Improving Software Quality Assurance for Meter Data Management System: A Runtime Verification Approach

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lammi, Antti
dc.contributor.author Marttinen, Matti
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:25:55Z
dc.date.available 2016-11-02T09:25:55Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23223
dc.description.abstract This thesis investigates business process oriented automatic testing for meter data management system. The purpose is to improve the quality assurance process for GENERIS meter data management system. The thesis identifies the most important processes of GENERIS meter data management system based on laws, regulations and guidelines. The most important of the identified processes are described as business process modelling notation diagrams that can be used for test design. The thesis investigates feasibility of a new Quality Manager testing framework. The feasibility is analyzed by implementing a test case for market messaging process using the new framework. In addition, the feasibility of a virtual time management functionality for testing is analyzed. The new framework is also compared to an existing test automation tool. The effects of the new framework on a general software quality assurance process are analyzed. Case examples how the implemented test case improves the quality of the system are also presented. It is established that the new framework is feasible for testing even though the test development consumes significantly more resources than with the old tool. On the other hand, the test scripts developed with the new framework require less maintenance and are more versatile. en
dc.description.abstract Tässä opinnäytetyössä tutkitaan liiketoimintaprosessilähtöistä mittaustiedon hallintajärjestelmän automaattista testausta. Työn tarkoituksena on parantaa GENERISmittaustiedonhallintajärjestelmän laadunvarmistusprosessia. Työssä määritellään GENERIS-mittaustiedon hallintajärjestelmän tärkeimmän prosessit lakien, asetusten ja ohjeiden perusteella. Tärkeimmät tunnistetut prosessit on kuvattu bisnesprosessien mallinnuskaavioilla, joita voidaan käyttää testisuunnittelun pohjana. Työssä tutkitaan uuden Quality Manager -testikehyksen soveltuvuutta. Soveltuvuutta tutkitaan toteuttamalla automaattinen testitapaus markkinaviestinnän prosessille. Lisäksi analysoidaan testikehyksessä olevan virtuaalisen ajan hallinnan soveltuvuutta testaukseen. Uutta testikehystä verrataan myös soveltuvin osin vanhempaan testiautomaatiotyökaluun. Uuden testikehyksen vaikutuksia yleiseen laadunvarmistusprosessiin analysoidaan. Lisäksi esitetään konkreettisia esimerkkejä, kuinka kehitetty testitapaus parantaa tuotteen laatua. Testikehys näyttää olevan käyttökelpoinen työkalu, joskin testin kehittäminen vaatii huomattavasti enemmän resursseja vanhaan työkaluun verrattuna. Toisaalta uudella kehyksellä toteutetut testit vaativat vähemmän ylläpitoa ja ovat monipuolisempia. fi
dc.format.extent 65+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving Software Quality Assurance for Meter Data Management System: A Runtime Verification Approach en
dc.title Mittaustiedon hallintajärjestelmän laadunvarmistuksen parantaminen käyttäen ajonaikaista verifiointia fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword test automation en
dc.subject.keyword quality assurance en
dc.subject.keyword runtime verification en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025324
dc.programme.major Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka fi
dc.programme.mcode ETA3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sierla, Seppo
dc.programme AUT fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse