Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Laurila, Anne
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/220
dc.description.abstract Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessa Tavoitteet Tutkielmani tavoitteena on tutkia, miten sisäinen viestintä vaikuttaa henkilöstön reakti-oihin yrityskauppatilanteessa ja millainen viestintä yrityskauppaprosessin aikana on toivottua. Lisäksi tavoitteena on tarkastella sisäisen viestinnän vaikutuksia yrityskaupalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona on kahdesti toteutettu henkilöstökysely, johon sekä ostetun että os-tajayrityksen koko henkilöstö sai vastata. Vastauksia tuli yhteensä 299, joskin vastaus-prosentti jäi molemmilla kerroilla alhaiseksi. Aineistoa täydensivät haastattelut henki-löstön keskuudessa sekä osapuolten internet- ja intranetsivujen kauppaa koskeva tieto. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu monitieteisesti organisaatio- ja johtamis-teorioiden sekä yritysviestinnän avulla. Näkökulmista korostuvat muutosjohtaminen, organisaatiokulttuuri sekä strategia- ja muutosviestintä. Tulokset Keskeisimpänä tuloksena esiin nousee esimiesviestinnän ja kaiken henkilökohtaisen kasvokkaisviestinnän tärkeys yrityskauppatilanteessa. Esimiesten ohella viestin lähettä-jänä tärkeäksi nousee yrityksen ylin johto. Johdon viestintää ja käyttäytymistä henkilöstö seuraa tarkasti, ja puutteet ja odotustenvastainen toiminta aiheuttavat epäluottamusta johtoa kohtaan ja muita negatiivisia vaikutuksia, kuten motivaation heikkenemistä. Tulokseni osoittavat, että sisäiseen viestintään tyytyväisimmin suhtautuvat kokevat yri-tyskauppatilanteessa muita enemmän halua sitoutua laajentuneeseen konserniin sekä muita positiivisia tunteita, kuten motivaatiota. Vastaavasti heidän keskuudessaan esiin-tyy vähemmän negatiivisia tunteita, kuten epävarmuutta ja pelkoa irtisanomisista. Myös kaupan yllätyksellisyys lisää tutkimukseni mukaan henkilöstön kielteisiä tunteita ja kiel-teistä suhtautumista sekä vähentää sitoutumishalua ja luottamusta yrityksen johtoon. Hyvä sisäinen viestintä tukee ja nopeuttaa yrityskaupalle asetettujen tavoitteiden saavut-tamisessa, vaikka viestinnän osuutta on vaikea aivan tarkasti arvioida. Tutkimukseni osoittaa, että viestintä auttaa välttämään yrityskaupan epäonnistumisen yleisimpiä ka-rikkoja, kuten työntekijöiden heikkoa sitoutumista yritykseen. Avainsanat Sisäinen viestintä, yrityskauppa, muutosviestintä, strategia, organisaatiokulttuuri fi
dc.format.extent 138
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Languages and Communication en
dc.contributor.department Kielten ja viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword Sisäinen viestintä
dc.subject.keyword yrityskauppa
dc.subject.keyword muutosviestintä
dc.subject.keyword strategia
dc.subject.keyword organisaatiokulttuuri
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151132
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish and Communication en
dc.programme.major Suomen kieli ja viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon suomen kieli
dc.subject.helecon finnish language
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon change
dc.subject.helecon organisaatiokulttuuri
dc.subject.helecon organizational culture
dc.ethesisid 12088
dc.date.dateaccepted 2009-05-19
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account