Liuoslujitettujen ferriittisten pallografiittivalurautojen austemperoitavuus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Soivio, Kaisu
dc.contributor.author Karhula, Lauri
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:23:05Z
dc.date.available 2016-11-02T09:23:05Z
dc.date.issued 2016-10-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23200
dc.description.abstract Valurautoja käytetään paljon niiden pienen työstämisen tarpeen takia. Valamalla saadaan helposti tarvittavan muotoisia kappaleita. Vaatimukset materiaalille vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Austemperoiduilla pallografiittivaluraudoilla päästään lähelle terästen ominaisuuksia ja välillä jopa ylitetään ne. Niiden käyttö on lisääntynyt ja mahdollisia uusia käyttökohteita tutkitaan koko ajan. Työn tavoitteena oli selvittää kuinka valurautojen austemperoitavuutta on tutkittu. Tämän lisäksi käytiin läpi yleisimmät valuraudat sekä niille tehtävät lämpökäsittelyt. Eritisesti tutkittiin austemperoituja pallografiittivalurautoja, austemperointia sekä austemperointireaktion karakterisointia. Tutkittavan materiaalin olleessa liuoslujitteinen, keskityttiin seostuksen vaikutukseen. Tässä työssä selvitettiin GJS 500-14 materiaalin austemperoitavuutta. Austemperoitavuudelle selvitettiin kriittinen halkaisija aikaisemmista tutkimuksista, jonka jä-lkeen tehtiin austemperointi tutkittavalle materiaalille 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm sekä 45 mm akseleilla. Austemperoinnin jälkeen tehtiin hieet, joista tutkittiin austemperoinnin onnistumista optisen mikroskopian avulla. Tässä työssä austemperointi ei onnistunut täydellisesti yhdelläkään akselilla. Austemperoinnin kriittisen halkaisijan mukaan sen olisi pitänyt onnistua 25 mm, 30 mm sekä 35 mm akseleille. Tämän perusteella huomattiin, että lämpökäsittelyn aikana oli tapahtunut perliittireaktio, joka tapahtui materiaalin ollessa liian kauan kosketuksissa ilman kanssa. Tästä huolimatta austemperoitavuuden onnistumista pystyttiin arvioimaan ausferriitin määrän perusteella. 25 mm ja 30 mm akseleiden ausferriitin määrästä voidaan päätellä, että austemperointi onnistuu täysin, kun lämpökäsittely onnistuu. 35 mm akselista tätä ei voi enää sanoa varmaksi ja suuremmilla akseleilla austemperointi ei voi onnistua koko akselin syvyydeltä. fi
dc.description.abstract Cast irons are used all over the world because of the small need of the machining. Different shape components can be easily casted. Material of the component is decided by the demands of the component. Austempered ductile iron is important material for components which need strength and toughness. Its characteristics are almost equal to steel and sometimes even better. Use of austempered ductile irons have increased new possibilities are appearing. The purpose of this study was to determine how austemperability of the cast irons are researched. Most used cast irons and heat treatments for them are studied generally. The study concentrates to austempered ductile irons, austempering and characterization of the austempering reaction. Material used in this study was solid solution strengthened so effect of alloying was also studied. Material used in this study was GJS 500-14 and its austemperability was studied. Critical diameter for austempering was determined from earlier studies. Austempering was made to 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm and 45 mm axles. Heat treated axles was investigated with optical microscope. Austempering were not successful with any of the axles. Due to critical diameter for austempering axles 25 mm, 30 mm and 35 mm should have been successful. Dur-ing the austempering pearlite reaction had been taken place. Despite of this austemperability could be able to estimate from amount of ausferrite. From 25 mm and 30 mm axles can be determined that austempering should be fully austempered with successful austempering process. From 35 mm axle same cannot be said surely. 40 mm and 45 mm axles cannot be fully austempered. en
dc.format.extent 7+86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Liuoslujitettujen ferriittisten pallografiittivalurautojen austemperoitavuus fi
dc.title Austemperability of solid solution strengthened ferritic ductile irons en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword austemperoitavuus fi
dc.subject.keyword austemperoitu pallografiittivalurauta fi
dc.subject.keyword ADI fi
dc.subject.keyword ausferriitti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025301
dc.programme.major Koneenrakennuksen materiaalitekniikka fi
dc.programme.mcode K3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account