Mobile Interface Design for Evoking Motivation: Design Implications from Self-Determination Theory and Motivational Interviewing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Knittle, Keegan
dc.contributor.author Latvala, Tea
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:02:47Z
dc.date.available 2016-08-26T09:02:47Z
dc.date.issued 2016-08-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21583
dc.description.abstract This study aims at finding ways to structure a mobile user interface in a way that it evokes user’s inner motivation toward a behavioral change. More specifically, the user interface design of this thesis aims at eliciting change talk and making the user feel understood by the use of reflective listening while simultaneously supporting user’s autonomy. The techniques being implemented are adapted from a face-to-face counseling method, motivational interviewing. Moreover, self-determination theory is applied as a theoretical framework. The differences of interaction in a face-to-face situation compared to the interaction between a user and a mobile UI form the foundation to design challenges in this study. Limited input and output possibilities, different use situations compared to interviewing sessions and the lack of real-time human interaction are the main differences and thus, reasons for the design challenges. A Research through Design –model is applied as a research approach for this thesis. As a part of the model, different design alternatives were explored and design artifacts were created. Finally, the design created was evaluated by comparing it to other similar mobile applications on the market. Some of the most important results of this thesis include asking the user to think before revealing multiple-choice answer options in order to facilitate user’s higher-order thinking process, providing both simple and deep reflections and a possibility to fine-tune previous answers in order to support the user’s feeling of being understood, and letting the user be always in control to support user’s autonomy. However, further research is needed to study if the research aims are met with real users in real use situations, as well as the effectiveness of the design for behavioral change. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö pyrkii löytämään keinoja järjestää puhelinkäyttöliittymä siten, että se herättää käyttäjän sisäisen motivaation elämäntapamuutosta kohti. Erityisesti suunniteltava käyttöliittymä pyrkii houkuttelemaan käyttäjästä muutospuhetta sekä saamaan hänet tuntemaan itsensä ymmärretyksi reflektiivisen kuuntelun avulla samalla käyttäjän autonomian tarvetta tukien. Käyttöliittymään toteutettavat tekniikat perustuvat motivoivan haastattelun metodiin. Lisäksi itseohjautuvuusteoriaa hyödynnetään tämän työn teoreettisena viitekehyksenä. Eroavaisuudet kasvokkain tapahtuvan haastattelumenetelmän vuoro-vaikutuksessa verrattuna käyttäjän ja puhelinkäyttöliittymän vuorovaikutukseen muodostavat perustan haasteille tämän tutkimuksen design-työssä. Rajoitetut tiedon syöttö- ja tulostusmahdollisuudet, puhelimen erilaiset käyttötilanteet haastattelutilanteeseen verrattuna sekä ihmisvuorovaikutuksen puute ovat tärkeimmät eroavaisuudet ja siten syyt suunnitteluhaasteille. Tutkimusta designin kautta -lähestymistapaa sovellettiin tutkimusmetodina tässä työssä. Erilaisiin design-vaihtoehtoihin perehdyttiin sekä design-ratkaisuja luotiin tutkimuksen osana. Luotu design arvioitiin vertaamalla sitä muihin vastaaviin mobiilisovelluksiin markkinoilla. Työn tärkeimpinä tuloksina käyttäjää pyydetään miettimään vastaustaan ennen monivalintavastausvaihtoehtojen paljastamista käyttäjän ajatteluprosessin tukemiseksi, tarjotaan yksinkertaisia ja syvempiä reflektiota sekä mahdollisuus hienosäätää aiempia vastauksia käyttäjän ymmärretyksi tulemisen tunteen tukemista varten sekä annetaan käyttäjän olla aina hallinnassa autonomian tarpeen tukemisen tähden. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan tutkimaan käyttöliittymäratkaisuja oikeiden käyttäjien kanssa oikeassa käyttötilanteissa sekä tulosten vaikuttavuutta käyttäytymisen muutoksessa. fi
dc.format.extent 113
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Mobile Interface Design for Evoking Motivation: Design Implications from Self-Determination Theory and Motivational Interviewing en
dc.title Puhelinkäyttöliittymä motivaation herättämiseen: suunnitteluvaikutelmia itseohjautuvuusteoriasta ja motivoivasta haastattelusta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword persuasive design en
dc.subject.keyword self-determination theory en
dc.subject.keyword motivational interviewing en
dc.subject.keyword mobile interface en
dc.subject.keyword user interface design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263039
dc.programme.major Ihminen ja vuorovaikutus fi
dc.programme.mcode IL3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Oulasvirta, Antti
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account