Teollisuuden energiaratkaisujen kehittäminen uusien palvelukonseptien avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hillu, Mika
dc.contributor.advisor Kymäläinen, Jari
dc.contributor.author Särkilahti, Eero
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:28:10Z
dc.date.available 2016-11-02T09:28:10Z
dc.date.issued 2016-10-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23242
dc.description.abstract Teollisuusyritykset ulkoistavat usein energiahuoltonsa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle yhden tai useamman käyttöhyödykkeen osalta. Tällöin palveluntarjoaja yksinkertaisimmillaan toimittaa teollisuuden tuotantolaitokselle energiaa esimerkiksi höyryn muodossa ja saa siitä toimitussopimuksen mukaisen korvauksen. Uusien palvelujen ja teknisten ratkaisujen liittäminen osaksi perinteistä energiantoimitusta sekä digitalisoinnin hyödyntäminen voisivat kuitenkin tarjota energiantoimittajille kyvyn erottautua kilpailijoistaan sekä kehittää tarjoamiinsa energiaratkaisuihin liittyviä asiakaskokemuksia. Tässä Vapo Oy:lle tehdyssä diplomityössä käsitellään teollisuusyritysten ulkoistamien energiaratkaisujen kehittämistä uusien palvelukonseptien avulla. Työn tavoitteena on kartoittaa teollisuusyritysten keskeisimmät energiaratkaisuihin liittyvät tarpeet sekä esittää potentiaalisimpia uusia palveluja, toimintatapoja ja teknisiä ratkaisuja, joilla näihin asiakastarpeisiin voitaisiin vastata aiempaa paremmin. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan teollisuuden ulkoistettuja energiaratkaisuja ja näihin liittyviä sopimusmalleja. Kirjallisuusosassa myös kuvataan yleisemmällä tasolla palveluja ja asiakaskokemusta sekä digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Työn soveltavassa osassa tarkastellaan Vapon teollisuudelle tarjoamien energiaratkaisujen nykytilaa sekä potentiaalisia keinoja, joilla ratkaisuja voitaisiin kehittää. Tutkimus koostui haastattelututkimuksesta ja kyselystä, joilla kartoitettiin Vapon asiakasyritysten sekä Vapon avainhenkilöiden näkemyksiä aiheeseen liittyen. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin useita Vapon energiaratkaisuliiketoimintaan liittyviä ongelmia ja kehityskohteita. Varsinaisista uusista palvelumahdollisuuksista selkeästi potentiaalisimmaksi nähtiin teollisuusyrityksille tarjottavat energiatehokkuuspalvelut. Lisäksi havaittiin, että olemassa olevien automaatiojärjestelmien ja kerättävän prosessidatan aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen sisältää suuren arvonluontipotentiaalin. Tulosten pohjalta voidaan pitää järkevimpänä, että Vapo keskittyisi tarjoamaan uusia palveluja ensisijaisesti asiakkaille, jotka ovat ulkoistaneet tuotantolaitostensa energiahuollon ainakin osittain Vapolle. fi
dc.description.abstract It is common for industrial companies to outsource one or more energy related utilities to be supplied by an external service provider. In such a case, a service provider simply supplies a specified energy carrier - such as steam - to an industrial production plant and gets compensation according to a defined contract. However, offering of new services and technical solutions along with utilizing the benefits of digitalization might enable energy suppliers to differentiate themselves from their competitors and to develop the customer experiences related to the offered overall energy solutions. This master’s thesis was financed by Vapo Oy. The thesis examines the development of outsourced industrial energy solutions by means of new service concepts. The aim of this thesis is to clarify the most important customer needs the industrial companies have considering their energy issues, and to present the most potential new services, courses of action and technical solutions for better meeting these customer needs. In the theoretical part of the thesis, outsourced industrial energy solutions and related contracting models are being examined by means of literature review. Additionally, services, customer experience and digitalization are being reviewed on a more conceptual level. In the applied part of the thesis, the current state of Vapo’s industrial energy solutions is being examined along with defining the most potential means for developing these solutions. The empirical research consisted of several interviews and an online survey, which were used in order to map the viewpoints of the key personnel working for Vapo’s customers and Vapo itself. As a result of the research, many problems related to Vapo’s existing energy supply business were observed, and corresponding development proposals were presented. When it comes to actual new services, the services related to improving customer-side energy efficiency were seen by far as the most potential new opportunity for Vapo. It was also detected that the existing control systems and the gathered process data offer a lot of untapped potential for value creation. Based on the research results, it can be stated that Vapo should primarily focus on offering new services and solutions to existing industrial customers that have outsourced their production plants’ energy supply at least partially to Vapo. en
dc.format.extent 117+3
dc.language.iso fi en
dc.title Teollisuuden energiaratkaisujen kehittäminen uusien palvelukonseptien avulla fi
dc.title Development of industrial energy solutions by means of new service concepts en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword energiaratkaisut fi
dc.subject.keyword ulkoistaminen fi
dc.subject.keyword teollisuus fi
dc.subject.keyword palvelukonseptit fi
dc.subject.keyword asiakaskokemus fi
dc.subject.keyword teollinen internet fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025343
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ahtila, Pekka
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account