Learning Centre

Determinants of primary market pricing of contingent convertibles

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tiainen, Ville
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:36:01Z
dc.date.available 2016-08-16T11:36:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21470
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet CoCo-joukkolainat ovat hybridi-rahoitusinstrumentteja, jotka toimivat osakepääoman tavoin puskurina mahdollisille tappiolle liikkeeseenlaskijan taseessa. CoCo-joukkolainat maksavat houkuttelevaa kuponkia haltijalleen vastapainoksi sille, että lainat voidaan muuttaa osakepääomaksi tai kirjata alas osittain tai kokonaan jos liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus (CET1-tunnusluvullla mitatttuna) laskee lainaehdoissa määritellyn tason alle. Tutkielmassani tutkin mitkä tekijät ajavat näiden uusien joukkolainojen hinnoittelua, eli luottoriskipreemion määräytymistä, primäärimarkkinoilla. Data ja metodologia Otokseni koostuu 112 CoCo-joukkolainasta, jotka on laskettu liikkeeseen aikavälillä 2009 - 03/2015. Lainojen liikkeeseenlaskijoista suurin osa on euroooppalaisia pankkeja ja rahoituslaitoksia. Hyödynnän tutkielmassani myös dataa Aasian ja Tyynenmeren alueella liikkeeseenlasketuista CoCo-joukkolainoista käyttämällä niitä varsinaisten tulosteni kestävyyden testaamiseen. Käytän tutkimushypoteesien testaamiseen muokkaamaani lineeaarista regressiomallia, jonka pohjana toimii Chen et al. (2009) käyttämä malli. Regressiomallini yhdistää joukkolainakohtaiset, yhtiökohtaiset ja makroekonomiset tekijät kontrollimuuttujiksi, jotta pystyn tutkimaan vaikuttavatko tietyt CoCo-spesifit tekijät näiden lainojen luottoriskipreemion hinnoitteluun primäärimarkkinoilla. Luottoriskipreemioiden määräytymisen ohella, tutkin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat CoCo-lainojen luottoluokitukseen ja sitä, mikä vaikutus CoCo-spesifeillä tekijöillä on luottoluokituksen määräytymisessä. Luottoluokituksien tutkimisessa käytän kontrollimuuttujina luottoluokittaja Moody's:n arviointimetodologiasta johdettuja tekijöitä. Tulokset Tutkielmani tulokset osoittavat, että sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisten CoCo-joukkolainojen luottoriskipreemiot ovat käänteisesti riippuvaisia lainojen "CET1-puskurin" sekä konvertointitason kanssa. Nämä tulokset ovat sekä tilastollisesti että taloudellisesti huomattavia niin Eurooppalaisten kuin myös Aasian ja Tyynenmeren alueilla liikkeeseen laskettujen lainojen osalta. Tämän lisäksi pörssilistattujen liikkeeseenlaskijoiden ja luottoluokituksen omaavien lainojen osalta esitän, että sijoittajat vaativat lisätuottoa lainoilta, joiden nimellispääoma kirjataan alas lopullisesti tai väliaikaisesti verrattuna niihin lainoihin, joiden nimellispääoma muutetaan osakepääomaksi pankin vakavaraisuuden heikentyessä. Edellämainittujen havaintojen ohella tulokseni osoittavat myös, että luottoluokitus on suurin yksittäinen selittävä tekijä, niin tilastollisesti kuin taloudellisestikin, CoCo-lainojen luottoriskipreemion määräytymisessä emissiohetkellä. Suorittamani analyysi luottoluokitusta ajavista tekijöistä osoittaa, että luottoluokittajat ottavat CoCo-spesifit tekijät huomioon luokitellessaan näitä lainoja. en
dc.format.extent 44
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Determinants of primary market pricing of contingent convertibles en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Rahoituksen laitos fi
dc.contributor.department Department of Finance en
dc.subject.keyword bonds
dc.subject.keyword obligaatiot
dc.subject.keyword banks
dc.subject.keyword pankit
dc.subject.keyword econometrics
dc.subject.keyword ekonometria
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083684
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.programme.major Finance en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon bonds
dc.subject.helecon obligaatiot
dc.ethesisid 14648
dc.date.dateaccepted 2015-09-10
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 14648


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse