Learning Centre

The effect of additives on enzyme particle size and distribution in spray drying

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kujala, Arni
dc.contributor.author Ruohoniemi, Jenni
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:54:29Z
dc.date.available 2016-09-22T08:54:29Z
dc.date.issued 2016-08-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22148
dc.description.abstract Enzymes and other products are dried to increase the storage life as liquid products are more vulnerable to contamination. Spray drying can be used to produce enzyme powders but they often contain fine particles. Enzymes are allergenic and thus the smallest enzyme particles can cause permanent health issues for employees exposed to them. The aim of this study was to find ways to affect enzyme particle size by using additives as well as to reduce or remove the smallest particles from the product. The effect of sodium chloride on enzyme particle size was studied with three enzymes. In addition, depending on the enzyme the use of sodium sulphate, calcium acetate, calcium chloride, methyl cellulose, ascorbic acid and pH was studied. The enzyme samples were spray dried with BÜCHI Mini Spray Dryer B-290. The particle size distribution and enzyme activity were measured for all the samples, and electron microscope pictures were taken of chosen samples to receive more information. There were significant differences between the particle size distributions of different enzymes. The largest particle sizes were received with an enzyme that precipitated easily because of additives or adjustment of pH. That enzyme also showed the greatest differences between the additives. Largest particles were around 1000 μm in diameter formed of particles with a diameter of around 10 μm. These kinds of particles are called agglomerates. Agglomeration was discovered to be an important factor in the increase of the particle size and to reduce the number of small particles. Even though it was possible to increase the mean particle size by increasing the diameter of the particles, the differences were still significantly smaller compared to those samples that had agglomeration. A connection between enzyme precipitation and increased agglomeration was discovered but as there were many factors, of which several unknown, that affect the final product, the analysis of the results was complicated. In order to confirm the connection, repeating the experiments is necessary. en
dc.description.abstract Entsyymejä ja muita tuotteita kuivataan säilyvyyden lisäämiseksi, sillä nestemäisinä entsyymiliuokset ovat alttiimpia kontaminaatioille. Spray-kuivauksen tuloksena saadaan entsyymijauhetta, joka usein sisältää heinojakoisia partikkeileita. Entsyymit ovat allergeenisia, ja siksi pienimmät entsyymipartikkelit voivat aiheuttaa altistumisriskinsä vuoksi pysyviä terveyshaittoja työntekijöille. Tässä työssä tarkoituksena oli etsiä keinoja vaikuttaa entsyymien partikkelikokoon lisäaineiden avulla. Lisäksi pienimpien partikkelien poistaminen tai vähenteminen entsyymijauheista oli merkittävä käytännön tavoite. Työssä tutkittiin natriumkloridin vaikutusta kolmen eri entsyymin partikkelikokoon. Lisäksi entsyymistä riippuen tutkittiin natriumsulfaatin, kalsiumasetaatin, kalsiumkloridin, metyyliselluloosan ja askorbiinihapon sekä pH:n vaikutuksia. Entsyyminäytteet lisäaineineen kuivattiin BÜCHI Mini Spray Dryer B-290 –pöytäkuivurilla. Partikkelikokojakauma ja entsyymiaktiviisuus mitattiin kaikille jauhenäytteille ja lisäksi osa näytteistä analysoitiin elektronimikroskooppikuvien avulla. Entsyymien välillä huomattiin suuria eroja partikkelikokojakaumissa. Suurimmat partikkelikoot saatin entsyymillä, joka sakkautui lisäaineiden tai pH-olosuhteiden vaikutuksesta voimakkaimmin. Lisäaineiden välillä näkyi myös suurimmat erot kyseisellä entsyymillä. Suurimmat partikkelit olivat kokoluokkaa 1000 μm halkaisijaltaan. Ne olivat agglomeraatteja, eli ns. partikkeliryppäitä, jotka muodostuivat noin 10 μm halkaisijan partikkeleista. Agglomeraatio todettiin merkittäväksi tekijäksi pienten partikkelien vähentämisen kannalta. Vaikka keskimääräinen partikkelikoko saatiin kasvamaan ilman merkittävää agglomeraatiota, erot olivat suhteessa merkittävästi pienempiä kuin silloin kun parkikkelikoko kasvoi agglomeraation vaikutuksesta. Enstyymien sakkautumisen ja lisääntyneen agglomeraation välillä huomattiin yhteys, mutta monet tekijät vaikuttivat lopputuotteeseen vaikeuttaen tulosten analysointia. Toistojen vähyyden takia yhteyttä ei myöskään voitu todistaa. fi
dc.format.extent 83+45
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The effect of additives on enzyme particle size and distribution in spray drying en
dc.title Lisäaineiden vaikutus entsyymin partikkelikokoon ja -jakaumaan spray-kuivauksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword spray drying en
dc.subject.keyword enzyme en
dc.subject.keyword particle size distribution en
dc.subject.keyword agglomeration en
dc.subject.keyword precipitation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224157
dc.programme.major Biotekniikka ja elintarviketekniikka fi
dc.programme.mcode KE3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Frey, Alexander
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54391
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics