Esteettinen teknologiakasvatus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sederholm, Helena
dc.contributor.author Tujula, Iiro
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:28:16Z
dc.date.available 2016-09-22T08:28:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22090
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytteeni aiheena on teknologian ja taidekasvatuksen välinen suhde. Tutkielmassa pohdin millaisia ajattelun menetelmiä ja merkityksiä taiteellinen ja taidekasvatuksellinen toiminta luo, ja miten ne soveltuvat osaksi teknologiakasvatusta. Motivaationi aihevalinnalle tulee omasta taustastani kahden aineen (kuvataiteen ja käsityön) opettajana toimimisesta. Tutkielmani keskeinen hypoteesi on, että teknologia tulee käsittää sellaisena elämän merkityksiä jäsentävänä taustana, joka muovaa kokemustemme laatua aistisina olentoina. Estetiikka voidaan määritellä kokemusperäisen (aistisen) tietämisen ja merkitysten muovaamisen tapana. Tällöin teknologian vaikutusta elämäämme voidaan tarkastella estetiikan kautta. Tutkielmassani muototuvan esteettisen teknologiakasvatuksen avulla voidaan tarkastella taidekasvatuksen ja teknologiakasvatuksen yhteisiä piirteitä. Teknologia ilmenee tutkielmassani sekä rakenteina että välineinä, jolloin sen hahmottaminen vaatii taitoa laajaan perehtyneisyyteen liittyvällä tavalla. attelua jäsentää tekhné-käsite, joka ei tarkoita täydellistä hallintaa, vaan stokastista taitoa. Tämä voi olla teknologisten ympäristöjen hallitsemista, autenttista materiaalituntemusta, koodin lukutaitoa, sekä sitä, että teknologian jäsentämä maailma kyetään hahmottamaan jaettuina merkityksinä, joita voidaan käsitellä estetiikan kautta. Esteettinen ymmärretään tällöin inhimillisenä, aistisena käyttöliittymänä maailmassa olemiseen. Taide voi avata aistisen olemisen eri ulottuvuuksia, jolloin kiinnostavaksi tarkastelun kohteeksi nousee paitsi välittömästi aistivaraisesti ilmenevä (esim. taideobjekti tai taidetuotos), myös 'taideteon' taustalla vaikuttavat ehdot, edellytykset ja merkitykset. Tällöin Deweyn pragmatistisesta estetiikasta nouseva esteettinen kokemus voi toimia kehyksenä havaintojen ja kokemusten merkitysten tarkastelulle. Näin esteettisen alle asettuvat myös kaikki arkiset ilmiöt eikä vain institutionaalinen taide. Esteettisen teknologiakasvatuksen lähtökohta on taidepedagogiikassa eikä teknologiakasvatuksessa, jolloin voimme ammentaa monia taidekasvatuksen kysymisen tapoja teknologiakasvatuksen avuksi. Esittelen tutkielmassani hermeuttisen tarkastelun kautta muodostunutta käsitystä taiteen ja teknologian ilmiöistä ja niiden välisestä suhteesta, sekä tämän pohdinnan pohjalta muotoutuvia esteettisen teknologiakasvatuksen käytännön lähestymistapoja. fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Esteettinen teknologiakasvatus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword estetiikka fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword teknologiakasvatus fi
dc.subject.keyword ohjelmointi fi
dc.subject.keyword teknologia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224020
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Tavin, Kevin
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account