Essays on Modeling and Analysis of Mortgage Loan Pools and the Delphi Method in Forecasting of Financial Variables

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kuosmanen, Timo, Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
dc.contributor.advisor Vilmunen, Jouko, Dr., Bank of Finland, Finland
dc.contributor.author Palmroos, Peter
dc.date.accessioned 2016-12-12T10:01:36Z
dc.date.available 2016-12-12T10:01:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7107-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7108-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23715
dc.description.abstract This thesis studies censored and truncated distributions in the modeling of correlation between Probability-of-Default (PD) and Loss Given Default (LGD) in mortgage loan pools, and also the use of the Delphi method in economical and financial forecasting. The first article derives the closed form solution for the moments and correlation of the bivariate, once or twice truncated and/or censored log-normal distribution. As a generalization the formula can also be used for distributions where one or both tails have been partly censored and partly truncated. The central scientific contribution of this paper is the closed form equa-tions for correlation and moments. The model presented in the second article allows the estimation of the heterogeneous mortgage loan pool structure using only the publicly available data. As a result the model gives three matrices of homogenised loan cohorts. Two of these matrices include information on the number of loans and the total remaining principals for all cohorts. The third matrix includes the Current Loan-to-Values (CLTV) for the same cohorts. These CLTVs can be converted to expected LGDs. The presented model is dynamic and can be used for forecasting the future pool structures. The scientific contribution of the paper is the method that can be used to generate reliable estimates of pool structures, when only publicly available data can be used. The third article studies the effects of a mortgage loan pool structure on the observed correlation between PD and LGD. The paper applies the same methods and models presented in the first two essays. Both homogeneous and heterogeneous pool structures are studied. Furthermore, the paper analyses the effects of both including and excluding zero-loss-defaults has on the observed sample correlation. The scientific contribution of the paper is to prove that the observed sample correlations are sometimes so biased that they shouldn't be used as such. In the fourth article forecasting power of the two expert opinion models, Delphi and Face-to-Face meetings, has been tested. We also present two post-survey methods to correct for possible forecast errors. The first model adjusts the perseverance bias caused by overly strong self-confidence of expert panellists, and experts willingness to prefer the trustworthiness of their own estimates over the estimates of other panellists. The second method tests post-survey adjustment of forecasts using conditionalised forecasts. In theory the latter method can be used to increase the accuracy of forecasts when the forecasted variable is dependent on the explanatory variable whose development is hard to forecast. The key scientific contributions of the paper are the support found for the existence of perseverance bias, and the indication that the mechanical post survey corrections of forecasts are possible. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja tutkii katkaistujen ja sensuroitujen jakaumien käyttöä asuntoluottojen tappiotodennäköisyyden ja tappio-osuuden välisen korrelaation mallintamisessa, sekä Delfoi-menetelmän käyttöä talouteen ja rahoitukseen liittyvissä ennusteissa. Ensimmäisessä artikkelissa johdetaan suljetut ratkaisut kaksiulotteisen, yhdeltä tai molemmilta puolilta katkaistun ja/tai sensuroidun log-normaalin jakauman momenteille ja korrelaatiolle. Yleistyksenä on jakauma, jonka toinen tai molemmat hännät on osittain sensuroitu ja osittain katkaistu. Artikkelin kontribuutio on momenttien ja korrelaation suljettuu ratkaisu. Toisessa artikkelissa mallinnetaan heterogeenisten asuntoluottosalkkujen rakennetta julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella. Estimoinnin tuloksena saadaan kolme homogeenisista lainakohorteista koostuvaa matriisia. Näistä kaksi sisältää lainojen kappalemäärät ja jäljellä olevat pääomat kohorteittain. Kolmas matriisi osoittaa kunkin kohortin tarkasteluhetken luototusasteen, joka on tarvittaessa muutettavissa myös odotetuksi tappio-osuudeksi. Esitetty malli on dynaaminen ja sitä voidaan käyttää myös lainasalkun tulevan rakenteen ennustamiseen. Artikkelin tieteellinen kontribuutio perustuu heterogeenisen salkun rakenteen yksinkertaiseen ja tarkkaan mallintamiseen tilanteissa, joissa käytettävissä on vain rajoitetusti lainoja koskevaa tietoa. Kolmannessa artikkelissa hyödynnetään edellä esitettyjä menetelmiä vertailtaessa luottosalkun rakenteen vaikutusta havaittuun tappiotodennäköisyyden ja tappio-osuuden väliseen korrelaatioon. Vertailussa käytetään sekä homogeenisia että heterogeenisia lainasalkkuja. Salkun rakenteen vaikutuksen lisäksi artikkelissa vertaillaan tappiota aiheuttamattomien maksukyvyttömyystapauksien havaitsemisen vaikutusta otoskorrelaatioon. Artikkelin keskeinen kontribuutio on sen osoittaminen, että otoskorrelaatiot ovat joissain tapauksissa niin harhaisia, ettei havaittuja korrelaatioita voida sellaisenaan käyttää esimerkiksi simuloinneissa. Neljännessä artikkelissa vertaillaan Delfoi-menetelmällä ja Face-to-Face -kokouksen avulla kerättyjen asiantuntijaestimaattien ennustekykyä, sekä esitellään kaksi eri menetelmää mahdollisten ennustevirheiden korjaamiseksi. Ensimmäisellä menetelmällä pyritään korjaamaan ns. vahvistusvinoumaa, joka aiheutuu asiantuntijoiden liiallisesta itseluottamuksesta ja halusta pitää omia ennusteita muiden ennusteita luotettavampina. Toisen menetelmän avulla testataan ehdollisten ennusteiden hyödyntämistä ennustevirheiden korjaamisessa. Näistä jälkimmäisen avulla pyritään parantamaan ennusteiden tarkkuutta tilanteissa, joissa ennustettava muuttuja on riippuvainen toisen, vaikeasti ennustettavan muuttujan arvosta. Artikkelin keskeiset tieteelliset kontribuutiot ovat tulosten antama tuki sekä vahvistusvinouman olemassaololle että ennusteiden mekaaniselle tarkentamiselle jälkikäteen. fi
dc.format.extent 43 + app. 117
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 229/2016
dc.relation.haspart [Essay 1]: Vilmunen, Jouko; Palmroos, Peter Closed form solution of correlation in doubly truncated or censored sample of bivariate log-normal distribution. Bank of Finland Research Discussion Papers 17/2013. 2013. ISBN: 978-952-6699-31-8, ISSN: 1456-6184.1. (The full text is available in the pdf file of the dissertation)
dc.relation.haspart [Essay 2]: Palmroos, Peter Modeling the Current Loan-to-Value Structure of Mortgage Pools without Loan Specific Data. Journal of Credit Risk, Volume 12, Issue 4, 2016, Pages 1–15. (The full text is available in the pdf file of the dissertation). DOI: 10.21314/JCR.2016.214
dc.relation.haspart [Essay 3]: Palmroos, Peter Correlation between Probability of Default and Loss Given Default on Homogeneous and Heterogeneous Mortgage Loan Pools. Submitted for publication. (The full text is available in the pdf file of the dissertation)
dc.relation.haspart [Essay 4]: Kauko, Karlo; Palmroos, Peter The Delphi method in forecasting financial markets - An experimental study. International Journal of Forecasting, Volume 30, Issue 2, April–June 2014, Pages 313–327. (The full text is available in the pdf file of the dissertation). DOI: 10.1016/j.ijforecast.2013.09.007
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Finance en
dc.title Essays on Modeling and Analysis of Mortgage Loan Pools and the Delphi Method in Forecasting of Financial Variables en
dc.title Esseitä asuntoluottosalkkujen mallintamisesta ja analysoinnista sekä Delfoi -menetelmästä taloudellisia muuttujia ennustettaessa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.subject.keyword Truncated and censored distributions en
dc.subject.keyword Closed-form solution en
dc.subject.keyword Mortgage pool structure en
dc.subject.keyword Correlation between PD and LGD en
dc.subject.keyword Delphi method en
dc.subject.keyword Katkaistut ja sensuroidut jakaumat fi
dc.subject.keyword suljettu ratkaisu fi
dc.subject.keyword Asuntoluottosalkun rakenne fi
dc.subject.keyword PD ja LGD välinen korrelaatio fi
dc.subject.keyword Delfoi -menetelmä fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7107-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Koskinen, Lasse, Prof., University of Tampere, Finland
dc.date.defence 2016-12-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account