Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Aro, Hanna
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21306
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan tavaramerkkien hinnoittelua konserninsisäisissä liiketoimissa silloin, kun liiketoimen toisena osapuolena on Suomessa yleisesti verovelvollinen yhtiö. Tavaramerkkien arvonmääritystä tutkitaan nimenomaan siirtohinnoittelun näkökulmasta vertaillen kansainvälis-essä verotuksessa yleisesti hyväksyttyjä siirtohinnoittelu- ja arvonmääritysmenetelmiä. Tutkiel-massa keskitytään tavaramerkin käsitteeseen aineettomana oikeutena ja sen ominaispiirtesiin sekä haasteisiin siirtohinnoittelun kontekstissa. Tutkimuskysymystä tavaramerkkiin soveltuvasta arvonmääritysmenetelmästä tarkastellaan en-sisijaisesti Suomen siirtohinnoittelusäännösten näkökulmasta, jotka perustuvat verotusmenettely-lain 31 §:ään. Käytännössä itse hinnoitteluun liittyvää problematiikkaa ratkaistaan kansainvälisten siirtohinnoitteluohjeiden nojalla, joista tutkimuskysymyksen näkökulmasta tärkeimpiä ovat OECD:n laatimat siirtohinnoitteluohjeet. Koska tulkintaa tutkimuskysymyksen ympärille ei ole mahdollista hakea suoraan lainsäädännöstä, on suurempi painoarvo tutkielmassa annettu saata-villa olevalle aineettomia oikeuksia ja erityisesti tavaramerkin siirtohinnoittelua käsittelevälle oi-keus- sekä verotuskäytännölle. Tutkielman keskeinen lähtökohta on tavaramerkkiin liittyvien liiketoimien tapauskohtaisuus se-kä verovelvollisen käytettävissä olevan, yleisesti aineettomiin oikeuksiin liittyvän siirtohinnoitte-luohjeistuksen puutteellisuus markkinoilla. Yleisesti hyväksytyistä siirtohinnoittelumenetelmistä tutkielmassa on käsitelty markkinahintavertailu-, jälleenmyyntihinta-, kustannusvoittolisä-, liike-toimintanettomarginaali-, voitonjako-, discounted cash flow- sekä relief from royalty -menetelmä. Lisäksi peliteorian soveltuvuutta tavaramerkin hinnoitteluun on arvioitu. Tutkielmassa on hin-noittelumenetelmien lisäksi tarkasteltu käytännössä sovellettuja, itse arvonmääritykseen vaikutta-via aihealueita kuten verovaikutuksen huomioonottaminen, useamman kuin yhden menetelmän soveltaminen, APA ja MAP -menettelyt sekä CCCTB:n mahdollinen implementointi. Tutkielman loppupäätelmänä on esitetty vaihtoehtoisten arvonmääritysmenetelmien soveltu-vuuden arviointi. Käytännössä etusijalle, myös tavaramerkin ollessa kyseessä, on asetettu markki-nahintavertailumenetelmä. Mikäli em. menetelmän ei tapauskohtaisesti katsota tuottavan par-hainta arviota markkinaehtoisesta hinnasta ei selkeää prioriteettia muiden menetelmien välillä voi havaita. Valuaatiomalleista verotuskäytännössä on kuitenkin voitu havaita tendenssi DCF -menetelmän suosimiseen. Verovelvollisen näkökulmasta riskiä tavaramerkin arvonmäärityksen hyväksyttävyydestä voi tä-mänhetkisen sääntelyn ja ohjeistuksen valossa minimoida ainoastaan ennakkotieto- tai ratkaisu-prosessien kautta. Erityisen haasteelliseksi tämän tekee kuitenkin näiden prosessien jäykkyys ja keskusteluyhteyden puuttuminen verovelvollisen ja veronsaajan väliltä. Arvonmääritys usean me-netelmän osalta perustuu aina subjektiivisiin arvioihin, jotka ovat lähes poikkeuksetta tulkinnan-varaisia. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword siirtohinnoittelu
dc.subject.keyword tavaramerkki
dc.subject.keyword arvonmääritys
dc.subject.keyword valuaatio
dc.subject.keyword aineeton omaisuus
dc.subject.keyword siirtohinnoittelumenetelmä
dc.subject.keyword transfer pricing
dc.subject.keyword trademark
dc.subject.keyword valuation
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083520
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.programme.major Business Law en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon siirtohinnat
dc.subject.helecon transfer prices
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon tavaramerkki
dc.subject.helecon trade marks
dc.subject.helecon aineeton omaisuus
dc.subject.helecon immaterial property
dc.subject.helecon immateriaalioikeus
dc.subject.helecon incorporeal right
dc.ethesisid 14484
dc.date.dateaccepted 2013-05-16
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account