Jätteiden käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvien päästöjen riskinhallinta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltonen, Petri
dc.contributor.advisor Laitinen, Juha
dc.contributor.author Rissanen, Reetaleena
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:46:31Z
dc.date.available 2016-06-17T12:46:31Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20997
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka jätteiden käsittelystä ja varastoinnista vapautuvien päästöjen riskejä arvioidaan ja hallitaan sekä tunnistaa riskinhallinnan kehitystarpeet. Työ tehtiin haastattelututkimuksena kuudelle jätesektorin toimijalle. Lisäksi selvitettiin lainsäädännön ja kirjallisuuden avulla jätteistä vapautuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja työympäristöön. Työympäristön keskimääräisiä päästöjä arvioitiin lisäksi Työterveyslaitoksen lausuntoarkistosta saatavien ilman epäpuhtauksien keskimääräisten pitoisuustietojen avulla. Haastattelututkimuksen perusteella osa jätesektorin toimijoista ei ollut tehnyt dokumentoitua riskinarviointia jäteperäisille päästöille. Useimmat toimijat olivat arvioineet jätteestä vapautuvat päästöt pieniksi. Työterveyslaitoksen lausuntoarkistosta haettujen tietojen perusteella tutkimuksessa mukana olleista jätejakeista suurimmat ilman epäpuhtauspitoisuudet olivat peräisin REF-jätteen, biojätteen ja tuhkan käsittelystä ja varastoinnista. Haastatellut toimijat olivat tehneet riskinhallinnan toimia esimerkiksi osastoimalla tilat, parantamalla ilmastointia ja käyttämällä ilmastoituja työkoneita tai vähän pölyäviä työmenetelmiä. Lisäksi käytössä olivat henkilönsuojaimet. Monet haastateltavat nostivat esille yleisen turvallisuuskulttuurin parantumisen viimeisten vuosien aikana. Osa jätesektorin toimijoista kaipasi riskinarvioinnin tueksi helppokäyttöistä ja infor-matiivista riskinarviointiohjetta, jonka avulla työsuojelu- ja ympäristöriskit tulisivat kattavasti arvioiduiksi. Erityisesti pienemmät toimijat kokivat puutteita tiedon saamisessa sekä resurssien riittävyydessä riskinarvioinnin osalta. Työssä laadittiin uusia käsitteellisiä malleja jätepäästöistä sekä riskinarvioinnin kehittämismatriisi. Tulevaisuuden kehittämiskohteiksi muodostui yleisten riskinhallintatoimenpiteiden ja riskinarviointiohjeen käyttöön ottaminen. Paras käyttökelpoinen tekniikka on alalla yleisesti käytössä ja luo keskeisen pohjan jäteperäisten päästöjen riskinhallintaan laitoksissa. Työssä tehdyt haastattelut osoittivat kuitenkin, että edelleen tulisi enemmän yhdenmukaistaa käytänteitä ja tutkia jätteistä aiheutuvien päästöjen laatua ja vaikutuksia työympäristön kannalta. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to investigate the risk assessment and management of emissions released in waste management and storage of the wastes. The research was carried out by interviewing six waste management and storage operators. In addition, the emissions released during waste management and effects of the emissions to the environment and working environment were studied based on the literature and legislation. The average concentrations of air emissions at working places were evaluated from the archive of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Based on the interviews, some of the waste sector operators had not made a documented risk assessment of waste-derived emissions. Most of the operators estimated the emissions released from waste to be low. According to the archives of FIOH, the management and storage of REF waste, bio-waste and ash cause the highest concentrations of impurities in air. In the interviews, the waste operators mentioned that in order to lower the concentrations of air impurities, they have implemented many risk management actions, such as sub-divisions of area, improval of ventilation, and use of ventilated heavy machinery or low-dust-generation methods. In addition, the personal protective equipment are used. According to the operators, the safety culture has improved during the last years. Some of the operators required an easy-to-use and informative risk assessment tool, which considers both environmental and occupational risks. Especially the minor operators experienced the deficiencies in obtaining information and the adequacy of resources in respect of risk assessment. The thesis developed novel conceptual models of waste emissions and a risk assessment matrix. Future development needs include improved general risk management measures and a risk assessment tool. Best available technique is a widely adopted principle in the waste management field and it creates an excellent basis for risk management of waste related emissions. However, the interviews of this thesis show the need for more consistent risk management practices and research concerning the quality and impact of the emissions from waste to the working environment. en
dc.format.extent 112 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Jätteiden käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvien päästöjen riskinhallinta fi
dc.title Risk management of the emissions caused by waste management and storage en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword jäte fi
dc.subject.keyword varastointi fi
dc.subject.keyword päästöt fi
dc.subject.keyword riskinarviointi fi
dc.subject.keyword riskinhallinta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172605
dc.programme.major Ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode IA3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sorvari, Jaana
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse