Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kunnas, Mikko
dc.date.accessioned 2016-11-01T11:20:32Z
dc.date.available 2016-11-01T11:20:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23099
dc.description.abstract Tutkimus suoritettiin toimeksiantona Raviolille. Työn tilaaja asetti tutkimukselle päätavoitteen, jonka mukaan tutkimuksessa tulisi rakentaa uusi kustannuslaskentamalli Raviolin käyttöön. Tilaaja määritti lisäksi rakennettavalle laskentamallille kolme tavoitetta. Ensiksi, mallin tulee auttaa hinnoittelemaan Raviolin tuotteet yksinkertaisesti. Toiseksi, uuden laskentamallin tulisi kohdistaa kustannukset suoritteille aiheuttamisperiaatteella. Kolmanneksi, mallin avulla tehdyn tuotteiden hinnoittelun tulisi ohjata asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, jolla on konstruktiivisia ja deskriptiivisiä piirteitä. Tutkimuksen kohteiksi valittiin tutkimuksen tilaajan pyynnöstä Raviolin Meilahden ja Kirurgisen sairaalan yksiköt. Tutkimuksen tarkastelun kohteina olivat potilaiden ja henkilökunnan ateriat, sairaaloiden osastoille menevät elintarvikkeet sekä kuljetukset. Tutkimuksen teoria perustuu laskentatoimen tutkimukseen ja alan muuhun kirjallisuuteen. Empiriaosuuden aineisto kerättiin työntekijöille suunnatuista ajankäyttökyselyistä, haastatteluista, Raviolin dokumenteista ja tutkijan havainnoinnista. Tutkimuksen teorian pohjalta päädyttiin rakentamaan aikaperusteinen toimintolaskentamalli Raviolille. Malli rakennettiin siten, että se mahdollistaa laskemaan eri viikonpäivinä tuotettujen tuotteiden erilaiset kustannukset. Siten malli tuottaa viikonlopun korkeampien työkustannusten takia korkeampia kustannuksia laskentakohteille. Tutkimus osoittaa, että aikaperusteista toimintolaskentaa voidaan soveltaa sairaaloiden ruokapalveluiden kustannuslaskentaan. Aikayhtälöiden avulla mallista saatiin yksinkertainen, mutta samaan aikaan tarkka kuvaamaan todellista resurssien kulutusta. Tutkimus paljasti myös aikaperusteisen toimintolaskennan heikkouksia. Suoritteiden toimintojen käytön aikojen arviointi osoittautui ongelmalliseksi, joka hankaloitti muun muassa käyttämättömän kapasiteetin määrittämistä. fi
dc.format.extent 105
dc.language.iso fi en
dc.title Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Kustannuslaskenta
dc.subject.keyword aikaperusteinen toimintolaskenta
dc.subject.keyword aikayhtälö
dc.subject.keyword henkilöstön ajankäyttö
dc.subject.keyword tapaustutkimus
dc.subject.keyword ajankäyttökysely
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201801181097
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon kustannuslaskenta
dc.subject.helecon toimintolaskenta
dc.subject.helecon ajankäyttö
dc.subject.helecon aika
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon kyselyt
dc.ethesisid 14739
dc.date.dateaccepted 2016-09-06
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account