Energiantuotannon tulevaisuudet asuinalueen kaavoituksessa – Porvoon Kokonniemestä matalapäästöinen rantakylä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Löytönen, Eero
dc.contributor.author Talusén, Mirva
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:34:52Z
dc.date.available 2016-06-17T12:34:52Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20917
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tarkastellaan asuinalueen suunnittelua Porvoon Kokonniemeen siten, että alueelta syntyisi mahdollisimman matalat kasvihuonekaasupäästöt energiatehokkaan kaavan sekä paikallisen energiantuotannon ansiosta. Työ on toinen kahdesta samasta aihepiiristä tehdystä työstä, ja siinä perehdytään matalapäästöisen yhdyskuntasuunnittelun teorioihin sekä metodeihin arvioida tuotettuja maankäyttösuunnitelmia tästä näkökulmasta. Yhdessä toisen diplomityöntekijän, Xiaoyu Chenin, kanssa tehtyjä vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia arvioidaan työssä KEKO-työkalulla, arviointitaulukoilla, SWOT-analyysin sekä intressianalyysin avulla. Suunnittelua alustetaan skenaarioiden luomisella Porvoon kehityksestä sekä koostamalla tulevaisuuskuva vuodelle 2040. Skenaarioissa ja tulevaisuuskuvassa korostuvat kasvihuonekaasupäästöjen voimakas vähentäminen uusiutuvien, matalapäästöisten energiantuotantomuotojen ollessa kehityksessä olennainen väline. Vaihtoehtoisten maankäyttösuunnitelmien suunnittelussa luotiin asetelma, jossa voidaan vertailla kolmea tapaa toteuttaa alue sellaiseen vaihtoehtoon, joka edustaisi alueen kehittämistä olemassa olevan rakenteen mukaisesti. Niinpä alueen nykytilannetta mukailevan vaihtoehdon rinnalla on energiaomavaraisuuteen pyrkivä alue, alueen yhdyskuntarakennetta täydentävä ja kaukolämpöön tukeutuva alue, sekä erittäin tiivis, kaukolämmön rinnalla erilaisia paikallisen energiantuotannon muotoja kokeileva alue. Alueiden suunnitteluperiaatteet perustuvat työssä tarkasteltuun kirjallisuuteen. Vaihtoehtojen vertailussa tehokkaina matalapäästöisyyteen pyrkimisen keinoina nähtiin monien käytännön ratkaisujen rinnalla erityisesti tavoite lisätä kaukolämpöalueella paikallista ja päästötöntä sähköntuotantoa. Niinpä vaihtoehtojen vertailun pohjalta luodun viitesuunnitelman perustana on kaukolämmölle sopivan tiiviin rakenteen luominen sekä paikallisen energiantuotannon yhdistäminen. Viitesuunnitelman toteutus on ollut Chenin vastuulla, joten sitä esitellään tarkemmin hänen diplomityössään. fi
dc.description.abstract This master’s thesis tackles the challenge of planning a residential area to Kokonniemi in Porvoo with low greenhouse gas emmissions and local energy production. The thesis is another one of the two made on the same topic, and it studies the theories on urban planning with low emissions and methods of assessing land use plans from this perspective. The alternative land use plans, made together with the other thesis candidate, Xiaoyu Chen, are compared to each other with the help of the KEKO-tool, assessment tables, SWOT-analysis and interest analysis. The planning is started by creating scenarios on the development of Porvoo and by composing a vision of the city in the year 2040. In the scenarios and the vision of 2040, strong cutting of greenhouse gas emissions, with renewable energy production modes being an important means in the process, is emphasized. As the alternative land use plans were made, a composition, where three ways of realizing the district could be compared to an alternative representing development similar to the existing built environment nearby, was set up. Thereby, in addition to the latter alternative, there are the energy self sufficient alternative, the district heating and electricity network dependent infill alternative, and the district heating and electricity network based alternative experimenting with the different means of local energy production. Their planning principles are based on the literature studied for the thesis. In the impact assessment, several practical solutions were considered as effective in the case of Kokonniemi, but especially the principle of applying local and emission free electricity production to the areas relying on district heating stood out as forceful. This is why the idea in the final land use plan is to develop a structure that is dense enough for district heating but also supports local electricity production and experiments in other means of energy production. The final land use plan has been planned by Chen, which is why the topic is more closely dealt with in her thesis. en
dc.format.extent 98+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Energiantuotannon tulevaisuudet asuinalueen kaavoituksessa – Porvoon Kokonniemestä matalapäästöinen rantakylä fi
dc.title Futures of energy production in planning of a residential area – Low-emission coastal village to Kokonniemi, Porvoo en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kaavoitus fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword energiantuotanto fi
dc.subject.keyword vaikutusten arviointi fi
dc.subject.keyword Porvoo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172525
dc.programme.major Managing Spatial Change, Land Economy fi
dc.programme.mcode ENG3035 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account