Promoting waste prevention in industry – search for policy instruments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lilja, Raimo
dc.date.accessioned 2016-07-01T09:01:16Z
dc.date.available 2016-07-01T09:01:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6813-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6812-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21220
dc.description.abstract The research challenge was to assess the benefits and limitations of using the concept Material Efficiency (MEf) as a proxy for the concept of Waste Prevention (WPr) in the context of designing policy instruments to promote WPr actions in the industry. The materials and methods for the thesis included studies of the statistics of hazardous industrial waste, observations from several cases of policy design processes in Finland, stakeholder interviews, an empirical study of environmental permits and elements of discourse analysis and policy evaluation. The results of the thesis support the view that MEf discourse can be used to translate the WPr goal into practice, with some limitations. A typology of MEf categories was developed and used as a tool for assessing the present scope of regulating WPr and MEf in a sample of environmental permits for industry in Finland. The study verified that in practice the waste hierarchy is not applied in most of the permits. The Industrial Emission Directive gives permitting authorities the mandate to regulate many categories of MEf. MEf is an important aspect of best available technique. There are legal and pragmatic limits to regulating MEf through permits. MEf policy is more complex than traditional pollution abatement policy because the use and choice of materials is directed by powerful sector-specific practices and policies, whereas WPr is more purely an environmental concern. Maximizing MEf in one phase of the life cycle of a product may not be the optimal solution. The findings suggest that a negotiated agreement or "green deal" could be feasible in Finland for promoting certain elements of circular economy. The case studies illustrate that the framing of MEf affects the choice of policy instruments. The thesis concludes that WPr would be easier to promote if it were clearly distanced from waste policy. Both quantitative and qualitative WPr can be better promoted through the concept of MEf in the broader cleaner production or circular economy context as compared to the current linkage with waste management policy.  en
dc.description.abstract Tutkimushaasteena oli arvioida, missä määrin materiaalitehokkuuden käsite voisi korvata jätteen ehkäisyn käsitteen suunniteltaessa ohjauskeinoja, joilla voitaisiin vähentää teollisuuden jätteitä ja niiden haitallisuutta. Tutkimuksen materiaalit ja menetelmät käsittivät vaarallisten teollisuusjätteiden tilastojen tutkimusta, tapaustutkimuksia useista ympäristöpolitiikan suunnitteluprosesseista Suomessa, sidosryhmähaastatteluja, ympäristölupien empiirisen tutkimuksen sekä diskurssianalyysin ja arviointitutkimuksen elementtejä. Tulokset tukevat käsitystä, että materiaalitehokkuuden diskurssilla voidaan tulkita jätteen ehkäisyn tavoitetta paremmin käytäntöön soveltuvalla tavalla - eräin varauksin. Tutkimuksessa kehitettiin materiaalitehokkuuden keinojen luokittelua, jonka avulla arvioitiin, miten jätteen ehkäisyä ja materiaalitehokkuutta on edistetty teollisuuden ympäristöluvissa Suomessa. Tutkimus vahvisti, että jätehuollon ensisijaisuusjärjestystä ei ole toteutettu useimmissa luvissa. Teollisuuden päästödirektiivi (IED) antaa lupaviranomaisille valtuudet antaa lupamääräyksiä monista materiaalitehokkuuden kategorioista. Materiaalitehokkuus on myös yksi parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT) näkökohdista. Materiaalitehokkuuden lupasääntelyllä on kuitenkin juridisia ja käytännöllisiä rajoitteita. Materiaalitehokkuuden ohjaus on monimutkaisempaa kuin perinteinen pilaantumisen ehkäisyn ohjaus, koska materiaalien käyttöä ja valintaa ohjaavat voimakkaat sektorikohtaiset käytännöt ja politiikat, kun taas jätteen ehkäisy on etupäässä ympäristöpolitiikan intressi. Materiaalitehokkuuden maksimointi yhdessä elinkaaren vaiheessa tai tuotantolaitoksessa ei välttämättä johda optimaaliseen ratkaisuun. Tämän väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että neuvoteltu materiaalitehokkuussopimus eli "vihreä diili" hallinnon ja teollisuuden edustajien välillä voisi soveltua keinoksi, jolla voidaan edistää eräitä kiertotalouden elementtejä Suomessa. Tapausselostukset osoittavat, että viitekehyksen määrittely on tärkeää materiaalitehokkuuden edistämisohjelmien suunnittelussa. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen voidaan saavuttaa materiaalitehokkuuden parantamisen keinoilla. Tätä koskeva dialogi voidaan paremmin käydä kestävän kulutuksen ja tuotannon, luonnonvarapolitiikan tai kiertotalouden viitekehyksessä kuin jätehuoltopolitiikan yhteydessä. fi
dc.format.extent 68 + app. 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 94/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Lilja, R., Liukkonen, S. (2008). Industrial hazardous wastes in Finland – trends related to the waste prevention goal. Journal of Cleaner Production, 16(3), 343–349. DOI: 10.1016/j.jclepro.2006.08.015
dc.relation.haspart [Publication 2]: Lilja, R. (2009). From waste prevention to promotion of material efficiency: change of discourse in the waste policy of Finland. Journal of Cleaner Production, 17 (2), 129–136. DOI: 10.1016/j.jclepro.2008.03.010
dc.relation.haspart [Publication 3]: Lilja, R. (2009). Negotiated environmental agreements in promoting material efficiency in industry – first steps in Finland. Journal of Cleaner Production, 17 (9), 863–872. DOI: 10.1016/j.jclepro.2009.01.002
dc.relation.haspart [Publication 4]: Lilja, R., Saloranta, M., Watkins, G. (2012). Materiaalitehokkuuden edistäminen lupaohjauksella – nykytila ja uudet mahdollisuudet. Ympäristöjuridiikka, 4/2012, 45–76. in Finnish.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Lilja, R.K. (2015). Policy instruments for promoting material efficiency: case of Finland. Clean Technologies and Environmental Policy, 17 (7), 2029–2040. DOI: 10.1007/s10098-015-0929-6
dc.subject.other Environmental science en
dc.title Promoting waste prevention in industry – search for policy instruments en
dc.title Jätteen määrän ja haitallisuuden ehkäisy teollisuudessa - ohjauskeinoja etsimässä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Forest Products Technology en
dc.subject.keyword waste prevention en
dc.subject.keyword material efficiency en
dc.subject.keyword policy instruments en
dc.subject.keyword hazardous waste en
dc.subject.keyword negotiated environmental agreements en
dc.subject.keyword pollution prevention en
dc.subject.keyword cleaner production en
dc.subject.keyword jätteiden määrän ja haitallisuuden ehkäisy fi
dc.subject.keyword materiaalitehokkuus fi
dc.subject.keyword ympäristöpolitiikan ohjauskeinot fi
dc.subject.keyword vaarallinen jäte fi
dc.subject.keyword vapaaehtoinen ympäristösopimus fi
dc.subject.keyword pilaantumisen ehkäisy fi
dc.subject.keyword puhtaampi teknologia fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6813-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Dahl, Olli, Prof., Aalto University, Department of Forest Products Technology, Finland
dc.contributor.lab Environmental Technology within Process Industry en
dc.rev Docent Dr.Sci (Tech), Pongrácz, Eva, University of Oulu, Finland
dc.rev Similä, Jukka, Research Prof., Arctic Centre, University of Lapland, Finland
dc.date.defence 2016-08-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse