Making Leadership - Performances, Practices, and Positions that construct Leadership

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mantere, Saku, Associate Prof., McGill University, Canada
dc.contributor.author Virtaharju, Jouni
dc.date.accessioned 2016-09-29T09:01:31Z
dc.date.available 2016-09-29T09:01:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7020-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7021-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22533
dc.description.abstract This dissertation separates from the traditional leadership view that leadership stems from the actions of leader characters. Rather, it argues that context is the source from which leadership arises in organizational settings. In the dissertation leadership is understood as a social construction. Leadership is defined as a meaning of collective mobilisation towards a purpose: people perceive such a state as leadership.  The dissertation is comprised of four individual essays. In the essays the construction of leadership is studied in two different cultural/organisational settings. Three of the essays study how organisational changes in an industrial organisation affected supervisory leadership. Contextual changes in supervisory tasks, practices and positions influenced the perceptions that organisational stakeholders had of supervisors and their leadership. The remaining essay focuses on presidential leadership. The essay analyses how ritualistic performance (an informal fishing ritual) was mythologized in media, creating a lasting interpretation of the presidential leadership. The studies adopt an interpretative research approach and apply narrative analysis as their primary research method.  Overall, the dissertation shows how context partakes in the construction of leadership. It explains how leadership is not the direct result of the leader actions, but becomes constituted in an entangled web of sociomaterial elements and actors. The study shows how the leadership constituting elements have a common, mundane quality; by nature, they have no exclusive leadership character, but become infused with leadership in a meaning making process. The dissertation lays the ground for novel ways to both study leadership as contextually generated action and to develop leadership through contextual organisational interventions. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja haastaa perinteisen johtajuuskäsityksen, jonka mukaan johtajuus muodostuu johtajien suorien toimien seurauksena. Tästä poiketen väitöskirja väittää, että johtajuus kumpuaa organisatorisen/yhteiskunnallisen kontekstin sisällöstä. Johtajuutta tarkastellaan väitöskirjassa sosiaalisena konstruktiona. Johtajuus määritellään tilaksi, jossa joukko pyrkii yhteisesti saavuttamaan jonkun tietoisen tai tiedostamattoman päämäärän. Tämän tilan ihmiset merkityksellistävät johtajuudeksi.  Väitöskirja muodostuu neljästä esseestä. Esseissä johtajuuden muotoutumista tarkastellaan kahdessa eri kulttuurisessa ja organisatorisessa ympäristössä. Kolme esseistä tutkii, miten eräässä tuotanto-organisaatiossa tehdyt organisatoriset muutokset vaikuttivat työnjohtajien johtajuuteen. Kontekstuaaliset muutokset työnjohtajien tehtävissä, työkäytännöissä sekä sosiaalisessa ja tilallisessa asemassa vaikuttivat käsityksiin, joita organisaation jäsenillä oli työnjohtajista ja heidän johtajuudestaan. Yksi esseistä tarkasteli valtiojohtajan johtajuutta. Tässä esseessä tutkittiin miten rituaalinen käyttäytyminen (epäviralliset ystäväpiirin kalastusretket) mytologisoitui julkisessa mediassa synnyttäen pysyvän käsityksen valtiojohtajan johtajuudesta. Esseissä kuvatut tutkimukset ovat luonteeltaan ymmärtäviä ja niissä sovelletaan narratiivista analyysia keskeisenä tutkimusmenetelmänä.  Kokonaisuutena väitöskirja selittää miten konteksti osallistuu johtajuuden tuottamiseen. Työ osoittaa miten johtajien käyttäytymisen tarkastelu on riittämätön tapa jäsentää johtajuutta, vaan miten johtajuuden kehkeytymistä on perusteltua tarkastella yhteennivoutuneiden sosiaalisten ja materiaalisten elementtien ja toimijoiden yhteisvaikutuksen tuotoksena. Tutkimus näyttää, miten johtajuutta tuottavat elementit ovat luonteeltaan arkisia ja tavallisia. Erityisiä johtajuuselementtejä ei ole edes olemassa, vaan ne saavat johtajuusluonteensa yhteisessä merkityksenantoprosessissa. Väitöstutkimus tarjoaa herätteitä ja uusia tapoja sekä johtajuuden tutkimiseen kontekstuaalisesti muotoutuneena toimintana että johtajuuden kehittämiseen organisaatioissa kontekstuaalisten interventioiden avulla. fi
dc.format.extent 78 + app. 106
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 188/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: What is leading the leaders: Contextuality as a perspective to leadership Virtaharju, J., Liiri, T. & Kostamo, T. A paper presented in Academy of Management Annual Meeting 2013, Orlando, Fl
dc.relation.haspart [Publication 2]: The Fishing President: Ritual in constructing leadership mythology Kuronen, T. & Virtaharju, J. A paper published in Leadership, 2015, Vol. 11 (2), 186-212. DOI: 10.1177/1742715013515697
dc.relation.haspart [Publication 3]: Work practices as constructors of leadership Kostamo, T. & Virtaharju, J.Unpublished manuscript
dc.relation.haspart [Publication 4]: Being in the centre – leadership emergence as the outcome of contextual repositioning Virtaharju, J. & Liiri, T. Unpublished manuscript
dc.subject.other Management en
dc.title Making Leadership - Performances, Practices, and Positions that construct Leadership en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword leadership en
dc.subject.keyword context en
dc.subject.keyword practice theory en
dc.subject.keyword sociomateriality en
dc.subject.keyword supervisory leadership en
dc.subject.keyword presidential leadership en
dc.subject.keyword cultural social theory en
dc.subject.keyword social constructionism en
dc.subject.keyword johtajuus fi
dc.subject.keyword konteksti fi
dc.subject.keyword käytäntöteoria fi
dc.subject.keyword sosiomateriaalisuus fi
dc.subject.keyword työnjohtajuus fi
dc.subject.keyword valtiojohtajuus fi
dc.subject.keyword kulttuurinen sosiaaliteoria fi
dc.subject.keyword sosiaalinen konstruktionismi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7020-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Grint, Keith, Prof., Warwick Business School, UK
dc.rev Islam, Gazi, Associate Prof., Grenoble Ecole de Management, France
dc.rev Ropo, Arja, Prof., University of Tampere, Finland
dc.date.defence 2016-10-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse