Learning Centre

Miten vapaaehtoisten sitoutumista voidaan edistää?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Vesa, Hannu
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:59Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21450
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, millä tavoin vapaaehtoisten sitoutumista voidaan edistää voittoa tavoittelemattoman organisaation kontekstissa. Tutkimuksessa lähestytään sitoutumista sekä työntekijän että organisaatioon sitoutumisen näkökulmista, joiden välistä eroa on myös tarkoitus selventää. Tämän lisäksi tutkimus tarkastelee sosiaalisen pääoman roolia vapaaehtoistoimintaan ja organisaatioon liittyen. Näitä aiheita tarkastellaan sekä aiemman tutkimuksen pohjalta että empiiriseen tutkimukseen perustuen. Tutkimuksen toteutus: Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhden kohdeorganisaation jäsenien haastatteluiden kautta. Empiirinen tutkimus koostuu 8 haastattelusta, jotka toteutettiin teemahaastattelun keinoin. Haastattelut suoritettiin syksyn 2015 ja talven 2016 välisenä aikana. Kaikki haastateltavat olivat kohdeorganisaation vapaaehtoisia jäseniä. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu voittoa tavoittelemattoman organisaation, ihmissuhdeverkostojen, virtuaalisten yhteisöjen, sosiaalisen pääoman, työntekijän sitoutumisen sekä organisaatioon sitoutumisen tutkimuksen ympärille. Tutkimustulokset: Tutkimustulokset tukevat aiempaa kirjallisuutta ja toteavat työntekijän sekä organisaatioon sitoutumisen olevan toisistaan erotettavia tutkimuksenaloja. Nämä löydökset perustuvat aiemman tutkimuksen tarkasteluun tämän tutkimuksen viitekehyksessä. Liittyen työntekijän sitoutumiseen tutkimuksessa todetaan selkeiden tavoitteiden ja toimintatapojen olevan tärkeitä tekijöitä vapaaehtoisten sitoutumisessa organisaation toimintaan. Näiden puuttuessa vapaaehtoiset ovat epätietoisia sekä toiminnan suunnasta että konkreettisista toimintatavoista, jotka vaikeuttavat toimintaan sitoutumista. Kommunikaatiolla näyttäisi tutkimusten tulosten perusteella olevan tärkeä rooli niin työntekijän kuin organisaation sitoutumisenkin kannalta. Viestintäkanavat ja uutisoinnin selkeys nousivat käytännön edistämiskeinoista esiin. Liittyen organisaatioon sitoutumiseen organisaation koettu tuki näyttäisi olevan erityisen tärkeää vapaaehtoistoimintaan liittyen. Lisäksi ulkomailla asuvien vapaaehtoisten sitoutuminen näyttäisi olevan ainakin osittain tästä syystä kotimaassa asuvia vapaaehtoisia korkeampaa. Sosiaalisen pääoman osalta tutkimuksen tulokset näyttävät, että sosiaalisella pääomalla on rooli organisaatioon sitoutumisessa ja sosiaalinen pääoma näyttäisi johtavan organisaatioon sitoutumiseen. Toimintaan osallistumisesta koituvat sosiaaliset hyödyt näyttäisivät olevan tärkeä syy liittyä ja osallistua vapaaehtoistoimintaan. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Miten vapaaehtoisten sitoutumista voidaan edistää? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword Sitoutuminen
dc.subject.keyword sosiaalinen pääoma
dc.subject.keyword vapaaehtoisuus
dc.subject.keyword voittoa tavoittelematon organisaatio
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083664
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major MSc program in Management and International Business fi
dc.programme.major MSc program in Management and International Business en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon vapaaehtoistyö
dc.subject.helecon voluntary work
dc.subject.helecon sitoutuminen
dc.subject.helecon commitment
dc.subject.helecon sosiaalinen pääoma
dc.subject.helecon social capital
dc.ethesisid 14628
dc.date.dateaccepted 2016-06-09
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 14628


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics