Management system for harmful chemicals in power and automation industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huhtinen, Juha
dc.contributor.advisor Peltonen, Petri
dc.contributor.author Henriksson, Eppu
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:48:22Z
dc.date.available 2016-06-17T12:48:22Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21012
dc.description.abstract The target company of this master’s thesis was a global power and automation company. The aim of the thesis was to find out the current occupational health and safety practices and based on these, develop a management system for harmful chemicals and substances, which ensures workers’ safety. The system is based on the EU's REACH and CLP Regulations, which aim to minimize the risks arising from hazardous chemicals to human health and the environment. The study focused on ABB’s global division Discrete Automation and Motions (DM) and the substances and mixtures used in manufacturing processes of DM’s products. For the literature study, information was compiled from ackground legislation, the safety data sheets, classification, labelling, environmental risk criteria, and health risk criteria. The target company’s extensive documentation on the safety of chemicals was used as a basis for the new management system. Gathering of the necessary material for the development of the new system was conducted via a questionnaire. The questionnaire was directed to actories of the DM division world-wide. The questionnaire covered the entire life cycle of the chemicals in the company and included questions about the selection, purchase, utilization of safety data sheets, labelling, the safety of various working stages, and storage and disposal of chemical waste. The response ratio of the questionnaire was 55.3 %.The results show that the diversity of operations and operating outside the EU are the biggest challenges. Moreover, a specified selection and purchasing system shall be developed that covers the entire company. Labelling of chemicals both in the use and the storage must continue to be enhanced in the company. In addition, guidance for possible emergency situations shall be increased. Furthermore, the list restricting the usage of prohibited substances applied in the company shall be utilized in all non-EU factories and the selection of safe chemicals must be based on the obligations set for companies issued in REACH Regulation. Great emphasis shall be put to the risks posed by chemicals, materials, facilities and work processes in addition to continuous monitoring, development, and improvement. The results of the research can be used for implementing a development plan for proposed improvements. ABB lacks group level procedure for purchasing and disposal of chemicals. Many facilities have implemented these procedures but some facilities are lacking them and there seems to be great untapped potential of global co-operation, knowledge sharing and occupational health and safety (OHS) management. There is also a clear need for improving the availability of safety data sheets and training personnel to improve the identification of the characteristics of harmful chemicals and interpretation of risk assessment data obtained from the safety data sheets. en
dc.description.abstract Diplomityön kohdeyrityksenä oli maailmanlaajuinen voima- ja automaatioalan yritys ja sen tavoitteena oli selvittää nykyisiä työterveys- ja turvallisuus käytännöt, tunnistaa näiden mahdolliset puutteet ja kehittää näiden pohjalta kohdeyritykselle haitallisten kemikaalien ja aineiden hallintajärjestelmää, joka olisi työntekijöiden näkökulmasta mahdollisimman turvallinen. Järjestelmän tuli perustua EU:n REACH- ja CLP-asetuksiin, joilla pyritään minimoimaan vaarallisista kemikaaleista johtuvat, ihmisen terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvat riskit. Diplomityön kohdeyrityksenä oli ABB konsernin Discrete Automation and Motion (DM) divisioona ja sen tuotannossa käytettävät kemikaalit ja yhdisteet. Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi taustalainsäädäntö, käyttöturvallisuustiedotteiden hyödyntäminen, luokittelu, merkinnät ja ympäristö- ja terveysriskien perusteet. Järjestelmän perustana käytettiin kohdeyrityksessä jo aikaisemmin laadittua, kemikaalien turvallisuutta koskevaa laajaa dokumentointia. Järjestelmän kehittämisessä arvittavan aineiston kokoaminen suoritettiin henkilöstölle suunnatulla kyselytutkimuksella. Kysely suunnattiin maailman laajuisesti kaikille divisioonan tehtaille. Kyselyllä katettiin koko kemikaalien käytön elinkaari yrityksessä, jolloin siihen sisältyi kysymyksiä kemikaalien valinnasta, hankinnasta, käyttöturvallisuustiedotteiden hyödyntämisestä, merkinnöistä, eri työskentelyvaiheiden turvallisuudesta sekä kemikaalijätteiden varastoinnista ja hävittämisestä. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 55,3 %. Tutkimustulosten perusteella kohdeyrityksen suurimpia haasteita on sen toimintojen monimuotoisuus sekä toimiminen EU:n ulkopuolella. Konsernille tulee laatia spesifioitu kemikaalien valinta- ja hankintasysteemi, joka kattaa koko yrityksen. Kemikaalien merkintää sekä käytössä että varastoinnissa on edelleen tehostettava. Lisäksi on lisättävä ohjeistusta mahdollisten onnettomuuksien varalta. Yrityksessä sovellettavan kiellettyjen aineiden ja kemikaalien listaa on hyödynnettävä enemmän myös kaikissa EU:n ulkopuolisissa toimipisteissä ja turvallisten kemikaalien valinnan on perustuttava REACH-asetuksessa säädettyihin yrityksiä koskeviin velvoitteisiin. Kemikaalien, aineiden ja työtilojen sekä prosessien aiheuttamiin riskeihin ja näiden monitorointiin sekä turvallisuuden jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen on kiinnitettävä yrityksessä lisäksi erittäin suurta huomiota. Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arannusesitysten saattamiseksi käytäntöön. Konsernilta puuttuvat käytännöt kemikaalien hankintaan ja hävittämiseen. Monet tehtaat ovat ottaneet käyttöön näitä menettelyjä ja ABB:llä onkin paljon käyttämätöntä potentiaalia maailmanlaajuisessa yhteistyössä, tiedon jakamisessa sekä työterveys- ja työturvallisuuden johtamisessa. Käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuuden parantamiselle sekä henkilöstökoulutukselle on myös selvä tarve haitallisten kemikaalien ominaisuuksien tunnistamisen ja riskiarviointien parantamiseksi. fi
dc.format.extent 82+17
dc.language.iso en en
dc.title Management system for harmful chemicals in power and automation industry en
dc.title Haitallisten kemikaalien hallintajärjestelmä automaatio- ja sähkövoimatekniikan yrityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword globally harmonized system of chemicals en
dc.subject.keyword REACH Regulation en
dc.subject.keyword CLP Regulation en
dc.subject.keyword OHS en
dc.subject.keyword HSE en
dc.subject.keyword chemical safety en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172620
dc.programme.major Vesi- ja ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode R3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sorvari, Jaana
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse