Acoustics in communal libraries: common problems and their solutions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lokki, Tapio
dc.contributor.author Santaholma, Minna
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:22:17Z
dc.date.available 2016-11-02T09:22:17Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23194
dc.description.abstract The uses and services of communal libraries, as well as their soundscapes, have developed considerably during the past decades. Along with the changes, many libraries have become noisy and restless, as the acoustics of the space has not been adapted to the current situation. In this thesis the resulting acoustic problems were investigated and the solutions for them were given. The work was a part of the project Changing Soundscape of Communal Libraries where five libraries across Finland were studied. The acoustic problems in the libraries can be divided into five categories: sounds spreading from children and youth’s sections to other areas, sounds spreading from floor to floor, background noise level, reverberation and sound insulation. These properties were measured in each library and the results were compared to recommendations and the experiences of the library staff. In addition, a listening test was conducted to investigate the staff’s personal preferences on different acoustic environments. The vast majority of the results supported the existence of the problems above, for they differed from the recommendations or only barely fulfilled them. The listening test in turn confirmed that people prefer different acoustic environments in a library. However, the baseline for the solutions was to remove all the problems observed. The acoustics can be improved by controlling the reverberation and the spreading of sound. The libraries should add sound absorbing materials on for example walls and ceilings, place obstacles restricting the spreading of sound between sections, and raise the background noise level. Thick and well sealed structures or foldable walls would in turn be needed in the rooms with sound insulation requirements. The implementation of the solutions has to be planned for each library specifically since their facilities vary. All in all, the acoustics has not been properly taken into account in libraries. It affects the problems in the soundscapes and attention should be paid in designing it. A big change is indeed needed in the attitude: acoustics is an important part of the usability of a library and it should be a part of both new construction projects and renovations. en
dc.description.abstract Kunnallisten kirjastojen käyttötavat ja palvelut, sekä niistä syntyvät äänet, ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmeninä. Monista kirjastoista on muutosten myötä tullut hälyisiä ja rauhattomia, sillä tilan akustiikkaa ei ole muokattu nykyiseen tilanteeseen sopivaksi. Tässä työssä tutkittiin syntyneitä akustisia ongelmia ja esitettiin niihin ratkaisuja. Työ on tehty osana Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema -projektia, jossa tutkittiin viittä kirjastoa eri puolilta Suomea. Tutkittujen kirjastojen akustiset ongelmat voidaan jakaa viiteen ryhmään: äänen leviäminen lasten- ja nuortenosastoilta muualle kirjastoon, äänen leviäminen kerroksesta toiseen, taustaäänitaso, jälkikaiunta ja ääneneristys. Näitä ominaisuuksia mitattiin kussakin kirjastossa ja tuloksia verrattiin soveltuvin osin sekä suosituksiin että kirjastohenkilökunnan kokemuksiin. Lisäksi tutkittiin kuuntelukokeen avulla henkilökunnan mieltymyksiä erilaisiin akustisiin ympäristöihin. Selvästi suurin osa mittaustuloksista tuki hyvin yllämainittujen ongelmien olemassaoloa: suosituksista poikettiin tai ne täytettiin vain vaivoin. Kuuntelukoe puolestaan osoitti, että eri ihmiset pitävät erilaisista akustisista ympäristöistä kirjastossa. Ratkaisujen lähtökohtana oli kuitenkin kaikkien havaittujen ongelmien poistaminen. Akustiikan parantamiseksi jälkikaiuntaa ja äänen leviämistä tulee kontrolloida. Kirjastojen tulee lisätä ääntä absorboivia materiaaleja esimerkiksi katto- ja seinäpinnoille, sijoittaa äänen leviämistä rajoittavia esteitä osastojen välille sekä nostaa taustaäänen voimakkuutta. Ääneneristystä vaativiin tiloihin tulisi vuorostaan rakentaa paksummat ja tiiviimmät seinärakenteet tai hankkia sopivat siirto- tai taittoseinät. Ratkaisujen toteutus täytyy suunnitella kirjastokohtaisesti, sillä tilat ovat vaihtelevia. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että akustiikka on huomioitu kirjastoissa huonosti. Sen sunnitteluun tulee kiinnittää huomiota äänimaisemallisten ongelmien estämiseksi. Iso muutos tarvitaankin asenteessa: akustiikka on tärkeä osa kirjaston käytettävyyttä ja se tulee ottaa osaksi niin uudisrakentamista kuin remontointiakin. fi
dc.format.extent 88
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Acoustics in communal libraries: common problems and their solutions en
dc.title Yleisten kirjastojen akustiikka: tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword acoustic design en
dc.subject.keyword library en
dc.subject.keyword reverberation en
dc.subject.keyword sound insulation en
dc.subject.keyword spreading attenuation en
dc.subject.keyword speech intelligibility en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025295
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme EST fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54827
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse