Learning Centre

Construction of a hardware-in-the-loop simulator for Azipod control system testing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Orivuori, Juha
dc.contributor.author Nylund, Markus
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:08:40Z
dc.date.available 2016-08-26T09:08:40Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21628
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to construct an Azipod® azimuth thruster simulator from control point of view. Azipod® is a brand of an azimuth thruster with an electric motor that drives the propeller. The whole propulsion unit is located outside of the hull and the azimuth thruster has unlimited steering possibility. Unique to azimuth thrusters are that the propulsion can be achieved completely electrically and that the Azipod® is a pulling propeller unlike conventional propellers, which are pushing. These characteristics increase the energy efficiency of a ship. The objective of this thesis is to construct an Azipod® control simulator and a control console. The focus of work is on the propulsion part. The control of the simulator must function as the real product, but with less hardware. Ship control console panels and all necessary measuring devices are virtualized. An additional program is created to enable the input to the controller for the virtualized instruments and the program can be run from any computer. The simulator consists of two coupled motors. One motor is representing an Azipod® propulsion motor and the other motor is acting as the load for the propulsion motor. The load characteristics of the propulsion motor are nonlinear and environmental factors have a strong influence on the load of the propulsion motor. The load motor is controlled for creation of varying propulsion conditions. The propulsion simulator is operated from the created control console with a thrust lever and touch screen panels. To accomplish the construction of the simulator the current control characteristics and functions must be studied. In this thesis are the general physical factors studied that are effecting on the propulsion to recreate sound conditions for the simulator. en
dc.description.abstract Syftet med detta diplomarbete är att konstruera en simulator för Azipod® roderpropellern. Azipod® är ett varumärke av en roderpropeller med en elmotor som driver propellern. Hela roderenheten är belägen utanför fartygets skrov och det är möjligt att rotera roderpropellern obegränsat runt sin axel. Unikt för roderpropellrar är att drivkraften kan göras fullständigt elektriskt samt att roderpropellern är en dragande propeller till skillnad från tryckande konventionella propellrar. Dessa egenskaper ökar på ett fartygs energieffektivitet. Målet med arbetet är att bygga en (Azipod®) roderpropellersimulator och en tillhörande styrenhet som liknar fartygs styrenheter. Fokus för arbetet ligger på propulsionsstyrenheten. Simulatorn skall fungera liknande som den kommersiella produkten, men med mindre hårdvara. Fartygs styrkonsolpaneler samt alla nödvändiga mätinstrument virtualiseras. Ett extra program skapas för att möjliggöra stimulans för systemet för de virtualiserade mätinstrumenten. Detta program körs från en godtycklig dator som är uppkopplad till simulator nätverket. Simulering av Azipod® roderpropellern utförs av två sammankopplade motorer. Den ena motorn representerar en Azipod® rodermotor och den andra motorn belastar propulsionsmotorn. Rodermotorns belastning är ickelinjär och väderförhållanden och sjögång inverkar starkt på motorns belastning. Rodermotorns belastning måste styras och kontrolleras för skapandet av varierande förhållanden. Från den skapade styrkonsolen med en kontrollspak styrs simulatorn. För att lyckas med detta måste de nuvarande styregenskaperna och -funktionerna granskas. I detta arbete genomgås allmänna fysikaliska faktorer som inverkar på drivkraften, samt redogörs för faktorerna för att kunna återskapa sunda förhållanden för simulatorn och rodermotorn. sv
dc.format.extent 90+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Construction of a hardware-in-the-loop simulator for Azipod control system testing en
dc.title Konstruktion av en hårdvara i loopen simulator för testning av Azipod-styrsystemet sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword system integration en
dc.subject.keyword hardware-in-the-loop simulation en
dc.subject.keyword propulsion simulator en
dc.subject.keyword Azipod® propulsor en
dc.subject.keyword marine en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263084
dc.programme.major Elektroniikka ja sovellukset fi
dc.programme.mcode S3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ovaska, Seppo
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54296
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics