Kustannusoptimaaliset korjausratkaisut energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tuottavuuden optimoimiseksi toimistorakennuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viholainen, Juha
dc.contributor.author Levy, Karoliina
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:59:52Z
dc.date.available 2016-09-22T08:59:52Z
dc.date.issued 2016-09-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22189
dc.description.abstract Sisäolosuhteilla on suuri merkitys työntekijöiden hyvinvointiin ja suorituskykyyn toimistoissa. Henkilöstökulut muodostavat 90 % toimiston kaikista kuluista. Näin ollen työntekijöiden suorituskyvyn parantamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi kokonaiskustannuksiin. Tämän työn tavoitteena oli selvittää tärkeimmät sisäolosuhteisiin vaikuttavat tekijät ja optimoida korjausratkaisujen muuttujia energia- ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Työn yhtenä keskeisenä ajatuksena oli yhdistää sisäolosuhteiden vaikutukset työtehokkuuteen ja sitä kautta kustannuksiin. Lisäksi työssä haluttiin selvittää eri ilmaston vaikutuksia tuloksiin Suomen ja Kiinan pilottikohteiden avulla. Optimointi tehtiin kiinteistönomistajan kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä tapauksessa omistaja vuokraa tilaa edelleen ja toisessa käyttää itse tilaa toimintaansa. Työssä tutkittiin, mihin korjausratkaisuihin kiinteistönomistajan kannattaa investoida. Tutkittuja korjausratkaisuja olivat ulkovaipan lisäeristys, ikkunoiden parannus, poistoilman lämmöntalteenoton lisääminen, valaistusjärjestelmän ja valaistuksen ohjauksen muuttaminen, ilmanvaihdon jäähdytys, huonekohtainen jäähdytys sekä aurinkopaneelien ja maalämpöjärjestelmän kannattavuus. Työssä optimoitiin elinkaari- ja investointikustannuksia. Työssä käytettiin simulointiin IDA ICE -ohjelmistoa (versio 4.7) ja monitavoiteoptimointiin MOBO (Multi-Objective Building Optimization) -työkalua. Energiatehokkuus määriteltiin E-luvun ja tavoite-energiankulutuksen avulla. Tulosten mukaan poistoilman lämmöntalteenotto, valaistuksen ohjaus, aurinkopaneelit ja maalämpöjärjestelmä osoittautuivat energia- ja kustannustehokkaimmiksi investoinneiksi sekä Suomessa että Kiinassa. Kiinteistönomistajan käyttäessä itse tilaa, kannattaa investoida lisäksi sälekaihtimiin, suurempi tehoiseen maalämpöjärjestelmään ja pienempään paneelialaan. Keskeisimpänä erona Suomen ja Kiinan välillä oli, että Kiinassa kannatti investoida tilakohtaiseen jäähdytykseen toisin kuin Suomessa. fi
dc.description.abstract The indoor climate conditions in the office have a great impact on the well-being and performance of the employee. The personnel costs form 90 % of all the office expenses and respectively energy costs form 1-2 %. Therefore improvements in employee performance have a major impact on the reducing the overall cost. The objective of this study was to determine the most important factors of indoor climate conditions and optimize the cost-optimal energy performance in the renovation solutions. One of the main idea was to combine the effects on indoor air conditions to productivity and hence cost. The study compared the results in Finland and China. Optimization was carried out from two different prospective of the property owner. In the first case, the owner rents the office so the owner and the users are two different organizations. In the second case owner uses the offices itself. Assumption is that the owner who uses the building is more interested in how indoor climate conditions effects on productivity. The thesis studied what renovations are worth to invest so the solution is energy and cost-effective. The renovation solutions used in this research were additional thermal insulation of external walls and roof, new windows, heat recovery efficiency, lighting system and control, the cooling coil of ventilation, cooling system, solar panels and geothermal. The study examined the life cycle and the investment costs. The used energy simulation tool was IDA ICE software (version 4.7) and the optimization analysis was carried out by using MOBO (Multi-Objective Building Optimization) optimization program. Energy efficiency is calculated based on E-value and the target energy consumption. Based on the optimization, heat recovery, lighting control, solar panels and geothermal were the most energy- and cost-effective investment in all cases in Finland and China. In cases the owner uses the building, the most optimal solution is to also use blinds to the windows, bigger geothermal systems and smaller area of solar panels. One of the main differences between Chinese and Finnish case examples was that in China’s case room cooling was the most efficient solution. Correspondingly, in Finnish case it was not profitable. en
dc.format.extent 115 + 6
dc.language.iso fi en
dc.title Kustannusoptimaaliset korjausratkaisut energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tuottavuuden optimoimiseksi toimistorakennuksissa fi
dc.title Cost optimal renovation solutions to optimize energy performance, indoor conditions and productivity in office buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sisäolosuhteet fi
dc.subject.keyword työtehokkuus fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword kustannustehokkuus fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224198
dc.programme.major LVI-tekniikka fi
dc.programme.mcode K3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account