Learning Centre

Tavoitekustannusperusteinen talotekniikkasuunnittelu asuinrakennuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Räikkönen, Ville
dc.contributor.author Jakobsson, Mikko
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:31:58Z
dc.date.available 2016-12-08T13:31:58Z
dc.date.issued 2016-11-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23649
dc.description.abstract Tavoitekustannus on Japanin autoteollisuudessa kehitetty menetelmä tuotteiden kustannusten hallitsemiseksi. Tavoitekustannusajattelun perustana on tuotteen hinnoittelu vastaamaan laadullisia kriteereitä. Tavoitekustannus on yleisesti käytössä eri teollisuuden aloilla, mutta rakentamisalalla sen hyödyntäminen on vielä vähäistä. Rakennusalan kustannusta ohjaa pääosin hinta, joka siten määrittelee laadulliset tavoitteet. Lisäksi kustannusten seuranta rakennushankkeissa on vaiheittaista, jolloin suunnitteluvaiheen kustannusohjaus on vähäistä. Työssä selvitettiin tavoitekustannusajattelun soveltuvuutta asuinrakennuksen talotekniikkasuunnitteluun. Työssä selvitettiin perinteisen suunnitteluprosessin kulku ja sitä verrattiin tavoitekustannusprosessiin. Lisäksi tarkasteltiin eri suunnitteluvalintojen merkitystä kustannusten muodostumiseen. Työn tavoitteena oli luoda asuinrakennusten talotekniseen suunnitteluprosessiin sopiva tavoitekustannusmalli sekä luoda työkaluja kustannusseurantaan prosessin suunnitteluvaiheessa. Tarkastelu keskittyi LVI-tekniikkaan. Tavoitekustannussuunnitteluprosessin kulku sovitettiin rakennusalalla yleisesti käytettäviin prosesseihin tuomalla eri prosessin vaiheisiin tavoitekustannusajattelun mahdollistavia tehtäviä. Kustannusseurantaa helpottavia työkaluja luotiin tarkastelemalla suunniteltujen kohteiden, joista osa oli rakenteilla ja osa jo valmistunut, kustannusrakenteita. Kustannukset selvitettiin suunnitelmista saadun tiedon ja kustannuslaskentaohjelmiston avulla. Työssä todettiin tarkasteltujen kohteiden määrän osittain riittämättömäksi tarkkojen kustannusarviotyökalujen luomiseksi, sillä valittujen kohteiden eri toteutusratkaisut poikkesivat liikaa toisistaan eikä samanlaisuutta ollut riittävästi verrattavissa. Kustannustarkastelulla tunnistettiin useita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joihin suunnittelunohjauksella voidaan vaikuttaa. Tavoitekustannusajattelun todettiin kuitenkin sopivan asuinrakennusten talotekniseen suunnitteluprosessiin. Rakennusalan hitaan muutosten omaksumisen johdosta työssä päädyttiin täysin uuden prosessin tilalta suosittelemaan allianssimallia, jonka oleellisena osana on tavoitekustannusajattelu. Allianssimalli on rakennusalalla yleisesti tunnettu urakkamuoto. fi
dc.description.abstract Target costing is a method of product cost management invented in Japan. One of the basic ideas is to define the costs of a product based on the market driven expectations and quality wanted. Target costing is popular in and widely used in manufacturing industries but in construction companies is it not much exploited. In construction industry it is common that first the price is set, which then defines the quality. The cost tracking in a building process is done only in some parts of the process when in design phase it should be paid more attention. The suitability of target costing to a building services design engineering process in residential buildings was explored. The traditional work flow in a construction process was compared to a target costing process in product manufacturing. Also the impacts of different system choices to costs was studied. The objective of this work was to create a target costing process for building services engineering in residential business and create tools to improve cost tracking especially in the design phase. The target costing process was created by modifying the commonly used process to include tasks concerning target costing. The tools for cost tracking was created by studying the costs of already designed buildings. The costs was computed from the design data and calculated with a cost accounting program. The amount of projects used to cost calculations could not provide enough data to create precise cost estimation tools. The technical solutions within the projects were too wide to give enough information of single systems. Although the data wasn’t precise enough, several factors impacting the costs were discovered. These costs can be easily managed within the design phase. The usage of project alliances is presented as the target costing process. Target costing is already included in project alliance and it is also more well-known in construction business en
dc.format.extent 59+3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tavoitekustannusperusteinen talotekniikkasuunnittelu asuinrakennuksissa fi
dc.title Target costing based building services engineering in residential buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tavoitekustannus fi
dc.subject.keyword kustannuslaskenta fi
dc.subject.keyword kustannusarviointi fi
dc.subject.keyword suunnitteluprosessi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085840
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lahdelma, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 55143
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics