Learning Centre

Challenges and Development Opportunities of Supply Chain Process in Spare Part Services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Malmi, Martin
dc.contributor.author Burman, Heidi
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:34:23Z
dc.date.available 2016-06-17T12:34:23Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20914
dc.description.abstract Companies must be able to develop their business processes in order to maintain their competitiveness. Core processes are the activities that relate directly to the product of a company and therefore contribute to the creation of value in the company. A supply chain is a cross-organizational core process that can be managed using process management theories and practices. In today’s highly competitive environment, customers are demanding increasingly shorter lead times, supply chain flexibility and real-time tracking possibilities for their orders. This puts huge pressure on the companies to create fast-reactive supply chains that can answer to these customer requirements. In spare part business, the demand can be sporadic and volatile in nature. This makes spare part supply chains especially difficult subjects to manage and control. In spare part business, the fast availability and reliable service are keys to achieving customer satisfaction. The subject of this research was the largest supplier of industrial cranes in the world. The purpose of this study was to recognize the development opportunities in the case unit’s supply chain process. The research work was performed by first analyzing the current state of the process through the modelling and performance analysis executed on the supply chain process. In addition, the bottlenecks and challenges in the supply chain process were recognized in order to find the optimal development opportunities. The research data in this study was gathered through multiple collection methods including key person interviews, brainstorming with colleagues, unstructured observations and gathering data from the company’s business intelligence software in the form of different process performance indicators. The results of this research revealed eight main development opportunities including information flow and sharing practices, documentation and data quality, common working practices, visibility and performance measurement of the whole supply chain, customer communication and cooperation, sourcing and supplier relationship management, claim handling, and motivation and training of employees. en
dc.description.abstract Monen nyky-yrityksen toiminta nojaa prosessiorganisaation toimintaperiaatteisiin, jossa yritys tuottaa asiakkailleen lisäarvoa toiminto- ja tehtäväsarjoissa eli prosessien kautta. Yrityksen on pystyttävä kehittämään prosessejaan säilyttääkseen kilpailukykynsä. Ydinprosessit ovat prosesseja, jotka liittyvät suoraan yrityksen tuotteeseen tai palveluun, ja tuottavat siis suoraa arvoa asiakkaalle. Tilaus-toimitusprosessi on yksi yrityksen ydinprosesseista, joka ulottuu eri organisaatioiden yli. Tilaus-toimitusprosessia voidaan hallita ja kehittää prosessijohtamisen tarjoamien teorioiden ja käytäntöjen avulla. Jatkuvasti kiristyvässä kilpailuympäristössä, asiakkaat vaativat yhä lyhyempiä toimitusaikoja, tilaus-toimitusketjun joustavuutta ja mahdollisuutta tilauksen reaaliaikaiseen seurantaan. Tämä luo painetta yrityksille kehittää nopeasti reagoivia tilaus-toimitusprosesseja, jotka pystyvät vastaamaan asiakkaisen kasvaviin tarpeisiin. Varaosaliiketoiminnassa kysyntä voi olla erityisen hajanaista ja vaihtelevaa. Tämä tekee varaosaliiketoiminnan tilaus-toimitusprosesseista erityisen vaikeita hallita. Varaosaliiketoiminnassa pohjan asiakastyytyväisyyden saavuttamiselle luo osien nopea saatavuus ja luotettava palvelu. Tutkimus tehtiin maailman suurimalle teollisten nostolaitteiden valmistajalle. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tilaus-toimitusprosessin kehittämismahdollisuudet case-yksikössä. Tutkimus suoritettiin analysoimalla ensin tilaus-toimitusprosessin nykytilaa. Nykytila-analyysi sisälsi tilaus-toimitusprosessin mallintamisen ja suorituskyvyn analysoimisen. Lisäksi tilaus-toimitusprosessin haasteet ja pullonkaulakohdat tunnistettiin optimaalisten kehitysmahdollisuuksien paljastamiseksi. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiin kuuluivat avainhenkilöiden haastattelut, strukturoimaton havainnointi, keskustelut ja aivoriihet kollegoiden kanssa sekä avainlukujen kerääminen yrityksen tietojärjestelmistä. Tutkimuksessa tunnistettiin kahdeksan potentiaalista kehitysmahdollisuutta liittyen tiedonjakamisen käytäntöihin, dokumentaatioon ja datan laatuun, yhteisiin työtapoihin, toimitusketjun näkyvyyteen ja mittaukseen, asiakasviestintään ja yhteistyöhön, hankintaan ja toimittajien johtamiseen, reklamaatioiden käsittelyyn ja työntekijöiden motivoimiseen ja kouluttamiseen. fi
dc.format.extent 104 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Challenges and Development Opportunities of Supply Chain Process in Spare Part Services en
dc.title Tilaus-toimitusprosessin haasteet ja kehittämismahdollisuudet varaosapalveluissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword supply chain process en
dc.subject.keyword order-to-delivery process en
dc.subject.keyword process management en
dc.subject.keyword process modelling en
dc.subject.keyword process performance analysis en
dc.subject.keyword spare parts en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172522
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 53954
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse