Rakennustyömaan tietomallipohjainen aluesuunnittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sillfors, Suvi
dc.contributor.author Huitti, Niklas
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:33:07Z
dc.date.available 2016-06-17T12:33:07Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20904
dc.description.abstract Tietomallien käyttö lisääntyy rakennushankkeissa jatkuvasti ja tietomallipohjaisen suunnittelun lisäksi tietomalleja hyödynnetään yhä enemmän myös kohteen rakennusvaiheessa. Diplomityössä tutkitaan rakennustyömaan tietomallipohjaista aluesuunnittelua, mikä on yksi kiinnostava vaihtoehto hyödyntää tietomallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia rakennushankkeissa. Diplomityön kirjallisuustutkimuksessa selvitetään, mikä on aluesuunnitelman tarkoitus, sekä mitä yhteyksiä aluesuunnitelmalla on työmaan aikatauluun ja kustannuksiin. Kirjallisuustutki-muksessa tutkitaan lisäksi tietomallinnusta yleisesti, minkä jälkeen tutkimus kohdistetaan tie-tomallipohjaiseen aluesuunnitteluun. Työn empiirisessä osassa tehdään sekä kansainvälisiä haastatteluita että kohdeyrityksen sisäisiä haastatteluita. Haastatteluiden tavoitteena on selvittää miten tietomallinnusta on jo hyödynnetty työmaan aluesuunnittelussa, ja miten sitä olisi syytä hyödyntää kohdeyrityksessä. Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella päätettiin case-hankkeessa mallintaa työmaan aluesuunnitelma SketchUp –ohjelmistolla hyödyntäen mahdollisimman laajasti saatavilla olevia lähtötietoja. Mallista pyrittiin tekemään hyvin ryhmitelty, tarkka ja visuaalinen, jotta mallista saisi ulos mahdollisimman monipuolisia ja hyödyllisiä julkaisuja. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että työn aihe on kiinnostusta herättävä ja ajankohtainen. Kohdeyrityksessä on jo aiemmin havaittu selkeä tarve tutkimuksen tuloksena syntyneelle tietomallipohjaista aluesuunnittelua käsittelevälle toimintaohjeelle ja mallinnusobjekteja sisältävälle objektikirjastolle. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että mallinnettu aluesuunnitelma tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia kommunikoinnin apuvälineeksi työmaalla. Mallinnetun aluesuunnitelman hyödyntämisessä tulee huomioida, että erilaisia kohderyhmiä ja julkaisutapoja on useita. Uudet julkaisutavat kuten animaatiot ja interaktiiviset kuvat, auttavat asioiden havainnollistamisessa. Aluesuunnitelman ei enää tarvitse olla ilmoitustaululle neljä kertaa työmaa-aikana päivitettävä A3-tuloste, vaan se voi olla paljon muutakin. Mallinnetun aluesuunnitelman hyödyntämisessä vain luovuus on rajana. fi
dc.description.abstract The usage of building information models in construction projects is increasing continuously. In addition to designers’ modeling work, models are also used in various ways during the con-struction phase. BIM-based site utilization planning is one interesting way to exploit the opportunities offered by building information modeling. The literature study of this master thesis is focusing to find the meaning of a site utilization plan, but also to find out how the site utilization plan is connected to schedule and costs. In the literature study BIM was explored in general, and after the general part the focus is in BIM-based site utilization planning. There are international and local interviews in the empirical part of this thesis. The target of the interviews is to find out the best practices of the topic for use in the target company. Based on the literature study and interviews it was decided to model the case-projects’ site plan using SketchUp software. Available input data were used as widely as possible. The main focus in modeling was to organize the model and make it detailed and visual, so that it could be published in different formats. Based on this thesis, it can be stated that the topic is interesting and current. In the target company it was already found out earlier that there is a need for operating instructions for BIM-based site utilization planning and also for object library. Based on this study, it can be concluded that modeled site utilization plan offers completely new possibilities for communication in construction site. In the use of modeled site utilization plan it should be taken into account that there are different target groups and formats for publishing the plan. Modeled site plan should be published in different formats, for example animations and interactive pictures. Site utilization plan no longer needs to be published on the bulletin board on four different construction phases. It can be much more than that. The creativity is the only limit when exploiting the site utilization plan. en
dc.format.extent 61+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Rakennustyömaan tietomallipohjainen aluesuunnittelu fi
dc.title BIM-based site utilization planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword aluesuunnitelma fi
dc.subject.keyword tuotannonohjaus fi
dc.subject.keyword tietomalli fi
dc.subject.keyword työturvallisuus fi
dc.subject.keyword logistiikka fi
dc.subject.keyword objektikirjasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172512
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppänen, Olli
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account