavasti käytössä olevat terminologiset järjestelmät, jotka koskevat paperin kierrätystä. Toinen osatavoite oli analysoida kattavasti olemassa olevia, paperin kierrätystä koskevia materiaalien virtausmalleja. Kolmas osatavoite oli kehittää kattava ja yhdenmukainen materiaalien virtausmalli, joka kuvaa paperin kierrätystä koskevia materiaalivirtoja ja -kertymiä. Neljäntenä osatavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan kvantifioida paperiteollisuuden materiaalivirtoja ja -kertymiä. Työssä käytettiin eksploratiivista lähestymistapaa. Tätä lähestymistapa on sovelias erityisesti silloin, kun tutkimusongelma tai tutkimuksen fokus eivät ole selkeät. Väitöskirjatutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimustietoa. Lukuisia tieteellisiä artikkeleita, konferenssiesitelmiä, kirjoja ja muita tutkimusraportteja käytettiin tutkimuksen tiedon lähteinä. Lisäksi käytettiin laaja-alaisesti hyväksi teollisuusliittojen ja yksittäisten yritysten tuottamia julkaisuja samoin kuin virallisia ja epävirallisia tilastoja ja erilaisia määritelmiä. Tutkimuksessa kävi selkeästi ilmi, että paperin kierrätystä koskeva terminologia on kaaostilassa. Olemassa olevista materiaalien virtausmalleista tehtiin kattava selvitys. Tämän jälkeen kehitettiin kattava ja yhdenmukainen paperin kierrätysteollisuutta koskeva materiaalien virtausmalli. Tälle mallille annettiin nimi Yksityiskohtainen kuituratas (the Detailed Wheel of Fiber). Lisäksi kehitettiin menetelmä, jonka avulla voidaan kvantifioida paperiteollisuuden materiaalivirtoja. Tämä kvantifiointi tehtiin käyttämällä yhtenäistä nimittäjää, puuraaka-aine-ekvivalenttia (roundwood equivalent, RWE). fi
dc.format.extent 94 + app. 54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 273/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Ervasti, I., Miranda, R. and Kauranen, I., 2016. A global comprehensive review of literature related to paper recycling: A pressing need for a uniform system of terms and definitions. Waste Management 48, 64–71. DOI: 10.1016/j.wasman.2015.11.020
dc.relation.haspart [Publication 2]: Ervasti, I., Miranda, R. and Kauranen, I., 2016. Paper recycling framework, the “Wheel of Fiber.” Journal of Environmental Management 174, 35–44. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.03.004
dc.relation.haspart [Publication 3]: Keränen, J. and Ervasti, I., 2014. Amounts of non-fibrous components in recovered paper. Resources, Conservation and Recycling 92, 151–157. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.09.010
dc.relation.haspart [Publication 4]: Ervasti, I., 2016. Wood fiber contents of different materials in the paper industry material chain expressed in roundwood equivalents (RWEs). Silva Fennica vol. 50 no. 4 article id 1611, 1-22. DOI: 10.14214/sf.1611
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Industrial engineering en
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Paper technology en
dc.title Paper Industry Material Recycling - Revealing and Rectifying the Chaos in Terminology en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword recovered paper en
dc.subject.keyword recycling en
dc.subject.keyword paper industry en
dc.subject.keyword terminology en
dc.subject.keyword keräyspaperi fi
dc.subject.keyword kierrätys fi
dc.subject.keyword paperiteollisuus fi
dc.subject.keyword terminologia fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7213-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kauranen, Ilkka, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Grossman, Harald, Prof., Dresden University of Technology, Germany
dc.opn Kaila, Juha, Prof. Emeritus, Aalto University, Finland
dc.rev Lozo, Branca, Prof., University of Zagreb, Croatia
dc.rev Grossman, Harald, Prof., Dresden University of Technology, Germany
dc.date.defence 2016-12-29
local.aalto.formfolder 2016_12_13_klo_14_28
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse