Infraomaisuuden hallinnan nimikkeistö

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Liukas, Juha
dc.contributor.advisor Perttula, Tiina
dc.contributor.author Saarnikko, Josefiina
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:56:28Z
dc.date.available 2016-09-22T08:56:28Z
dc.date.issued 2016-09-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22164
dc.description.abstract Digitaalinen tiedonhallinta ja tietomallinnus ovat merkittävä osa infra-alan tulevaisuutta – myös kunnossapitosektorilla. Toimiva tiedonhallinta on yksi keskeisimmistä asioista, kun halutaan tehostaa omaisuudenhallintaa. Yhtenäinen, digitaalista tiedonhallintaa tukeva nimikkeistö on tärkeä tiedonvaihdon onnistumiseksi. Tämän diplomityön päätavoitteena oli luoda pohja infraomaisuuden hallinnan nimikkeistölle, joka tukee useita käyttötarkoituksia, joista yksi on mallinnus. Diplomityö koostuu kahdesta tutkimusvaiheesta: kirjallisuustutkimuksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Kirjallisuustutkimuksessa tutkittiin Suomessa käytössä olevia nimikkeistöjä, tierekisteriä sekä aiheeseen liittyviä standardeja. Empiirisessä tutkimuksessa luotiin pohja infraomaisuuden hallinnan nimikkeistölle tutkimalla tietomallissa olevien objektien nimeämistä sekä esimerkiksi kunnossapitonimikkeistössä esitettyjen toimenpiteiden kohdistamista objekteihin. Lisäksi tutkittiin, mitä ominaisuustietoja objektien tulisi sisältää, jotta nimikkeistö tukisi omaisuudenhallintaa. Lähtötietoina käytettiin kirjallisuustutkimuksen tuloksia sekä tärkeimpiä nimikkeistöjä ja ohjeita. Tutkimuksen tuloksena koottiin taulukoita objekteista, niiden ominaisuustiedoista sekä niihin kohdistuvista toimenpiteistä. Ehdotetut objektien nimikkeet sekä niihin kohdistuvat toimenpiteet visualisoitiin eri yhdistelmämalleista otettujen kuvien avulla. Tutkimuksen kohteena oli ainoastaan tieympäristö. Tutkimuksessa tuotiin esille nykyisen nimikkeistöjärjestelmän ongelmat ja puutteet digitaalisessa tiedonhallinnassa. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että nykyinen nimikkeistöjärjestelmä tai tällä hetkellä kehitteillä olevat nimikkeistöt eivät ole pitkäaikaisia ratkaisuja. Mallinnus on osa tulevaisuutta eikä sen tarjoamia mahdollisuuksia päästä hyödyntämään ilman sitä tukevaa nimikkeistöä. Uuden nimikkeistön tulee olla yhtenäinen valtiolla ja kunnissa sekä myös muiden maiden nimikkeistöjen kanssa. Tämän vuoksi nimikkeistön tulee perustua kansainvälisiin standardeihin. Monen hajanaisen nimikkeistön sijaan tulisi luoda yksi yhtenäinen nimikkeistö koko infra-alalle. Nimikkeistön ydin olisi mallinnettu ympäristö, jossa jokainen objekti olisi määritelty fyysisenä lopputuotteena ja jolla olisi tietyt ominaisuudet. Useista taulukoista koostuva nimikkeistö, jossa käytetään erilaisia luokitteluja, mahdollistaa nimikkeistön käytön eri tarkkuuksilla. fi
dc.description.abstract Digital information management and Building Information Modelling play significant roles in the future of the infrastructure field, also in the maintenance sector. Successful information management is one of the main issues when improving asset management. A unified classification supporting digital information management is important in order to exchange information successfully. The main goal of this master’s thesis was to create a framework for an infrastructure asset management classification that would support several purposes, one of which is modelling. The thesis consists of two study phases; a literature study and an empirical study. The literature study investigates the classifications used in Finland, the highway register maintained by the Finnish Transport Agency, and the standards related to the subject. In the empirical study, a basis for the infrastructure asset management classification was created by investigating the naming convention of the objects in an information model as well as the allocation of the actions defined by, for example, the maintenance classification. In addition, it was investigated which attributes the objects should include so that the classification would support asset management. The results of the literature study and the most important classifications and guidelines were used as the initial data for the empirical study. The results of the study consist of tables of objects, their attributes and actions allocated to the objects. The suggested object designations and actions were visualised using pictures of combination models. The scope of research was limited to highway environment only. The study highlights the problems and the shortages in the current classification system. Based on the study, the current classification system and the classifications under development are not sustainable solutions. Modelling is part of the future and, without a classification supporting it, the opportunities of modelling cannot be utilised. The new classification should be unified across the country and its municipalities as well as with the classifications in other countries. Therefore, the classification should rest on international standards. Instead of many scattered classifications, one unified classification covering the whole infrastructure should be created. The core of the classification would be a modelled environment with every object defined as a physical end product with certain attributes. A classification consisting of several tables with classification and composition hierarchies enables the use of the classification with different precisions. en
dc.format.extent 108 + 24
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Infraomaisuuden hallinnan nimikkeistö fi
dc.title Infrastructure asset management classification en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword nimikkeistö fi
dc.subject.keyword infraomaisuuden hallinta fi
dc.subject.keyword omaisuudenhallinta fi
dc.subject.keyword tiedonhallinta fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword ISO 12006-2 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224173
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse