Learning Centre

Performance Analysis of Packet Processing Systems

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hirvisalo, Vesa
dc.contributor.author Hartikainen, Kristian
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:43:15Z
dc.date.available 2016-06-17T12:43:15Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20988
dc.description.abstract This thesis investigates the use of measurement, simulation, and modeling methods for the performance analysis of packet processing systems, and more precisely hardware accelerated multiprocessor system-on-chip (MPSoC) devices running task-parallel applications. To guarantee the tight latency and throughput requirements, the devices often incorporate complex hardware accelerated packet scheduling mechanisms. At the same time, due to the complexity of these systems, different software abstractions, such as task-based programming models, are used to develop packet processing applications. These challenges, together with dynamic characteristics of the packet streams makes the performance analysis of packet processing systems non-trivial. We demonstrate that, with extended queue disciplines and support for modeling parallelism, resource network methodology is a viable approach for modeling complex MPSoC based systems running task-based parallel applications on dynamic workloads. The main contributions of our work are three-fold. First, we have extended the toolset of an existing in-house modeling and simulation software, Performance Simulation Environment. The extensions enable modeling of user-definable queue disciplines, which further enable flexible modeling of complex hardware interactions of MPSoCs and the parallelism of task-based programming models. Secondly, we have studied, instrumented, and measured the characteristics of a packet processing system. Finally we have modeled a multi-blade packet processing system with customizable workload and task-parallel application models, and run simulation experiments. In both experiments, the model acts as expected. According to the experiment results, the resource network concept seems to be a viable tool for the performance analysis of packet processing systems. The chosen abstraction level provides desired balance between the functionality, ease of use, and simulation performance. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan mittaus-, mallinnus-, ja simulaatiometodien käyttöä pakettiprosessisysteemien, tarkemmin ottaen tehtävärinnakkaisia sovelluksia ajavien laitteistokiihdytettyjen moniydinjärjestelmien, suorityskykyanalyysiin. Tiukoista viive- ja läpivirtausvaatimuksista johtue pakettiprosessointilaitteistot sisältävät usein monimutkaisia laitteistokiihdytettyjä pakettiajoitusmekanismeja. Laittestojen monimutkaisuudesta johtuen pakettiprosessointisovellusten kehittämiseen käytetään usein erilaisia ohjelmointiabstraktioita, kuten tehtävärinnakkaisia ohjelmointimalleja. Laitteston ja ohjelmiston asettamat haasteet yhdessä pakettivirtojen dynaamisen luonteen kanssa tekevät pakettiprosessointijärjestelmien suorituskykyanalyysista epätriviaalia. Työssä havainnollistamme, että laajennettujen jonokurien ja rinnakkaismallinnustuen avulla resurssiverkkometodologia on toimiva lähestymistapa tehtävärinnakkaisia rinnakkaisohjelmointisovelluksia ajavien monimutkaisten laitteistokiihdytettyjen moniydinjärjestelmien suorituskykyanalyysiin dynaamisilla työkuormilla. Työmme päätulokset ovat kolmiosaiset. Ensinnäkin, olemme laajentaneet olemassaolevan mallinnus- ja simulaatioohjelmiston, Performance Simulation Environmentin, ohjelmointityökaluja. Laajennukset mahdollistavat käyttäjän määriteltävien jonokurien mallintamisen, mikä edelleen mahdollistaa tehtävärinnakkaisia sovelluksia ajavien laittestokiihdytettyjen moniydinjärjestelmien laittestovuorovaikutusten joustavan mallinnuksen. Toiseksi, olemme tutkineet ja mitanneet erään pakettiprosessointijärjestelmän ominaisuuksia. Viimeiseksi, olemme mallintaneet pakettiprosessointijärjestelmän muunnettavilla työkuormilla ja tehtävärinnakkaisilla sovellusmalleilla, sekä suorittaneet näitä simulaatiokokein. Molempien kokeiden mallit käyttäytyvät odotetulla tavalla. Koetulosten perusteella resurssiverkkokonsepti vaikuttaa toimivalta työkalulta kompleksien pakettiprosessointijärjestelmien suorituskykyanalyysiin. Valittu abstraktiotaso tarjoaa toivotun tasapainon simulaation suorituskyvyn, toiminnallisuuden ja helppokäyttöisyyden välillä. fi
dc.format.extent 98 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Performance Analysis of Packet Processing Systems en
dc.title Pakettiprosessointijärjestelmien Suorituskykyanalyysi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword performance analysis en
dc.subject.keyword modeling en
dc.subject.keyword simulation en
dc.subject.keyword resource networks en
dc.subject.keyword packet processing en
dc.subject.keyword hardware accelerated scheduling en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172596
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saikkonen, Heikki
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 4216
dc.location P1
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54026
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics