The impact of log pre-heating on birch veneer surface quality, bond formation and plywood performance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Frihart, Charles R., Dr., US Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI USA
dc.contributor.advisor Hunt, Christopher G., Dr., US Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI USA
dc.contributor.author Rohumaa, Anti
dc.date.accessioned 2016-09-06T09:01:19Z
dc.date.available 2016-09-06T09:01:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6926-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6927-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21831
dc.description.abstract Bond formation and performance in veneer-based products is highly dependent on veneer quality, which in turn can be affected by processing factors including log pre-heating conditions. Hence, it has been shown that the heating of logs enhance many veneer and plywood properties, the mechanisms behind the bond strength increase is not fully understood. Therefore, the main focus of this dissertation was to investigate the effects of the pre-heating process on the surface properties of veneer and its potential to improve bond quality. Additionally the applicability of commonly used test methods to evaluate the effect of pre-heating temperature on surface properties and bonding quality were assessed. This series of studies clearly show that lathe check depth and pulling direction have a strong influence on the measured shear strengths of plywood tested according to SFS-EN 314, even though this is a test for adhesive bonding and not intended for measuring wood quality. Therefore, controlling lathe checks properties could result in much lower variability in wood bonding tests allowing researchers to more easily identify other factors influencing bond quality, e.g. felling season and pre-heating temperature. This study also indicated that log pre-heating temperature not only causes the softening of material in the rotary peeling process, but also causes irreversible changes in the wood material which subsequently has an effect on bond strength development. Results show that the temperature history of the log prior rotary peeling is an important factor which contributes to veneer properties and bond strength. Furthermore, the interpretation of adhesion data obtained by ABES should be treated with caution in situations where the veneer properties and history are not fully known. Assuming that veneer is a homogenous substrate might lead to a misinterpretation of results obtained by ABES. The results of the study show that winter felled birch logs are most susceptible to the effects of pre-heating temperature and heating birch at low temperature leads to remarkable variation in the results caused only by seasonal variation. When paying attention to the aforementioned issues, ABES was found to be very useful for evaluating the impact of veneer production variables or the wood properties on the bonding process. The advantage of the surface integrity measurements technique developed in this study is that it evaluates the particles loosely attached to surface, which could act as a locus of failure in the bondline and cannot be evaluated by roughness measurement techniques. Finally, while the bonding quality of plywood is driven by the uncontrolled effects of lathe checks, further development of bonding and new adhesive concepts will be complicated. en
dc.description.abstract Liimasauman muodostuminen ja suorituskyky viilupohjaisissa tuotteissa riippuu hyvin pitkälti viilun laadusta, johon voidaan vaikuttaa valmistusprosessin osavaiheiden, kuten haudonnan, avulla. On osoitettu, että tukkien lämmitys parantaa monia viilun ja vanerin ominaisuuksia, mutta liimasauman lujuuden kasvuun vaikuttavia mekanismeja ei vielä täysin ymmärretä. Siksi väitöskirjatyön päätavoitteena oli tutkia haudonnan vaikutusta viilun pinnan ominaisuuksiin ja liimasauman laatuun. Lisäksi tutkittiin, soveltuvatko yleisesti käytetyt liimasauman testausmenetelmät haudontalämpötilan vaikutuksien arviointiin. Väitöskirjan osatutkimukset osoittavat selvästi, että sorvaushalkeamien syvyydellä ja vetosuunnalla on suuri vaikutus SFS-EN 314 -standardin mukaan mitattuun vanerin liimasauman lujuuden arvoon, vaikka kyseinen koemenetelmä on tarkoitettu liimasauman, ei viilun laadun, testaamiseen. Siksi sorvaushalkeamien ominaisuuksien hallinta voisi johtaa paljon pienempään hajontaan vanerin liimasauman testauksessa mahdollistaen sen, että tutkijoiden olisi helpompi tunnistaa muut liimasauman laatuun vaikuttavat tekijät, kuten hakkuukausi ja haudontalämpötila. Väitöstutkimus osoitti myös, että tukkien haudontalämpötila paitsi pehmentää materiaalia sorvausta varten, myös muuttaa puumateriaalia peruuttamattomasti vaikuttaen liimasauman lujuuden kehitykseen. Tulokset osoittavat, että tukin lämpötilahistoria ennen sorvausta vaikuttaa merkittävästi viilun ominaisuuksiin ja liimasauman lujuuteen. Lisäksi ABES-testien tulosten tulkintaan pitäisi suhtautua varauksella tilanteissa, joissa viilun ominaisuudet ja historia eivät ole täysin tiedossa. ABES-tulokset saatetaan tulkita väärin, jos viilun oletetaan olevan homogeeninen alusmateriaali. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että talvella kaadetut koivutukit ovat kaikkein altteimpia haudontalämpötilan vaikutuksille ja koivutukkien haudonta alhaisissa lämpötiloissa aiheuttaa huomattavaa vaihtelua tuloksiin, jotka johtuvat ainoastaan kausivaihtelusta. ABES-testauksen havaittiin olevan erittäin hyödyllinen arvioitaessa viilun tuotantoparametrien tai puun ominaisuuksien vaikutusta liimaukseen, kunhan edellä mainitut asiat huomioidaan. Tässä tutkimuksessa kehitetyn pinnan eheyden mittaamismenetelmän etuna on, että sen avulla voidaan arvioida heikosti pinnassa kiinni olevien partikkeleiden määrää, joita pinnankarheutta mittaamalla ei voida havaita. Näiden partikkelien keskittymä saattaa toimia liimasauman murtumisen alkupisteenä. Sorvaushalkeamat vaikuttavat merkittävästi liimasauman lujuuden mittaustuloksiin, mikä vaikeuttaa liimauksen ja uusien liimausjärjestelmien jatkokehittämistä. fi
dc.format.extent 74 + app. 42
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 144/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Rohumaa, A.; Hunt, C.G.; Hughes, M.; Frihart, C.R.; Logren, J. 2013. The influence of lathe check depth and orientation on the bond quality of phenol-formaldehyde bonded birch plywood. Holzforschung, 67(7), 779–786. ISSN 0018-3830, DOI: 10.1515/hf-2012-0161
dc.relation.haspart [Publication 2]: Rohumaa, A.; Hunt, C.G.; Frihart, C.R.; Saranpää, P.; Ohlmeyer, M.; Hughes, M. 2014. The influence of felling season and log-soaking temperature on the wetting and phenol formaldehyde adhesive bonding characteristics of birch veneer. Holzforschung, 68(8), 965-970. ISSN 0018-3830, DOI: 10.1515/hf-2013-0166
dc.relation.haspart [Publication 3]: Rohumaa, A.; Antikainen, T.; Hunt, C.G.; Frihart, C.R.; Hughes, M. 2016. The influence of log soaking temperature on surface quality and integrity performance of birch (Betula pendula Roth) veneer. Wood Science and Technology, 50(3), 463-474. ISSN: 0043-7719, DOI 10.1007/s00226-016-0805-5
dc.relation.haspart [Publication 4]: Rohumaa, A.; Yamamoto, A.; Hunt, C.G.; Frihart, C.R.; Hughes, M.; Kers, J. 2016. Effect of Log Soaking and the Temperature of Peeling on the Properties of Rotary-Cut Birch (Betula pendula Roth) Veneer Bonded with Phenol-Formaldehyde Adhesive. BioResources, 11(3), 5829-5838. ISSN: 1930-2126, DOI:10.15376/biores.11.3.5829-5838
dc.subject.other Paper technology en
dc.title The impact of log pre-heating on birch veneer surface quality, bond formation and plywood performance en
dc.title Haudonnan vaikutus koivuviilun pinnan laatuun, liimasauman muodostumiseen ja vanerin liimasauman lujuuteen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Forest Products Technology en
dc.subject.keyword ABES en
dc.subject.keyword bond quality en
dc.subject.keyword lathe checks en
dc.subject.keyword plywood en
dc.subject.keyword pre-heating en
dc.subject.keyword surface integrity en
dc.subject.keyword veneer en
dc.subject.keyword haudonta fi
dc.subject.keyword liimasauman laatu fi
dc.subject.keyword pinnan eheys fi
dc.subject.keyword sorvaushalkeama fi
dc.subject.keyword vaneri fi
dc.subject.keyword viilu fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6926-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hughes, Mark, Prof., Aalto University, Department of Forest Products Technology, Finland
dc.opn Šernek, Milan, Prof., University of Ljubljana, Slovenia
dc.rev Irle, Mark, Dr., Ecole Supérieure du Bois, France
dc.rev Teischinger, Alfred, Prof., University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
dc.date.defence 2016-09-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account