Return on Investment of a Supply Chain Software Implementation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Haataja, Johan
dc.contributor.author Korhonen, Laura
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:03:16Z
dc.date.available 2016-08-26T09:03:16Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21587
dc.description.abstract Having an effective supply chain is a key factor to reaching competitive advantage. Integrating IT solutions to supply chain management is almost compulsory in today’s business conditions. With the help of IT, companies are able to increase the visibility to supply chain operations, accelerate information processing and improve collaboration and coordination of activities in the supply chain. This thesis focuses on understanding, how an investment into an automatic replenishment and forecasting software provides benefits for the customers, and what these benefits are. To be able to study the phenomenon on top of prior knowledge, the literature of the importance of supply chain management on company performance, IT on company performance and IT on supply chain management is reviewed at first. The benefits of the specific software are then explored in ten software implementation contexts, among vendor company’s retail and wholesale customers. The results of the study suggest that the automatic replenishment and forecasting software will improve customer companies’ knowledge-intensive capabilities and operational processes. The benefits can be seen in improved supply chain performance and also in financial performance. By providing information and automation, the company is able to optimize their inventory levels, which will result in e.g. improved product availability and inventory reductions. The improved inventory management can lead to financial improvements in terms of sales increase and operational cost reductions. Work in customer organization will become more efficient, as the software is able to automate routine work. Implementation context is likely to have an effect on the benefits from the software. Internal factors like the way the software is used in the organization and how the software relates to company other processes and culture might affect the benefits of the software. External factors, like relationships with suppliers can affect the benefits from the software. en
dc.description.abstract Tehokas toimitusketju on tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä. IT-ratkaisujen integroiminen toimitusketjun hallintaan on lähes pakollista tämänpäivän liiketoimintaolosuhteissa. IT-ratkaisujen avulla yritykset pystyvät parantamaan näkyvyyttään toimitusketjuun, tehostamaan tiedon prosessointia, parantamaan yhteistyötään toimitusketjussa sekä koordinoimaan toimitusketjun aktiviteetteja. Tässä diplomityössä tutkitaan, mitä hyötyjä investointi automaattista täydennystä ja kysynnän ennustamista tarjoavaan ohjelmistoon tarjoaa asiakkaille, ja miten nämä hyödyt syntyvät. Ilmiötä tutkitaan ensin kirjallisuuskatsauksen avulla, jossa tarkastellaan toimitusketjun hallinnan ja IT:n tärkeyttä yrityksen toiminnalle sekä toimitusketjun hallinnalle. Tämän jälkeen ohjelmistoratkaisun vaikutuksia tutkitaan kymmenessä implementointikontekstissa, ohjelmistotoimittajan kymmenellä vähittäis- ja tukkukauppa-asiakkaalla. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset osoittavat, että automaattisen täydennyksen ja kysynnän ennustamisen ratkaisu parantaa tiedollisia kyvykkyyksiä sekä operatiivisia prosesseja yrityksessä. Hyödyt näkyvät parantuneessa toimitusketjun suorituskyvyssä ja myös yrityksen talousluvuissa. Hyödyt syntyvät ratkaisun tarjoamasta informaatiosta ja analytiikasta sekä automaatiosta, joiden avulla yritykset pystyvät optimoimaan varastotasojaan. Tämä johtaa esimerkiksi parempaan tuotesaatavuuteen ja alentuneihin varastotasoihin. Paremmalla varastonhallinnalla on yhteys yrityksen talouteen myyntiä lisäävän ja kustannuksia laskevan vaikutuksen kautta. Asiakasyrityksessä työ tehostuu, koska ohjelmisto mahdollistaa rutiinityön automatisoinnin. Implementoinnin kontekstilla on vaikutusta siitä saataviin hyötyihin: yrityksen sisäiset tekijät kuten se, miten ohjelmistoa käytetään, tai miten ohjelmiston prosessit suhteutuvat yrityksen muihin prosesseihin ja kulttuuriin saattaa olla vaikutusta hyötyihin. Ulkoisista tekijöistä esimerkiksi suhde toimittajiin saattaa vaikuttaa ohjelmistosta saataviin hyötyihin. fi
dc.format.extent 79+6
dc.language.iso en en
dc.title Return on Investment of a Supply Chain Software Implementation en
dc.title Toimitusketjuohjelmiston implementoinnin hyödyt fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword IT en
dc.subject.keyword supply chain management en
dc.subject.keyword business value en
dc.subject.keyword inventory management en
dc.subject.keyword replenishment software en
dc.subject.keyword return on investment en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263043
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account