Accidental aesthetics. Aesthetics of a zero waste fashion design process

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Niinimäki, Kirsi
dc.contributor.author Jolkkonen, Saara
dc.date.accessioned 2016-06-16T09:37:39Z
dc.date.available 2016-06-16T09:37:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20803
dc.description.abstract This thesis examines the aesthetics of a zero waste fashion design process through the author’s creative work. The objective is to study the aesthetics of a design process and the role of accidents in the design. The thesis is divided into two parts. The first part covers the history of zero waste fashion design and previous research in the field, as well as aesthetics in clothing and creative design processes. The second part contains the author’s design process and the production phase. Zero waste fashion design has gained reputation as a sustainable design practice, but its conceptual and creative aspects have not been studied in depth. This study sheds light on the less-known conceptual and creative side of the practice. What is the role of aesthetics in a design process that is at least partially coincidental? Can accidents be used as a design tool and what value can this bring to the process and the garments? What value and significance does the design process itself have? Zero waste fashion design is not yet very widely known and this study is the first master’s thesis on the subject in Finland. Literature analysis and interviews have been used to form the research background of this thesis. The production phase was guided by the author’s creative work and the observation and analyzing of the process. The results of this thesis are the observations of aesthetics in the author’s design process and the 12 resulting garments. The design process was carefully documented with the use of a process diary, photography and recording. The design process and the garments were exhibited in gallery Kalleria from the 4th to 28th of February 2016 as a part of an exhibition titled Tekemisen arvoista. en
dc.description.abstract Tässä opinnäytetyössä tutkitaan nollajätesuunnitteluprosessin estetiikkaa tekijän luovan työskentelyn kautta. Tarkoitus on tutkia suunnitteluprosessin estetiikkaa sekä sattuman roolia suunnittelussa. Työ on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa taustoitetaan nollajätemetodin historiaa ja aikaisempia tutkimuksia, sekä perehdytään vaatetuksen ja luovan suunnittelutyön estetiikkaan. Toinen osa koostuu suunnitteluprosessista ja produktio-osuudesta. Nollajätesuunnittelu tai nollajätemetodi on tunnettu kestävän kehityksen suunnittelusuuntauksena, mutta sen konseptuaalista ja luovaa puolta ei ole tutkittu syvemmin. Tämä tutkimus valottaa suunnittelutavan konseptuaalista ja luovaa puolta. Mikä rooli on estetiikalla ainakin osittain sattumanvaraisessa suunnitteluprosessissa? Voiko sattumia käyttää suunnitteluvälineinä ja mitä arvoa ne voivat tuoda suunnitteluun ja vaatteisiin? Mitä arvoa ja tarkoituksellisuutta on suunnitteluprosessissa itsessään? Nollajätesuunnittelu ei ole vielä kovin tunnettua, ja työ on ensimmäinen Suomessa tehty maisterin opinnäytetyö aiheesta. Taustatutkimus on tehty kirjallisen analyysin ja haastattelujen avulla. Produktio-osaa on ohjannut oma luova työskentely ja prosessin havainnointi sekä analysointi. Suunnitteluprosessi dokumentoitiin tarkasti prosessipäiväkirjan, valokuvauksen ja äänittämisen avulla. Työn lopputuloksena on havainnot tekijän suunnitteluprosessin estetiikasta sekä 12 vaatetta. Suunnitteluprosessi ja vaatteet olivat näytillä galleria Kalleriassa 4.-27.2.2016 osana näyttelyä nimeltä Tekemisen arvoista.
dc.format.extent 83+2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Accidental aesthetics. Aesthetics of a zero waste fashion design process en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword zero waste fashion design en
dc.subject.keyword sustainable fashion en
dc.subject.keyword aesthetics en
dc.subject.keyword creative process en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606162352
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Beidler, Jaana
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse