Job demands and resources of multi-project work

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nurmi, Niina
dc.contributor.author Haavisto, Anne
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:26:49Z
dc.date.available 2016-12-08T13:26:49Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23613
dc.description.abstract Changes in work life have resulted in an increasing amount of multiple team membership in organization. Despite the increase, the effects of multiple team membership have been studied very little, since most research expects people to work only in one team simultaneously. This subject presents a clear need for more research. In this thesis, I have chosen to study the effects of multiple team membership from the employees’ point of view. Since majority of previous studies think of multiple team membership as a demand, I have focused on investigating whether it can have positive effects. I have also investigated if different work roles can change the way the effects of multiple team membership are perceived. I used 44 interviews from two companies to gain understanding on how employees feel about multiple team membership. All interviews were recorded and transcribed for enabling qualitative analysis on the matter. I used the Job Demands-Resource model to analyse the effects of multi-project work. My findings suggest that multiple team membership can be seen as both, demand and resource. I also found that work role can affect on whether an effect of multiple team membership is perceived as a demands or a resources. Especially the interruptions caused by multiple team membership were seen differently between different work roles. Team members involved in development work felt negatively about the interruptions, because the interruptions prevented their normal development work from continuing. On the other hand, team leaders who were responsible of communication between teams felt that multiple team membership opened new communication possibilities and kept the workday interesting. Therefore, they felt positively about the interruptions. en
dc.description.abstract Muutokset työelämässä ovat johtaneet siihen, että työpaikoilla esiintyy entistä enemmän monitiimityötä. Tästä kasvusta huolimatta, monitiimityön vaikutuksia on tutkittu hyvin vähän, sillä suuri osa tutkimuksesta olettaa ihmisten työskentelevän vain yhdessä tiimissä kerrallaan. Tämä tuo esille selvän tarpeen jatkotutkimukselle. Tässä työssä olen tutkinut monitiimityötä työntekijän näkökulmasta. Koska aikaisempi tutkimus suurelta osin olettaa monitiimityön olevan vaatimus, päätin itse keskittyä etsimään sen mahdollisia positiivisia puolia. Tutkin myös, pystyykö työrooli vaikuttamaan siihen, miten monitiimityön vaikutukset koetaan. Käytin työssäni 44 haastattelua kahdelta eri yritykseltä, ymmärtääkseni miten työntekijät suhtautuvat monitiimityöhön. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jotta aiheesta oli mahdollista tehdä laadullinen analyysi. Työn vaikutusten analysointiin käytin työn vaatimusten-voimavarojen mallia. Työni tulokset viittaavat siihen, että monitiimityö voidaan kokea sekä vaatimuksena että resurssina. Havaitsin myös, että työrooli vaikutti siihen, koettiinko monitiimityön aiheuttama vaikutus vaatimuksena vai voimavarana. Erityisesti monitiimityön aiheuttamat keskeytykset koettiin eri tavalla eri roolien kesken. Kehitystyötä tekevien tiimin jäsenten kesken keskeytykset koettiin negatiivisina, sillä ne estivät heidän normaalia kehitystyötään etenemästä. Sen sijaan eri tiimien välisestä kommunikaatiosta vastaavat tiiminvetäjät kokivat, että monitiimityö avasi heille uusia kommunikaatiomahdollisuuksia sekä piti työpäivän mielenkiintoisena. He siis kokivat keskeytykset positiivisina. fi
dc.format.extent 6+62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Job demands and resources of multi-project work en
dc.title Moniprojektityön vaatimukset ja voimavarat fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword MTM en
dc.subject.keyword multiple team membership en
dc.subject.keyword multi-project work en
dc.subject.keyword Job Demands-Resource model en
dc.subject.keyword work role en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085804
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003/TU-53 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account