Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon, teknillinen tarkastelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vierimaa, Henri
dc.contributor.author Strandberg, Jan
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:26:09Z
dc.date.available 2016-11-02T09:26:09Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23225
dc.description.abstract Jakeluverkkoon liitetyn pientuotannon suosio kasvaa kovaa vauhtia. Carunan jakeluverkkoon on tänä vuonna lukumäärällisesti liitetty noin 140 % enemmän enintään 100 kVA mikrotuotantolaitoksia verrattuna koko edelliseen vuoteen. Ylivoimaisesti eniten liitetään aurinkotuotantolaitoksia. Pientuotantolaitosten vaikutus jakeluverkon jännitelaatuun ja vikasuojaukseen ei kuitenkaan ole laajalti tutkittu. Myös liittämisprosessia on tarpeen sujuvoittaa, niin verkkoyhtiön kuin asiakkaan näkökulmasta. Tässä diplomityössä käsitellään pientuotantolaitosten vaikutukset jakeluverkon jännitelaatuun ja vikasuojaukseen, mitä tuotantolaitoksilta vaaditaan, sekä miten tuotantolaitosten liitettävyyttä voidaan suunnitteluvaiheessa arvioida. Työssä keskitytään erityisesti enintään 100 kVA nimellistehoisiin mikrotuotantolaitoksiin, aurinkoenergia tuotantomuotona. Diplomityön tavoitteena on luoda edellytykset sujuvalle pientuotantolaitosten liittämisprosessille, sekä pohja tuotantolaitosten liittämisperiaatteille. Työssä selvitetään erilaisten tuotantolaitosten vaikutukset jakeluverkkoon. Tulosten perusteella päätellään nykyiseen jakeluverkkoon liitettävissä oleva tuotantoteho, jonka perusteella tuotantolaitosten liittämisprosessi voidaan jakaa eri teholuokkiin. Työn tuloksena saadaan, että eri alueilla sijaitseville muuntopiireille voidaan määritellä suuntaa antava liitettävissä oleva tuotantoteho, muuntopiirin ympäristön perusteella. Työssä käy myös ilmi, että tämän hetken tuotantolaitosten keskikoko, voi aiheuttaa ongelmia nykyisiin jakeluverkkoihin tuotantolaitosten yleistyessä. fi
dc.description.abstract Intresset för småskalig elproduktion ansluten till distributionsnätet ökar kraftigt. Till Carunas distributionsnät har det under pågående år anslutits cirka 140 % fler högst 100 kVA mikroproduktionsanläggningar jämfört med hela föregående år. Solenergi är den mest använda energiformen. Produktionsanläggningarnas inverkan på distributionsnätets felskydd och spänningskvalitet är dock inte välkända fenomen. Detta diplomarbete behandlar småskalig elproduktions inverkan på distributionsnätets felskydd och spänningskvalitet, vad för krav det ställs på produktionsanläggningar, samt hur man kan uppskatta anslutbarheten av produktionsanläggningar. Arbetet fokuserar främst på elproduktionsanläggningar vars märkeffekt är högst 100 kVA och vars energikälla är solenergi. Målet med detta arbete är att skapa förutsättningar för en smidig och entydig anslutningsprocess gällande småskalig produktion i distributionsnätet. I arbetet undersöks olika produktionsanläggningars inverkan på distributionsnätet. På basen av resultaten fastställs det hur mycket produktionseffekt kan anslutas till det befintliga distributionsnätet. Ur simuleringarna framgår det, att på basen av transformatordistriktets omgivning, kan det fastställas en riktgivande anslutbar produktionseffekt per anslutning. Ur arbetet framgår även att produktionsanläggningarnas nuvarande medelstorlek kan förorsaka problem i dagens distributionsnät, då produktionsanläggningarna blir mer allmänna i transformatordistrikten. sv
dc.description.abstract The popularity of grid connected small-scale generation is rapidly increasing. During this year the amount of connected, maximum 100 kVA, microgeneration plants into Carunas distribution network has increased with approximately 140 % compared to last year. Solar energy is the most commonly used energy resource. The effect of generation on fault protection and power quality in distribution networks is still quite unknown. This master’s thesis deals with the effect of small-scale generation on fault protection and power quality in distribution networks, what demands are put on generation plants, and also with how the connectivity of generation plants can be estimated. The focus of the work is on power generation plants with a nominal power of maximum 100 kVA, which uses solar energy as energy source. The objective of this thesis is to create conditions for a well working process for connecting small-scale generation into distribution networks. The effect of different generation plats on distribution networks is investigated in this thesis. Based on the simulation results, it will be determined how much generation can be connected to the present distribution network. The simulations shows that based on the location of the transformer station, an approximate connectable generation rate per low-voltage connection can be determined. It can also be shown that the average size of recently connected generation plants might cause problems to present distribution networks when the amount of similar generation plants connected to a transformer station is increased. en
dc.format.extent 72 + 9
dc.language.iso fi en
dc.title Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon, teknillinen tarkastelu fi
dc.title Connection of small-scale generation to distribution networks, technical review en
dc.title Anslutandet av småskalig produktion i distributionsnäten, teknisk granskning sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword pientuotanto fi
dc.subject.keyword mikrotuotanto fi
dc.subject.keyword hajautettu tuotanto fi
dc.subject.keyword jakeluverkko fi
dc.subject.keyword vikasuojaus fi
dc.subject.keyword jännitelaatu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025326
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account