Learning Centre

Triangulations of the topological closed disk and circle packings

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ivarsson, Björn
dc.contributor.advisor Kytölä, Kalle
dc.contributor.author Voutilainen, Marko
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:55:02Z
dc.date.available 2016-06-17T12:55:02Z
dc.date.issued 2016-06-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21064
dc.description.abstract The main studies of this thesis are triangulations of the topological closed disk and circle packings as providers of embeddings in the hyperbolic disk for such triangulations. Triangulations are first introduced for a more general class of topological surfaces, before focusing on triangulations of the closed disk. The combinatorial nature of triangulations is revealed and it is used to identify triangulations. Construction of bijections between sets of triangulations leads to a recursive formula for the number of rooted triangulations with given number of boundary and interior vertices. After writing the recursion in terms of generating functions, an explicit formula for the number of rooted triangulations is derived. The methods used to derive the recursive formula are also used to uniform sampling of rooted triangulations. Circle packings are introduced at first in more general context, before concentrating on circle packings in the hyperbolic disk. The main result is that for every triangulation of the topological closed disk, there exists the maximal circle packing in the hyperbolic disk obeying the combinatorics of the triangulation. This maximal circle packing provides us with an embedding of the triangulation in the disk. These embeddings are used to visualize a collection of uniform random rooted triangulations. In the final chapter, a definition for uniform probability measures on classes of rooted triangulations with fixed number of vertices is provided. After that, random boundary length variables from the classes to natural numbers is defined and proved that the random boundary length converges in distribution to a non-degenerate random variable, as the number of vertices tends to infinity. Respectively, after defining probability measures on classes of rooted triangulations with fixed boundary length, it is shown that an appropriately renormalized random number of vertices converges in distribution to a non-degenerate random variable, as the boundary length tends to infinity. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön pääaiheina ovat topologisen suljetun kiekon triangulaatiot ja ympyräpakkaukset, jotka tarjoavat kyseisille triangulaatioille upotuksen hyperboliseen kiekkoon. Triangulaatiot esitellään aluksi yleisemmin topologisille pinnoille, ennen keskittymistä suljetun kiekon triangulaatioihin. Triangulaatioiden kombinatorista luonnetta käytetään niiden identifioimiseksi. Bijektioiden muodostaminen triangulaatiojoukkojen välille johtaa rekursiiviseen kaavaan juurellisten triangulaatioiden lukumäärälle reuna -ja sisäpisteiden suhteen. Kun rekursio on kirjoitettu generoivien funktioiden avulle, ratkaistaan eksplisiittinen kaava juurellisten triangulaatioiden lukumäärille. Rekursiivisen kaavan muodostamisessa käytettyjä metodeita sovelletaan myös juurellisten triangulaatioiden tasaiseen otantaan. Ympyräpakkaukset määritellään aluksi yleisemmässä kontekstissa, ennen keskittymistä hyperbolisen kiekon ympyräpakkauksiin. Päätulos on, että jokaiselle topologisen suljetun kiekon triangulaatiolle on olemassa maksimaalinen ympyräpakkaus hyperbolisessa kiekossa noudottaen kyseisen triangulaation kombinatoriikkaa. Nämä maksimaaliset ympyräpakkaukset tarjoavat suljetun kiekon triangulaatioille upotukset hyperboliseen kiekkoon. Kyseisiä upotuksia käytetään tässä työssä visualisoimaan tasaisesti valittuja satunnaisia triangulaatioita. Viimeisessä kappaleessa luodaan tasaiset todennäköisyysmitat juurellisten triangulaatioiden luokille, joidenka triangulaatioiden pisteiden kokonaislukumäärä on kiinnitetty. Tämän jälkeen luokille määritellään reunan-pituus-satunnaismuuttujat ja todistetaan, että nämä satunnaismuuttujat suppenevat jakaumaltaan, kun pisteiden kokonaislukumäärä lähestyy ääretöntä. Vastaavasti määritellään todennäköisyysmitat luokille, joidenka triangulaatioiden reunapisteiden lukumäärä on kiinnitetty ja näytetään, että sopivalla tavalla uudelleen normalisoidut pisteiden-kokonaislukumäärä-satunnaismuuttujat suppenevat jakaumaltaan, kun reunapisteiden lukumäärä lähestyy ääretöntä. fi
dc.format.extent 93 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Triangulations of the topological closed disk and circle packings en
dc.title Topologisen suljetun kiekon triangulaatiot ja ympyräpakkaukset fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword triangulations en
dc.subject.keyword circle packings en
dc.subject.keyword 2-complexes en
dc.subject.keyword embeddings en
dc.subject.keyword hyperbolic disk en
dc.subject.keyword random triangulations en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172672
dc.programme.major Matematiikka fi
dc.programme.mcode F3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kytölä, Kalle
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54101
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics