Puumateriaalien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäympäristöön sekä ilmanvaihdon merkitys sisäilman laadulle puurakenteisissa koerakennuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vornanen-Winqvist, Camilla
dc.contributor.advisor Mikkola, Raimo
dc.contributor.author Alapieti, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:59:58Z
dc.date.available 2016-09-22T08:59:58Z
dc.date.issued 2016-09-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22190
dc.description.abstract Diplomityön tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksella puumateriaalien vaikutuksia mitattuun ja koettuun isäympäristön laatuun sekä tutkia kenttäkokein ilmanvaih-dossa käytetyn ulkoilmavirran määrän vaikutusta sisäilman laatuun. Kenttäkokeet tehtiin kolmessa puurakenteisessa koerakennuksessa, joiden rakennusmateriaalit erosivat toisistaan. Kenttäkokeita varten koerakennuksien IV-koneisiin mitoitettiin ulkoilmavirralle kolme tasoa: 0,5, 1,0 ja 2,0 l/s/m2. Sisäilman laatua tutkittiin sekä mittaamalla kemiallisia ja fysikaalisia olosuhteita että arvioimalla ilmanlaatua aistinvaraisesti vapaaehtoisista osallistujista koostuneen hajupaneelin toimesta. Kokeissa käytetyt koerakennukset sijaitsivat Espoon Otaniemessä, ja kokeet suoritettiin talven ja kevään 2016 aikana. Sisäilmamittaukset toteutettiin jatkuvatoimisilla online-mittauksilla sekä keräämällä ilmanäytteitä Tenax TA-adsorbentteihin. Online-mittauksilla kerättiin dataa pidemmältä aikaväliltä eri ilmanvaihtotasoilla. Huomion kohteena olivat koerakennuksien lämpötila ja suhteellinen kosteus sekä TVOC (total volatile organic coumpounds)-, formaldehydi- ja hiilidioksidipitoisuudet. Ilmanäytteillä tutkittiin tarkemmin sisäilman yksittäisiä VOC-yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia. Aistinvaraisen arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitatut epäpuhtauspitoisuudet korreloivat ihmisten kokeman sisäilman laadun kanssa. Aistinvarainen arviointi toteutettiin soveltamalla valmisteilla olevaa ilmanlaadun aistinvaraista arviointia käsittelevää ISO 16000-30-standardia. Sisäilmamittauksien tuloksissa oli joitain eroavaisuuksia online-mittauksien ja ilmanäytteiden välillä. Online-mittauksissa TVOC-pitoisuudet pysyivät kaikilla ulkoilmavirroilla alle 200 μg/m3, joka alittaa selvästi Asumisterveysasetuksessa annetun toimenpiderajan 400 μg/m3. Ulkoilmavirran määrällä ei havaittu olevan suurta vaikutusta sisäilman TVOC-pitoisuuteen lukuun ottamatta hirsirakenteista koerakennusta, jossa pitoisuus pieneni ulkoilmavirran kasvaessa. Ilmanäytteiden TVOC-pitoisuudet olivat alle 200 μg/m3 kahdessa muussa koerakennuksessa, mutta hirsirakenteisessa rakennuksessa pitoisuudet olivat välillä 500-1500 μg/m3 ulkoilmavirran määrästä riippuen. TVOC-pitoisuudet laskivat ulkoilmavirran kasvaessa tasolta 0,5 tasolle 1,0 l/s/m2, mutta ulkoilmavirran kasvaessa tasolle 2,0 l/s/m2 vaikutus TVOC-pitoisuuteen oli vähäisempi. Aistinvaraisessa arvioinnissa hirsirakennuksen sisäilman laatuun tyytymättömien osuus väheni noin 15 % kummankin ulkoilmavirtatasokorotuksen (0,5 -> 1,0 -> 2,0 l/s/m2) jälkeen. Kahdessa muussa rakennuksessa tyytymättömien osuus laski selvästi tasolta 0,5 tasolle 1,0 l/s/m2 siirryttäessä, mutta suurimmalle tasolle siirryttäessä ilmanlaatuun tyytymättömien osuus pysyi lähes samana. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to find out the effects of wooden construction materials on indoor environment with literature research and examine the influence of ventilation rates on indoor air quality in three differing wooden test houses located in Espoo. The experiment in the test houses included three different outdoor airflow rates: 0,5, 1,0 and 2,0 l/s/m2. Concentrations of indoor air pollutants and physical conditions in the test houses were measured using continuous online-measurements and Tenax TA adsorbent tubes for air sampling. In addition, the air quality in the test houses was assessed by sensory panel in order to explore the correlation between measured and perceived indoor air quality. The online-measurements monitored continuously temperature and relative humidity in the test houses and the indoor air concentrations of total volatile organic compounds, formaldehyde and carbon dioxide. Tenax TA air samples provided information about individual volatile organic compounds. The sensory panel assessed the air quality using continuous acceptability scale and the sensory assessment was based on the draft of ISO/CD 16000-30: Sensory testing of indoor air -standard. The results of the measurements varied between the online-measurements and the Tenax TA air samples. TVOC-concentrations of the online-measurements maintained on the low level, under 200 μg/m3, on all ventilation rates and the influence of the outdoor airflow rate on the concentrations was slight and the concentrations rather followed the indoor air temperature of the test houses. TVOC-concentrations from the air samples were under 200 μg/m3 in two of the test houses but in the log-constructed test house TVOC-concentrations were between 500-1500 μg/m3 depending on the outdoor airflow rate. TVOC-concentration decreased in all of the test houses when the airflow rate was increased from 0,5 to 1,0 l/s/m2 but when the airflow rate was increased to 2,0 l/s/m2 its effect diminished. In the sensory assessment, percentage of dissatisfied decreased approximately 15 % in the log-constructed test house both times when the outdoor airflow rate was increased. In the two other test houses significant reduction in the percentage of dissatisfied with the air quality was observed when the airflow rate was increased from 0,5 to 1,0 l/s/m2 but the effect of increasing the airflow rate to 2,0 l/s/m2 was lesser. en
dc.format.extent 94+5
dc.language.iso fi en
dc.title Puumateriaalien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäympäristöön sekä ilmanvaihdon merkitys sisäilman laadulle puurakenteisissa koerakennuksissa fi
dc.title The effect of wooden building materials on measured and perceived indoor environment and the influence of ventilation rates on indoor air quality in three wooden test houses en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword puumateriaalit fi
dc.subject.keyword sisäilman laatu fi
dc.subject.keyword sisäympäristö fi
dc.subject.keyword VOC fi
dc.subject.keyword ilmanvaihto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224199
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Salonen, Heidi
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account