Käytettävyys roolipelin käsikirjoitusprosessissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Riihiaho, Sirpa
dc.contributor.advisor Uski, Suvi
dc.contributor.author Korpi, Kiia
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:27:17Z
dc.date.available 2016-06-17T12:27:17Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20870
dc.description.abstract Samalla kun oppilaiden oppimisympäristöt kehittyvät ja monipuolistuvat, myös pedagogeille luodaan jatkuvasti parempia järjestelmiä opetuksen tueksi. Yksi näistä uusista oppimisympäristöistä on Yrityskylä, kuudesluokkalaisille suunnattu pedagoginen roolipeli. Yrityskylässä jokainen oppilas saa oman ammatin pienoisyhteiskunnasta, jonka näkökulmasta he toimivat päivän aikana työntekijän, kuluttajan ja kansalaisen roolissa. Tämän oppilaiden itsenäisesti pyörittämän yhteiskunnan taustalla on tarkasti käsikirjoitettu oppimiskokemus. Jotta tätä taustalla olevaa käsikirjoitusprosessia voitaisiin parantaa, Yrityskylän pedagogeille on kehitetty käsikirjoitustyökalu. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää miten kyseinen käsikirjoitustyökalu vaikuttaa koko käsikirjoitusprosessin tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä pedagogien tyytyväisyyteen. Työ on monimenetelmällinen tapaustutkimus, joka hyödyntää käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, joista keskeisimmät ovat haastattelu, käytettävyystestaus ja kysely. Prosessin kulun havainnollistamista varten arvioitiin kahta eri mallinnusmenetelmää, hierarkista tehtäväanalyysia ja työnkulun mallia. Näistä prosessin kulun kuvaukseen valittiin työnkulun malli. Prosessin käytettävyyden arvion tulos on, että käsikirjoitustyökalun avulla voitiin korjata vanhan prosessin pahimmat ongelmat ohjeistusten luonti- ja ylläpitoprosessista, mikä tehostaa käsikirjoitusprosessia kokonaisuudessa ja parantaa käsikirjoittajien tyytyväisyyttä. Samalla käsikirjoitustyökalu kuitenkin tuo uusia ongelmia prosessin tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Pahin näistä ongelmista on se, että käsikirjoituksen haastavinta osaa eli oppilaiden välisiä vuorovaikutuksia ei havainnollisteta työkalussa, jolloin käsikirjoittajat pahimmassa tapauksessa siirtävät käsikirjoitukset vanhoihin työkaluihin suunnittelua ja päivityksiä varten. Eritysesti mikäli käsikirjoitusprosessi halutaan tuotteistaa niin, että uusia kyliä voidaan rakentaa ilman Yrityskylän henkilöstön tukea, olisi tärkeää parantaa käsikirjoitustyökalua niin, että se tukee koko käsikirjoitusprosessia ja ohjeistaa hyvälaatuisen oppimiskokemuksen luonnissa. fi
dc.description.abstract As our learning environments constantly develop and adapt to new technology so do the tools teachers have at their disposal. One of these new learning environments is Me & MyCity, an educational role-playing game for sixth graders. Me & MyCity is a miniature society where each student is assigned a job and through that perspective they act as employees, consumers and citizens. Behind the scenes teachers work independently from the society writing scripts to ensure a carefully manuscripted learning experience. In order to improve this script writing process, a script writing tool has been created for the staff. The aim of this thesis is to find out how the new tool affects the effectiveness and efficiency of the script writing process and the scriptwriter's satisfaction. This thesis is a multi-method case study that utilizes user-centered design methods. The most essential methods are interviews, user testing and questionnaires. Two task analysis methods were evaluated to illustrate the workflow of the process: hierarchical task analysis and the sequence model. The sequence model was chosen for the analysis. The usability analysis of the process revealed that the script writing tool solved the worst problems in the creation and maintenance process and as a result improved the staff satisfaction. At the same time, however, the tool created new problems in efficiency and effectiveness. The most critical usability issue is that the challenging part - planning the interactions between the students - is not supported at all in the tool. In the worst case this will lead scriptwriters to revert back to their old tools for planning and updating manuscripts. If the script writing process is to be productized so that inexperienced scriptwriters can create new Me & MyCity setups, it is important to greatly improve the script writing tool. It should support the whole script writing process and guide users in creating a good learning experience. en
dc.format.extent 108
dc.language.iso fi en
dc.title Käytettävyys roolipelin käsikirjoitusprosessissa fi
dc.title Usability of a role-playing game's script writing process en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käytettäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword pedagoginen roolipeli fi
dc.subject.keyword työnkulun malli fi
dc.subject.keyword HTA fi
dc.subject.keyword contextual design fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172478
dc.programme.major WWW-teknologiat fi
dc.programme.mcode IL3012 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account