Käyttäjäorganisaation vastuullisen toimitilojen käytön työkalut Suomessa – tarpeet ja kehitysmahdollisuudet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kuula, Elina
dc.contributor.author Virtanen, Laura
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:26:34Z
dc.date.available 2016-06-17T12:26:34Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20863
dc.description.abstract Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennaisia asioita nykyajan toimitilamaailmassa, ja toimitilojen käytön synnyttämiin vaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota. Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisia vastuullisen CREM:n työkaluja, joiden tarkoitus on auttaa käyttäjäorganisaatioita toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimitiloissaan. Työssä selvitettiin alan kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen avulla, mitä asioita työkaluissa tulisi ottaa huomioon, jotta käyttäjäorganisaatioiden toimitilan käyttö olisi vastuullista ja huomioisi kaikki kestävän kehityksen kolme osa-aluetta – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – sekä kuinka eri Suomessa tarjolla olevat vastuullisen CREM:n työkalut soveltuvat toimitilojen vastuullisen käytön ohjaamiseen. Tutkimuksessa selvisi, että hyvän työkalun tulisi huomioida tasapainoisesti toimitilan ominaisuuksista ja sen käytöstä syntyvät vaikutukset organisaation taloudelle, henkilöstölle ja ympäristölle. Yhdellä toimenpiteellä voidaan vaikuttaa useampaan osa-alueeseen kerrallaan. Tärkeää on jatkuvan parantamisen periaatteen toteutuminen eli sitoutuminen tavoitteisiin ja toiminnan kehittämiseen. Tärkeää on myös osallistaa kaikki käyttäjäorganisaation jäsenet tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Suurin osa Suomessa tarjolla olevista vastuullisen CREM:n työkaluista ei sovellu yksittäisen toimitiloja käyttävän käyttäjäorganisaation toimitilojen vastuullisen käytön todentamiseen ja kehittämiseen. Parhaiten tähän tarkoitukseen todettiin soveltuvan Green Office - ja Ekokompassi-järjestelmien. Kyseisten järjestelmien eduksi voidaan lukea, että ne ottavat huomioon kunkin käyttäjäorganisaation tarpeet ja ovat hyvin joustavia ja kevyitä. Järjestelmien selkeä etu oli viestinnän helpottuminen ja lisääntyminen sekä raportoinnin ja seurannan tuominen osaksi käyttäjäorganisaatioiden vastuullista toimintaa. Toisaalta molemmat painottuvat lähinnä kestävän kehityksen ekologiseen näkökulmaan, joskin Green Office kattaa myös sosiaalista vastuuta. Käyttäjäorganisaatiot keskittyvät tyypillisesti vain muutaman toimenpidekategoriaan omissa järjestelmissään, eivätkä näin ollen kata kaikkea sitä, mitä vastuullinen toimitilojen käyttö edellyttää. Green Office ja Ekokompassi-järjestelmiltä halutaan lähinnä viestinnällistä hyötyä ja brändiarvoa. Järjestelmät eivät tarjoa benchmarking-tietoa, eivätkä pyri asettamaan käyttäjäorganisaatioita paremmuusjärjestykseen. Tulevaisuus tulee näyttämään riittääkö yksi merkki tai todistus kannustamaan käyttäjäorganisaatioita jatkuvaan parantamiseen, ja työkalujen palveluntarjoajien tulee vähintäänkin määritellä riittävä minimisuoritustaso. Kaikkiaan vastuullisuuden roolin toimitilaympäristössä voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Yhteiskunnan arvot, kiristyvät vaatimukset ja käyttäjäorganisaatioiden muuttuvat tarpeet tulevat myös vaikuttamaan siihen, millaisia vastuullisen CREM:n työkalut tulevat olemaan. fi
dc.description.abstract Sustainability and corporate social responsibility are essential for the modern office market, and the impacts caused by the use of office premises are to be considered. In this master’s thesis, responsible CREM tools, designed to help user organizations to function in a sustainable way in their premises, were studied. Based on literature and an interview study, answers to the questions, what things should be taken into account so that a user organization’s use of its premises would be responsible and take notice of all three aspects - ecological, social and economic - of sustainability, and how suitable different tools offered in Finland are for directing the responsible use of offices, were sought. According to this study, a good tool takes into consideration the effects that arise from the office space and its use on the organization’s economy, employees and the environment. With one action more than one sector of sustainability may be influenced simultaneously. Constant improvement is of utmost importance meaning commitment to goals and development of operations. Additionally, involving the members of the user organization to work together for mutual goals is crucial. The majority of the responsible CREM tools are not suitable for recording and developing the responsible use of an individual user organization’s office premises. The best tools for this purpose were detected to be Green Office and Ekokompassi systems. The fact, that these systems are very light, they take into account each user organization’s individual needs, and provide flexibility, can be considered beneficious. Also, these systems facilitate and increase communication as well as make reportage and monitoring a part of the user organization’s responsible operations. However, the ecological aspect of sustainability is emphasized both in Green Office and Ekokompassi, although Green Office does cover things related to social responsibility. The user organizations focus on a few actions at a time in their own systems, and thus, everything that responsible office space usage includes is not covered. The main value sought from Green Office and Ekokompassi is benefits from communication and brand value. The systems do not provide benchmarking information nor do they aim at ranking user organizations based on their performance. The future will show if one symbol or certification is enough to encourage user organizations to constant improvement, and the service providers behind the tools have to decide at least on the level of minimum requirements. All in all, the role of sustainability in office environments can be expected to grow. The values of the society, tightening requirements as well as the evolving needs of the user organizations will have an effect on what the tools for responsible CREM will look like in the future. en
dc.format.extent 104+3
dc.language.iso fi en
dc.title Käyttäjäorganisaation vastuullisen toimitilojen käytön työkalut Suomessa – tarpeet ja kehitysmahdollisuudet fi
dc.title Tools for a user organization’s responsible use of office premises in Finland – needs and potential for development en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Green Office fi
dc.subject.keyword Ekokompassi fi
dc.subject.keyword käyttäjäorganisaatio fi
dc.subject.keyword vastuullisuus fi
dc.subject.keyword toimitila fi
dc.subject.keyword CREM fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172471
dc.programme.major Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus fi
dc.programme.mcode ENG3038 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account