"Tää on mun maalausprojektiIasetelma" - Lasten omaehtoinen kuvataiteellinen toimijuus ja oppiminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ylirisku, Henrika
dc.contributor.author Kekkonen, Outi
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:30:04Z
dc.date.available 2016-09-22T08:30:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22100
dc.description.abstract Opinnäytetyön tärkeänä motiivina oli vuoden 2016 syksyllä voimaan tuleva peruskoulun opetussuunnitelma, joka antaa tilaa ja mahdollisuuksia lasten omien kuvakulttuurien ja omaehtoisen kuvataiteellisen toiminnan tuomiselle osaksi formaalia oppimista ja opetusta. Kun lasten omia kuvakulttuureja käytetään opetuksen lähtökohtana, on tärkeää ymmärtää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja maailmankuvaa, josta ne ovat lähtöisin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää lasten omaehtoisen kuvataiteellisen toiminnan luonnetta ja merkitystä siinä elämänvaiheessa, jolloin lapset ovat siirtymässä tai juuri siirtyneet peruskouluopetuksen piiriin. Tarkastelu kohdistui 5-8-vuotiaisiin lapsiin, jotka elävät kouluiän ja samalla ns. keskilapsuuden kynnyksellä. Tutkimuskysymyksiä olivat: minkälaisista maailman hahmottamisen tavoista 5-8-vuotiaiden lasten omaehtoinen kuvataiteellinen toiminta kertoo, ja minkälaista on keskilapsuuden kynnyksellä olevien lasten taiteellinen toimijuus ja oppiminen. Opinnäytetyön aineistona oli laaja, opinnäytetyön tekijän omien lasten omaehtoisesta kuvataiteellisesta toiminnasta kertova valokuva- ja videoaineisto. Tutkimusorientaatio oli lapsinäkökulmainen, eri tutkimusalojen tietoa lasten näkökulmasta yhdistelevä. Teoreettisena näkökulmana aineiston tarkastelussa oli viimeaikaisessa elämänkaaripsykologisessa, kasvatustieteellisessä ja taidepedagogisessa tutkimuksessa vaikuttava näkemys lapsista aktiivisina ja kokonaisvaltaisina toimijoina ja oppijoina. Opinnäytetyön aineistoa lähestyttiin kokemuksellisin menetelmin: visuaalisen ja sensorisen etnografian keinoin. Tietoa ja ymmärrystä lasten toiminnasta rakennettiin narratiivisesti, reflektoimalla aineistolähtöisiä kokemustarinoita tutkimuskirjallisuuteen. Opinnäytetyön tulokset kirjoitettiin neljäksi kuvalähtöiseksi kirjoitelmaksi, esseeksi. Esseet tuovat esille erilaisia lasten kuvataiteelliseen toimintaan liittyviä, heidän oppimisprosessiensa ymmärtämisen kannalta keskeisiä ulottuvuuksia. Ensimmäisessä esseessä pohditaan lasten kokonaisvaltaisen toimijuuden eri ulottuvuuksia: sen kehollisuutta, tajunnallisuutta ja tilannekohtaisuutta. Toisessa esseessä sukelletaan lasten esteettiseen maailmasuhteeseen ja pohditaan taiteellisen toimijuuden syntyyn liittyviä tekijöitä. Kolmannessa esseessä tarkastellaan kuvataiteellisen oppimisen eri ilmenemismuotoja lasten näkökulmasta. Neljännessä esseessä pohditaan lasten spontaanin toiminnan suhdetta nykytaiteen ilmiöihin ja toimintatapoihin. Esseiden kautta muotoutuu käsitys lasten omaehtoisessa toiminnassa tapahtuvasta taiteellisesta oppimisesta, joka on luonteeltaan jatkuva ja aktiivinen prosessi. Tuossa oppimisessa on kyse eri aistien ja niiden symbolikielten kautta tapahtuvasta multimodaalisesta merkityksenannosta, jonka erityinen piirre kouluiän kynnyksellä on mm. piktografisena kerrontana ilmenevä metaforinen sujuvuus. Kouluiän kynnyksellä olevat oppijat näyttävät hahmottavan maailmaa ja itseään sen osana tavoilla, joita voidaan verrata myös nykytaiteen tapoihin muodostaa tietoa. Tulokset tuovatkin esille nykytaiteen tiedonmuodostamisen tapojen ja lasten oppimisen tapojen yhtymäkohtia. Samalla ne haastavat nykyisiä käsityksiä sekä pienten koululaisten oppimisvalmiuksista että taiteellisen oppimisen merkityksestä lasten kokonaisvaltaista toimijuutta tukevan opetuksen kehittämisessä. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title "Tää on mun maalausprojektiIasetelma" - Lasten omaehtoinen kuvataiteellinen toimijuus ja oppiminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword omaehtoinen oppiminen fi
dc.subject.keyword taiteellinen oppiminen fi
dc.subject.keyword toimijuus fi
dc.subject.keyword multimodaalinen oppiminen fi
dc.subject.keyword keskilapsuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224030
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mira, Kallio-Tavin
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account