Learning Centre

Data centers – threat or possibility to old industrial sites (brownfields) in Nordic countries

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Muikku, Anssi
dc.contributor.author Toivonen, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:48:59Z
dc.date.available 2016-06-17T12:48:59Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21017
dc.description.abstract Restructuring development is a constant process. In Finland restructuring has been extremely significant in the forest and ICT sectors in the recent years. In the forest industry restructuring has happened also in the other Nordic countries and other northern regions. After financial crisis, the international competition has become tougher which has forced companies to reorganize and relocate their functions to address fiercer competition. Due to this development many of the old industrial sites are now empty or with high vacancy rates in Nordic countries. This thesis was concentrating especially on the ways to harness old industrial sites (brownfields) into data center use and to map the potential of data center investments in Nordic countries. Thesis introduces the concept of restructuring and explains how brownfield environments are born. In addition, study introduces the concept of data centers and describes the conditions needed for those facilities. This study analyzes also the current data center market and estimates how the market will develop in the near future. There have been high hopes toward data center investments in the Nordic countries. Nordic countries have many characteristics that have been considered beneficial for the data centers (e.g. chilly climate, high political stability, reliable energy grid etc.). The potential of data centers has been identified extensively and they have been promoted by various ways (i.e. giving tax incentives, putting efforts on marketing and conducting fiber optic network improvements). This survey consisted of both literature review and semi-structured interviews (thematic interviews). Total of 20 people were interviewed for this study. These people were representing different interest groups (e.g. data center operators, municipal officers and development companies). Interviewees came from Finland, Sweden and Iceland. Survey was conducted with the qualitative research methodology. Old industrial sites (brownfields) can be harnessed for the data center use. However, those sites have to be high-quality in terms of the physical aspects, infrastructure and location. Nordic countries have excellent position of getting large data center investments in the future but circumstances have to be taken care with the constant improvements. Green energy and ecosystem solutions are the possible trends of the data center industry in the future. This study was conducted in the context of large data centers. The findings of the study cannot be fully generalized for smaller data centers. en
dc.description.abstract Rakennemuutokset ovat koetelleet Suomen kuntia ja kaupunkeja viime vuosikymmeninä. Suomessa rakennemuutoskehitys on ollut viime vuosina poikkeuksellisen kiivasta erityisesti metsä- ja ICT -teollisuudessa. Metsäteollisuudessa rakennemuutostuulet ovat puhaltaneet myös muissa Pohjoismaissa sekä muilla pohjoisilla alueilla. Rakennemuutoskehitys on edelleen kiihtynyt kansainvälisen taantuman jälkeen, kun useat suuryritykset ovat tehostaneet toimintaansa ja siirtäneet toimintonsa ulkomaille tavoitellen parempaa kannattavuutta. Rakennemuutoskehityksen seurauksena useita teollisuuskäytössä olleita kiinteistöjä on jäänyt tyhjiksi tai vajaakäytölle – nyt näille kohteille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Datakeskuksille on asetettu suuria toiveita Pohjoismaissa. Suuret toiveet johtuvat osittain siitä, että Pohjoismaat ovat monilta ominaisuuksiltaan edullisia kohteita datakeskusten sijaintiympäristöiksi (esim. edullinen ilmasto, vakaa politiikka, luotettavat sähköverkot). Pohjoismaissa datakeskuksista on toivottu sekä alueellisia että kansallisia talouden piristysruiskeita. Hankkeiden potentiaali on maissa hyvin tunnistettu ja niitä on pyritty edistämään erilaisin toimenpitein kuten verohelpotuksin sekä investoinneilla maiden omaan kuituverkkoinfrastruktuuriin. Tässä diplomityössä selvitettiin vanhojen teollisuuskiinteistöjen potentiaalia datakeskuskäytössä sekä Pohjoismaiden yhteistä potentiaalia houkutella datakeskusinvestointeja tulevaisuudessa. Diplomityössä pohdittiin myös rakennemuutosta ilmiönä, perehdyttiin brownfield-kohteiden syntyyn, esiteltiin datakeskusten tekniikkaa sekä perehdyttiin datakeskusten yleisiin vaatimuksiin. Työssä analysoitiin myös datakeskusmarkkinan kokoa sekä pohdittiin alan tulevaisuuden kehitystä, trendejä ja mahdollisuuksia. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirisenä tutkimuksena. Empiirisessä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä olivat teemahaastattelut. Diplomityön tutkimusote oli kvalitatiivinen. Puolistrukturoituun haastattelututkimukseen osallistui yhteensä kaksikymmentä datakeskusalan asiantuntijaa. Asiantuntijat tulivat Suomesta, Ruotsista sekä Islannista. Tutkimuksen mukaan vanhat teollisuuskiinteistöt soveltuvat datakeskustoimintaan, mutta vain osa kiinteistöistä on laadultaan, sijainniltaan ja rakenteeltaan sellaisia, että niillä on potentiaalia datakeskuskäytössä. Pohjoismailla on erinomainen mahdollisuus saada datakeskusinvestointeja tulevaisuudessa, mutta hankkeet vaativat jatkuvia panostuksia erityisesti sähkö- ja kuituverkkoihin sekä markkinointiin. Tulevaisuudessa vihreä energia sekä ekosysteemiajattelu ovat mahdollisia datakeskusalan trendejä. fi
dc.format.extent 143 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Data centers – threat or possibility to old industrial sites (brownfields) in Nordic countries en
dc.title Datakeskusten käyttö ja soveltuvuus vanhoihin teollisuuskiinteistöihin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword restructuring en
dc.subject.keyword brownfields en
dc.subject.keyword data center en
dc.subject.keyword Nordic countries en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172625
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viitanen, Kauko
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54055
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics