Learning Centre

Työhyvinvointi ja valta - hyvinvoiva työntekijä oman tuottavuutensa säätelijänä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Prepula, Pekka
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:58Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21439
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin työhyvinvointia diskursiivisena ilmiönä, jota rakennetaan sitä koskevissa teksteissä yhä uudelleen. Lisäksi pyrin ennen kaikkea jäsentämään työhyvinvoinnin diskursiivista ilmiötä siihen liittyvien valtaimplikaatioiden kautta. Työni teoreettisena viitekehyksenä on Michel Foucault'n valta-ajattelu sekä siihen liittyvä käsitteistö, kuten hallinnan rationaliteetit, normalisoiva hallinta ja biovalta. Tutkielmani keskeisenä tavoitteena on ymmärtää, millaisia kontrollimuotoja työhyvinvointia koskevat tekstit mahdollistavat. Tavoitteen saavuttamiseksi vastaan tutkielmassani kysymyksiin, jotka koskevat sitä, miten työhyvinvointia rakennetaan diskursiivisesti sitä koskevissa teksteissä ja miten mahdollisia kontrollimuotoja rakentuu työhyvinvoinnin diskursseissa. Tutkielmani metodina on foucault'lainen diskurssianalyysi ja aineistona 14 työhyvinvointia käsittelevää blogikirjoituksta henkilöstöammattilaisten yhdistyksen HENRY ry:n ja Työelämä2020 -hankkeen sivustoilla. Foucault'laisena diskurssianalyysinä tutkimusotteeni on laadullinen ja sosiaaliseen konstruktionismiin nojautuva. Analyysivaiheessa tunnistin aineistostani 4 yhtenäistä diskurssia: liiketoiminnallisen, humanistisen, haltuunottamisen ja voimaannuttamisen diskurssit. Tämän jälkeen siirryin analysoimaan diskurssien välisiä suhteita ja syventämään pohdintaani kohti valtakysymyksiä. Liiketoiminnallinen diskurssi osoittautui dominoivaksi ja humanistista diskurssia hiljentäväksi diskurssiksi, jonka hegemonista asemaa haltuunottamisen diskurssi vielä voimistaa. Löytämäni diskurssit jäsentävät työhyvinvointia eri tavoin. Liiketoiminnallisessa diskurssissa se ilmenee mahdollisiin tuotto- ja kustannusvirtoihin liittyvänä tuottavuuden kysymyksenä, kun taas humanistinen diskurssi korostaa hyvinvointia itseisarvollisena sekä yrityksille velvollisuuksia synnyttävänä tavoitteena. Haltuunottamisen diskurssissa todellisuus ja täten myös työhyvinvointi näyttäytyy yksinkertaisena ja suoraviivaisena kokonaisuutena, joka saadaan hallinnan alaiseksi kehittämällä siihen suoraviivainen ratkaisu. Voimaannuttamisen diskurssi taas nostaa yksilön työhyvinvointi-ilmiön keskiöön, painottamalla toisaalta sen työntekijälle synnyttämiä mahdollisuuksia kehittää itseään, mutta toisaalta asettamalla tämän kehittämisen yksilön harteille ja hänen omaksi huolekseen. Yhdessä liiketoiminnallinen, haltuunottamisen ja voimaannuttamisen diskurssit mahdollistavat sellaisten käytäntöjen luomisen työhyvinvoinnin ympärille, jotka synnyttävät hyvinvoivan työntekijän subjektiviteetin, joka itse kontrolloi omaa hyvinvointiaan ja täten tuottavuuttaan. fi
dc.format.extent 96
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Työhyvinvointi ja valta - hyvinvoiva työntekijä oman tuottavuutensa säätelijänä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword työhyvinvointi
dc.subject.keyword valta
dc.subject.keyword Foucault
dc.subject.keyword diskurssi
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.subject.keyword blogit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083653
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon hyvinvointi
dc.subject.helecon well-being
dc.subject.helecon valta
dc.subject.helecon power
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 14617
dc.date.dateaccepted 2016-06-09
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 14617


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse