Shaping Elements While Maintaining Fit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laamanen, Tomi, Prof., University of St. Gallen, Switzerland
dc.contributor.author Ritakallio, Timo
dc.date.accessioned 2016-09-20T09:01:41Z
dc.date.available 2016-09-20T09:01:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7022-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7023-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22059
dc.description.abstract Organizational performance is a result of doing many activities well and consistently with one another. While existing research has recognized that the fit between organizational activities is an important determinant of success, there is a need for more study of the processes that organizations use to develop and maintain fit in the presence of environmental change. This thesis set out to elaborate theory on fit development. I used the previous theory as a starting point and to formulate open-ended research questions rather than specific hypotheses. I then used empirical material to build on top of the prior literature and to challenge the prior literature. I did this to extend and refine the existing theories on fit development. To investigate how strategic fit is developed over time and how emergent and behavioral processes might be related to the process of developing and maintaining fit between organizational elements, I conducted a longitudinal case study of one of the most successful European banks covering its performance from 2000 to 2011. I modeled the organization´s activities by using qualitative organizational-system maps to determine how the activities evolved over time and how the fit between them was maintained. My primary data source was public information about the company´s activities and these data were complemented by private interviews. In contrast to what the previous theory would suggest, I found that the company´s core elements themselves underwent major changes through a process that I call shaping, during which the elements´ relationships between one another continued to have a fit-like character. This highlights that to understand strategy as a constellation of organizational elements, it is not sufficient to focus on the relationships between the elements, one must also to be mindful of the qualitative nature of the elements themselves and changes in them. Many of these changes are better characterized as "emergent" rather than as "designed." My findings contribute to the research on the processes that allows companies to evolve toward fit. Siggelkow recognized four processes that a company uses: thickening, patching, coasting, and trimming. I identified a fifth one—shaping—which refers to the process of transforming a core element while maintaining its identity and relationships with other elements. My conclusion is that shaping strategic core elements is an essential way through which companies maintain fit between their core elements and yet transform and grow radically during the periods of volatility and turbulence in the surrounding environment. Therefore, my findings are essential for the research on the processes that allow companies to evolve toward fit. en
dc.description.abstract Organisaation suorituskyky on seuraus sen toimintojen hyvästä ja toisiinsa nähden johdonmukaisesta suorittamisesta. Tiedetään, että organisaation toimintojen välinen yhteensopivuus, fit, on olennainen tekijä sen menestykselle, mutta vielä tarvitaan syvempää perehtymistä niihin prosesseihin, joita organisaatioilla on käytössään tämän yhteensopivuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tämän väitöskirjan tavoitteena on täsmentää aiempaa tutkimustietoa strategisen yhteensopivuuden kehittämisestä. Toteutin pitkittäisen tapaustutkimuksen, jossa tarkasteltavana kohteena oli yksi Euroopan parhaiten menestyneistä pankeista vuosina 2000-2011. Organisaation toiminnot mallinsin hyödyntäen kvalitatiivista systeemikarttaa, jonka avulla pääsin havainnoimaan toimintojen pitkän aikavälin kehittymistä ja niiden välisen yhteensopivuuden säilymistä. Ensisijaisena tietolähteenä käytin julkisesti saatavilla ollutta tietoa yrityksen toiminnoista, jota täydennettiin yksilöhaastatteluilla. Aiemmista teorioista poiketen analyysini antoi viitteitä siitä, että yrityksen peruselementit itsessään kokivat muutoksia prosessissa, jonka myötä niiden keskinäiset suhteet alkoivat saada toisiinsa nähden yhteensopivia ominaisuuksia. Tätä prosessia voidaan kutsua muokkaamiseksi, shaping. Tämä löydös korostaa sitä, että strategian ymmärtäminen organisaation elementtien muodostelmana edellyttää paitsi keskittymistä näiden elementtien välisiin suhteisiin, myös ymmärrystä elementtien kvalitatiivisesta luonteesta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Monet näistä muutoksista ovat paremmin luonnehdittavissa muotoutuviksi (emergent)kuin suunnitelluiksi (designed) prosesseiksi. Analyysin tulokset edistävät olemassa olevaa tutkimusta liittyen prosesseihin, jotka mahdollistavat organisaatioiden kasvun ja kehityksen kohti yhteensopivuutta. Siggelkow tunnisti neljä prosessia, joita yritykset käyttävät: thickening (sakeutuminen), patching (paikkaaminen), coasting (liukuminen) ja trimming (puhtaaksileikkaus). Tämä tutkimus määritteli viidennen prosessin – muokkaaminen – joka viittaa organisaation peruselementin muutokseen sen identiteetin ja suhteen muihin elementteihin kuitenkin säilyessä. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että strategisten peruselementtien muokkaaminen on olennainen keino yrityksille säilyttää yhteensopivuus peruselementtiensä välillä ja silti muuntautua ja kasvaa radikaalisti epävakaassa ja turbulentissa ympäristössä. Tästä johtuen tämän väitöskirjan löydökset tuovat keskeisen lisän tutkimukseen organisaatioiden eri toimintojen strategiseen yhteensopivuuteen johtavista prosesseista. fi
dc.format.extent 224
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 189/2016
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.subject.other Management en
dc.title Shaping Elements While Maintaining Fit en
dc.title Organisaation toimintojen muokkaaminen niiden yhteensopivuutta heikentämättä fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword strategic fit en
dc.subject.keyword strategic change en
dc.subject.keyword activity systems en
dc.subject.keyword organizational elements en
dc.subject.keyword banking en
dc.subject.keyword strateginen yhteensopivuus fi
dc.subject.keyword strateginen muutos fi
dc.subject.keyword aktiviteettisysteemi fi
dc.subject.keyword organisatorinen elementti fi
dc.subject.keyword pankkitoiminta fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7022-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Timo, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Doz, Yves, Emeritus Prof., INSEAD, France
dc.contributor.lab Strategy and Venturing en
dc.rev Mantere, Saku, Prof., McGill University, Canada
dc.rev Storbacka, Kaj, Prof., The University of Auckland Business School, New Zeeland
dc.date.defence 2016-09-30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account