Nautintoa lykkäämässä - Käsikirjoittajan työskentelytavat ja -rutiinit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Küttner, Iiro
dc.contributor.author Brotkin, Anna
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:14:12Z
dc.date.available 2016-12-08T13:14:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23594
dc.description.abstract Suomessa työskentelee arviolta noin kaksi sataa elokuva- ja tv-käsikirjoittajaa. Osa heistä toimii päätoimisesti ja osa sivutoimisesti. Käsikirjoittajan työ on pääsääntöisesti freelancer-työtä, jossa käsikirjoittaja itse määrittelee missä, milloin ja miten työskentelee. Niinpä ajankäyttö ja -hallinta, itsekuri ja työskentely-ympäristön järjestäminen ovat käsikirjoittajan omalla vastuulla. Tämä tutkielma pureutuu käsikirjoittajan konkreettisiin työskentelytapoihin ja -rutiineihin: kuinka monta tuntia päivässä on tehokasta kirjoitusaikaa? Missä ja millaisessa ympäristössä on hyvä kirjoittaa? Miksi aloittaminen on niin vaikeaa? Miten päästä eroon työnteon välttelystä? Tutkielman teoreettisessa osuudessa käsittelen rutiinien merkitystä kirjoitustyössä ja käsikirjoittajan ammatin erikoispiirteitä Suomessa. Lisäksi avaan syitä työnteon välttelyn eli prokrastinaation taustalla sekä keinoja päästä siitä eroon. Teoreettisessa osiossa esittelen myös tunnettujen käsikirjoittajien työskentelyrutiineja sekä pohdin niiden yleistettävyyttä. Jokaiselle ammatikseen kirjoittavalle muodostuu työn myötä omia kirjoittamiseen liittyviä tapoja, rutiineja ja paheita. Joku kirjoittaa heti aamulla herättyään, toinen vasta yöllä. Tapoja on yhtä monia kuin kirjoittajiakin, mutta moni yleisesti hyväksi havaittu työtapa myös yhdistää kirjoittajia. Yksi menestyneitä kirjoittajia yhdistävä tekijä on rutiinien ylläpitäminen. Moni kokee, että rutiinit tekevät työnteosta helpompaa ja auttavat keskittymään kirjoittamiseen. Tämän opinnäytetyön tutkimusmetodi on haastattelututkimus. Olen haastatellut työtä var-ten neljää suomalaista päätoimista ja aktiivista käsikirjoittajaa: Karoliina Lindgren, Petja Peltomaa, Pekko Pesonen ja Jari Olavi Rantala. Haastatteluissa käsikirjoittajat kertovat tavanomaisesta työpäivästään, työskentelyyn liittyvistä rutiineistaan, aloittamisen vaikeudesta, itselleen sopivasta kirjoitustahdista, työympäristöön liittyvistä valinnoistaan, itsekurista, writer’s blockista, kirjoitus-flowsta sekä hetkistä, jolloin kirjoittaja turhautuu ja ruoskii itseään. Käsikirjoittajien kertomusten ja teoriakirjallisuuden yhdistelmästä syntyy kuva siitä, millai-sia työskentelytapoja ja –rutiineja kokeneella käsikirjoittajalla on. Lisäksi tutkielma avaa käsikir-joittajien suhdetta näihin rutiineihin ja itseen kirjoittajana. Haastatteluissa korostuu kirjoittamisen raaka käsityöläisyys, konkreettisuus ja toive siitä, että kirjoittamisesta puhuttaisiin yleisesti vähemmän mystiseen sävyyn. Kun käsikirjoittamisesta puhutaan ammattina joka vaatii ammatti-taitoa ja harjaantumista, myös käsikirjoittajien arvostus nousee. fi
dc.description.abstract There is approximately 200 professional screenwriters in Finland. Some of them work full-time and some are part-time screenwriters. The work of a screenwriter is mainly freelance-based so the screenwriter defines where, when and how does he or she work. This means that all the decisions concerning time management, discipline and ways of organizing the working environment are in the hands of the screenwriter. This thesis deals with the concrete ways of working and working routines of a professional screenwriter. What is the amount of efficient hours to write per day? What kind of environment offers the best grounds for working? Why is it so hard to start writing? How to stop avoiding writing? In the theoretical part of this thesis I deal with the importance of routines to a screenwriter and the specific features of screenwriter’s profession in Finland. I also handle the reasons behind avoiding working, in other words procrastination, and find ways of getting rid of it. In the theoreti-cal part I also present some of the working routines of famous writers and reflect whether they can be generalized or not. Everyone who writes for a living, forms their own ways, routines and also bad habits when it comes to writing. Someone writes first thing in the morning, others during the night hours. The ways are as many as are the writers, but there’s also a lot of things that many writer’s have in common. One thing that connects successful writers is the presence of routines. Many writers feel that routines make their work easier and help them concentrate. The research method of this thesis is interview based. I have interviewed four current Finnish screenwriters: Karoliina Lindgren, Petja Peltomaa, Pekko Pesonen and Jari Olavi Rantala. They tell about their usual working day, the routines they have, the difficulty with starting, the right pace to write, and the choices they have made when it comes to the environment they write in. They tell about discipline, writer’s block, flow, and the moments in a writer’s life when the frustration comes in and the writer starts to beat himself or herself for it. The combination of theory and the stories by the screenwriters themselves, form a picture of what kind of routines and habits does an experienced screenwriter have. In this thesis I also open up the screenwriters’ relation to these routines and to themselves as writers. In the interviews it is highlighted that writing is an act of hard work and craftsmanship. Screenwriters hope that people wouldn’t speak of writing as something mystical. When screenwriting is seen as a profession that requires workmanship, it will also increase the value given to screenwrites. en
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Nautintoa lykkäämässä - Käsikirjoittajan työskentelytavat ja -rutiinit fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword käsikirjoittaminen fi
dc.subject.keyword työskentelyrutiinit fi
dc.subject.keyword freelancer fi
dc.subject.keyword prokrastinaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085712
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Küttner, Iiro
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse