Learning Centre

Design of Experiments in the optimization of a coupling reaction between a substituted propargyl bromide and a terminal alkyne

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahvas, Satu
dc.contributor.author Vuolamo, Lotta
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:51:44Z
dc.date.available 2016-09-22T08:51:44Z
dc.date.issued 2016-08-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22130
dc.description.abstract Design of Experiments (DOE) is a statistics-based computational tool that is used to systematically determine the relationships between process factors and their effects on the process outcome. The method consists of planning, designing, executing and analyzing an experiment. DOE is designed to efficiently produce maximum information out of a series of carefully selected experiments. From the experiment results, a corresponding mathematical representation can be formulated. This created model can then be used to evaluate and predict the behavior of the process under studies. DOE is mainly applied in three experimental objectives: screening, optimization and robustness tests. In this Master’s thesis, the method was used in the optimization of a copper catalyzed coupling reaction between substituted propargyl bromide and a terminal alkyne. Designing and interpreting the experiment was carried out by MODDE® 10 software from Umetrics. The aim was to determine optimum synthesis conditions by varying the amount of CuI, volume of reaction solvent and reaction time. After performing a series of defined experiments with different factor combinations, the measured responses were fitted in a central composite face-centered design supported by a quadratic model. With the model, all reaction outcomes with different factor combinations could be calculated. The estimated experimental space was visualized by contour- and response surface modelling. By interpreting plots and by utilizing the built-in optimizer in MODDE®, it was deduced, that the best reaction outcome regarding the product yield is obtained with 2 eq of CuI, a solution volume of 6 to 6.43-fold and with a reaction time of approximately 30 h. The validity and prediction power of the model were examined by multiple linear regression and ANOVA and also through a series of verification tests. In addition to reaction optimization, the possibility of reducing the usage of CuI was discussed. Prior to the optimization process, it was also authenticated, that the original reaction solvent N,N Dimethylformamide (DMF) could be successfully replaced by acetone. en
dc.description.abstract Koesuunnittelu tai kokeellinen suunnittelu (Design of Experiments, DOE) on statistiikkaan perustuva laskennallinen tekniikka, jonka avulla pyritään selvittämään prosessimuuttujien keskinäisiä vuorovaikutuksia ja sitä, kuinka muuttujat vaikuttavat prosessin vasteisiin. Koesuunnittelu käsitteenä sisältää tutkimuksen suunnittelun, mallinnuksen, kokeiden suorittamisen sekä tulosten analysoinnin. Koesuunnittelun tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon informaatiota tutkittavasta prosessista mahdollisimman vähin, tarkoin valituin kokein. Koetuloksista luodaan vastaava matemaattinen malli, jonka avulla voidaan ennustaa tutkittavan prosessin lopputuloksia eri muuttujakombinaatioilla hyvinkin tarkasti. Seulonnat, optimoinnit ja kannattavuustestit ovat kokeellisen suunnittelun kolme pääsovellutusta. Tässä työssä menetelmää käytettiin optimoimaan substituoidun propargyylibromidin ja terminaalisen alkyynin kytkentäreaktiota. Kokeiden suunnittelussa ja analysoinnissa käytettiin MODDE® 10 ohjelmapakettia Umetrics’lta. Tutkimuksen tavoitteena oli optimoida synteesiolosuhteet vaihtelemalla käytetyn kuparijodidin ja liuottimen määriä sekä reaktioaikaa. Kun määrätyt reaktiot oli tehty, mitatut reaktiovasteet sovitettiin CCF-koesuunnitelmamalliin (engl. Central Composite Face-centered design) jota täydennettiin kvadraattisella matemaattisella mallilla. Luodun mallinnuksen avulla pystyttiin laskelmoimaan ja ennustamaan reaktion kaikki mahdolliset lopputulokset. Lisäksi mallin kuvaajat visualisoitiin sekä nivoopinta- että vastepintamallinnuksella. Iteroinnin ja malliin pohjautuvien ennustusten perusteella pääteltiin, että paras lopputulos reaktiolle voidaan saavuttaa, kun reaktioseoksessa on 2 ekvivalenttia kuparijodidia ja 6 – 6.43 kertainen määrä liuotinta. Lisäksi reaktioajan tulee olla 30 tuntia. Mallin paikkansapitävyyttä sekä ennustuskykyä arvioitiin moninkertaisella lineaariregressiolla, varianssianalyysillä sekä verifiointireaktioilla. Kytkentäreaktion optimoinnin lisäksi tarkasteltiin mahdollisuuksia vähentää käytetyn kuparijodidin määrää. Työssä osoitettiin myös, että reaktiossa liuottimena alun perin käytetty N,N dimetyyliformamidi oli mahdollista korvata asetonilla. fi
dc.format.extent 83 + 9
dc.language.iso en en
dc.title Design of Experiments in the optimization of a coupling reaction between a substituted propargyl bromide and a terminal alkyne en
dc.title Koessuunnittelu substituoidun propargyylibromidin ja terminaalisen alkyynin kytkentäreaktion optimoinnissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Design of Experiments en
dc.subject.keyword optimization en
dc.subject.keyword reaction modelling en
dc.subject.keyword factor en
dc.subject.keyword response en
dc.subject.keyword MODDE® en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224138
dc.programme.major Kemia fi
dc.programme.mcode KE3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Ari
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 54373
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse