Learning Centre

How can we use design thinking as a vehicle for adolescent empowerment – Results from UNICEF project

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Taajamaa, Ville
dc.contributor.author Bakic, Irena
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:38:07Z
dc.date.available 2016-06-17T12:38:07Z
dc.date.issued 2016-06-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20945
dc.description.abstract The inspiration and motivation for this research came from the interactions with children, adolescent and youth in Uganda during Aalto University’s Product Development Project (PDP) course for UNICEF and from my internship with the UNICEF Innovation Unit in New York. The approach during the PDP course was to keep the children and youth in the center of the product development process. The children, youth, and other stakeholders were participating in the design process from identifying the challenges, ideating solutions, prototyping and testing the prototypes. During my internship, I started this research and the development of the Youth Led Innovation program to help the local educators organize similar activities to PDP by themselves. The research questions for this study were: RQ1. How can we use Design Thinking to empower marginalized adolescent? RQ2. How does participation in design program contribute to adolescents’ skills and ability to respond to the challenges they face in their reality? The main result of this research is the Youth Led Innovation program which was developed in New York and Finland and tested in Finland and Uganda between 2013 and 2016. The literature review and analysis of the program was conducted in Finland in 2015 and 2016. The study also utilizes the established theories on design thinking. It is based on empirical evidence that was gained through working closely with children, adolescent and youth in Uganda in 2012-2015. Thus, the strength of the Youth Led Innovation program is the connection to the real world. The results also indicate that the design thinking methods which are generally used successfully by the universities and leading global design agencies can provide meaningful learning opportunities for marginalized youth and provides them skills to tackle local problems and create solutions to them in collaboration with their peers. One of the main weaknesses of this study is the fact that the Youth Led Innovation program has been tested but not been piloted fully. Suggestions for future research include measuring the impact of the program, such as empowerment, development of problem-solving, team working and communications skills, gaining confidence in one’s abilities, acquiring skills, gaining recognition, and improved self-esteem and self-efficacy. en
dc.description.abstract Inspiraatio ja motivaatio tähän tutkimukseen syntyi vuorovaikuksesta lasten ja nuorten kanssa Ugandassa Aalto-­yliopiston Product Development Project (PDP) -­kurssin UNICEF projektin ja työharjoittelujakson aikana UNICEF:n innovaatioyksikössä New Yorkissa. PDP kurssin lähestymistapa tuotekehitykseen sisälsi lasten ja nuorten mukaan ottamista. Lapset, nuoret ja muut sidosryhmät olivat mukana suunnitteluprosessissa ongelman tunnistamisessa, ideointivaiheessa, prototyyppien rakentamisessa ja testauksessa. Tämän diplomityön ja Youth Led Innovation -­ohjelman kehittäminen alkoi työharjoittelun aikana. Nuorten ohjelman tavoitteena on auttaa paikallisia opettajia järjestämään PDP-­kurssin tapaista toimintaa itsenäisesti. Tutkimuskysymykset tässä diplomityössä olivat: 1. Miten muotoiluajattelua voidaan käyttää syrjäytyneiden nuorten voimaannuttamisen keinona? 2. Miten osallistuminen nuorten muotoiluohjelmaan edistää nuorten taitoja ja kykyä vastata nuoren omiin haasteisiin? Tutkimuksen tärkein tulos on Youth Led Innovation -­ohjelma, jota on kehitetty New Yorkissa ja Suomessa ja testattu Suomessa ja Ugandassa vuosina 2012-­2016. Kirjallisuuskatsaus ja analyysi toteutettiin Suomessa vuosina 2015 ja 2016. Tutkimus hyödyntää myös vakiintuneita teorioita suunnitteluajattelusta ja voimaantumisesta. Tutkimuksen empiirinen näyttö saavutettiin tekemällä tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa Ugandassa vuosina 2012­-2015. Tutkimuksen vahvuus on Youth Led Innovation –ohjelman yhteys todelliseen maailmaan.Tulokset osoittavat myös, että muotoiluajattelumenetelmät, joita on menestyksekkäästi käytetty yliopistojen ja maailman johtavien muotoilutoimistojen toimesta, voivat tarjota mielekkäitä oppimismahdollisuuksia syrjäytyneille nuorille ja antaa heille taitoja paikallisten ongelmien ratkaisemiseen. Tutkimuksen yksi heikkous on se, että Youth Led Innovation -ohjelmaa ei ole toteutettu kokonaisuudessaan. Ehdotukset tulevaisuuden tutkimukseen sisältää ohjelman vaikutusten arviointi. Ohjelman mahdollisia vaikutuksia ovat muun muassa voimaantuminen, onglmaratkaisu-, ryhmätyö- ja viestintätaitojen kehittyminen, itseluottamuksen, minäpystyvyyden positiivinen kehittyminen. fi
dc.format.extent 90+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title How can we use design thinking as a vehicle for adolescent empowerment – Results from UNICEF project en
dc.title Miten muotoiluajattelua voidaan käyttää syrjäytyneiden nuorten voimaannuttamisen keinona – Tulokset UNICEF -­projektista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword adolescent development en
dc.subject.keyword design thinking en
dc.subject.keyword empowerment theory en
dc.subject.keyword experiential learning en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172553
dc.programme.major Henkilökohtainen sivuaine: Kestävä kehitys fi
dc.programme.mcode P9002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Varis, Olli
dc.programme Master's Programme in Forest Products Technology fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 53983
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse