Työntekijöiden arvioita suoritusperusteisesta palkitsemisesta tietointensiivisessä työssä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Viikari, Meri
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:54Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21400
dc.description.abstract Tässä työssä selvitetään tietointensiivistä työtä tekevien näkemyksiä ja kokemuksia suoritusperusteisesta palkkiojärjestelmästä työstä saatavan kompensaation osana, sekä keskustellaan siitä, minkälaisia ominaisuuksia motivoivalla palkkiojärjestelmällä tulisi tietotyöläisten mielestä olla. Tutkimus keskittyy erityisesti tavoitteen ominaisuuksiin, työsuorituksen arviointiin sekä arvioinnin tuloksen viestimiseen työntekijöille, eli palautteeseen. Työn teoreettinen viitekehys rakentuu Locke ja Latham (2006) tavoitteen asettamisteorialle, jonka mukaan korkealle asetetut tavoitteet aikaansaavat korkean suorituksen tason. Tavoitteen asettamisteoria soveltuu hyvin tarkastelun perustaksi, koska palkkiojärjestelmän mittarit asettavat toiminnalle konkreettisia tyypillisesti korkealle asetettuja tavoitteita. Teoria tarjoaa perustan arvioida palkkiojärjestelmän tavoitteita eri näkökulmista ja tarkastella mekanismeja, joiden kautta tavoitteet vaikuttavat suoritukseen. Työn tutkimuskysymystä lähestytään kaksiosaisella tutkimuksella, joka suoritettiin kantaverkkoyhtiö Fingridin omaisuuden hallinta toiminnossa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin kyselyllä työntekijöiden arvioita nykyisestä palkkiojärjestelmästä. Toisessa osassa pureuduttiin palkkiojärjestelmän kehittämiseen nojautuen kyselyn tuloksiin haastattelemalla kymmentä omaisuuden hallinnan työntekijää. Tutkimustyön empiirinen osuus vahvistaa kirjallisuuskatsauksessa muodostettua näkemystä siitä, että tietointensiivisessä työympäristössä motivoivaksi koetaan yksilö-, ryhmä-, tai yhtiötason tavoitteet, kunhan yksilön vaikutusmahdollisuus tavoitteen saavuttamiseen on selkeä. Motivoivin tavoite on yhdistelmä tulos- ja oppimistavoitteista, joita arvioidaan sekä objektiivisesti, että subjektiivisesti. Erityisesti ulkoisten tekijöiden vaikutus tulokseen tulisi eliminoida subjektiivisella arvioinnilla. Tuloksiin yltämisestä olisi suotuisaa saada työsuorituksen aikana toimintaa ohjaavaa prosessipalautetta. Haastattelujen tulokset johdattivat pohtimaan palkkiojärjestelmän hyötyjä sen aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna. Ennen palkkiojärjestelmän käyttöön ottamista organisaation voisikin olla tarpeellista tunnistaa työntekijöidensä motivaation lähteet, sekä heidän tekemänsä työn luonne ja työn erityispiirteet. Organisaation olisi hyvä myös pohtia pyritäänkö järjestelmällä ensisijaisesti lisäämään työntekijöiden motivaatiota vai halutaanko palkkiojärjestelmän edistävän tasapuolisuutta, joka työn tulosten perusteella koettiin tärkeäksi palkkiojärjestelmän ominaisuudeksi. Palkkiojärjestelmä tulisikin suunnitella vastaamaan tarkoitustaan, sekä työn ja työntekijöiden erityispiirteitä. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso fi en
dc.title Työntekijöiden arvioita suoritusperusteisesta palkitsemisesta tietointensiivisessä työssä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword Palkkiojärjestelmä
dc.subject.keyword motivaatio
dc.subject.keyword tavoite
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083614
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon tietotyö
dc.subject.helecon knowledge work
dc.subject.helecon motivaatio
dc.subject.helecon motivation
dc.ethesisid 14578
dc.date.dateaccepted 2016-06-09
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account