End user context in analyzing mobile device and service usage

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
dc.contributor.author Soikkeli, Tapio
dc.date.accessioned 2016-05-30T09:01:10Z
dc.date.available 2016-05-30T09:01:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6750-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6749-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20582
dc.description.abstract Mobile devices and services are becoming an inseparable part of the human life. These devices and services are used for communication, information retrieval, entertainment and much more. The additional value, as well as the challenges in the mobile services domain relate to its ubiquitous, or the "anywhere, anytime" properties. The convenience and constant accessibility of services available within arm's reach of the consumer is a compelling value proposition. On the other hand, the usage situations vary and the users have varying needs and possibilities in different situations. This variation calls for understanding the user behavior and the services to dynamically adapt to the users' situations. Context refers to any information that can be used to characterize the situation of the user, and thus the utilization of context is considered relevant to building better and more personalized mobile services. The purpose of this thesis is to study how to acquire and utilize information on the use context of a mobile end user from handset-based measurements and find out what general and contextual mobile device and service usage patterns the measurements reveal. The aim is to fill in a research gap in the intersection of small-scale empirical context-awareness research and market level mobile service usage research by leveraging the user-level, yet scalable nature of handset-based measurements. Handset-based measurements enable the collection of objective real life data on the usage of mobile devices, such as smartphones and tablets, of opted-in study participants. In addition to handset-based measurements, surveys and network measurements were used as complementary methods. Mechanisms behind the observed mobile devices and services related user behavior are complex. In this thesis the general level mobile device and service usage is identified as communication and Web browsing oriented, occurring in bursts of activity and dominated by relatively short sessions. In addition, the usage varies between certain contexts. For example, the general home usage shows long but more infrequent usage sessions in comparison to other studied semantic places. The contextual results are, however, rather service specific. Finally, the largest variation is observed between users, with, for example, two magnitude differences in device usage intensity between light and heavy users. The results emphasize the need for personalized mobile services. The data collection capabilities of contemporary mobile devices enable diverse contextual information utilization for increasing the level of service personalization, for instance. Additionally, mobile devices provide more accurate tools for the more general human behavior research in the spirit of computational social science. en
dc.description.abstract Mobiililaitteista ja -palveluista on tullut erottamaton osa ihmisten arkea. Näitä laitteita ja palveluita käytetään kommunikointiin, tiedonhakuun, viihteeseen ja moniin yhä uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Sekä mobiilipalveluilla tavoiteltava lisäarvo, että niihin liittyvät haasteet kumpuavat mahdollisuudesta tarjota näitä palveluita "aina ja kaikkialla". Jatkuvasti tarjolla olevat palvelut ovat monesti houkutteleva vaihtoehto sekä kuluttajalle, että palveluntarjoajalle. Toisaalta, ympäristöt ja tilanteet joissa kyseisiä palveluita käytetään saattavat vaihdella, ja käyttäjien palveluille kohdistamat tarpeet ja käyttömahdollisuudet voivat vaihdella näistä tilanteista ja ympäristöistä riippuen. Tästä syystä käyttäjien käyttäytymisen ymmärtäminen on tarpeellista, jotta palveluita kyetään mukauttamaan käyttäjän kulloiseenkin tarpeeseen ja käyttötilanteeseen. Termi konteksti viittaa informaatioon, jota voidaan käyttää käyttäjän tilanteen luonnehdintaan. Näin ollen konteksti on olennainen osa parempien ja yhä personoidumpien mobiilipalveluiden kehittämistä. Tämän väitöskirjan tarkoitus on tutkia, kuinka päätelaitepohjaisten mittausten avulla voidaan kerätä ja hyödyntää tietoa mobiilikäyttäjän kontekstista. Lisäksi, tarkoituksena on tutkia, kuinka erilaisia mobiilipalveluita käytetään käyttökontekstista riippuen. Päätelaitepohjaiset mittaukset mahdollistavat objektiivisen tiedon keräämisen mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten ja tabletti-tietokoneiden käytöstä käyttäjätasolla. Väitöskirjassa hyödynnetään kolmea eri päätelaitepohjaisilla mittauksilla kerättyä aineistoa. Päätelaitepohjaisten mittausten lisäksi työssä käytetään kyselytutkimuksia ja verkkomittauksia täydentävinä tutkimusmenetelminä. Tässä väitöskirjassa mobiililaitteiden ja -palveluiden käytön havaittiin painottuvan kommunikaatioon ja Web-käyttöön, olevan purskeista ja koostuvan pääasiassa suhteellisen lyhyistä käyttösessiosta. Lisäksi, käytön havaittiin vaihtelevan eri käyttökonteksteittain. Esimerkiksi kotona käyttösessioita on harvemmin, mutta ne ovat pidempiä verrattuna muihin tutkittuihin semanttisiin paikkoihin. Huomattavaa kuitenkin on, että kontekstuaaliset tulokset vaihtelevat selvästi palveluittain. Suurin vaihtelu käytössä havaittiin kuitenkin eri käyttäjien välillä. Esimerkiksi ero älypuhelimen käyttöintensiteetissä on satakertaisessa suuruusluokassa pien- ja suurkäyttäjien välillä. Tulokset tähdentävät mobiilipalveluiden personoinnin tärkeyttä. Nykyaikaiset mobiililaitteet mahdollistavat monipuolisen kontekstitiedon keräämisen ja hyödyntämisen esimerkiksi personoinnin tarpeisiin. Lisäksi päätelaitepohjaiset mittaukset tarjoavat aikaisempaa paremman mahdollisuuden entistä tarkempaan ihmisten yleisen käyttäytymisen tutkimukseen. fi
dc.format.extent 101 + app. 125
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 66/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Soikkeli, Tapio; Karikoski, Juuso; Hämmäinen, Heikki. 2014. Context classification framework for handset-based end user studies. J.UCS. Journal of Universal Computer Science, volume 20, issue 14, pages 1964-1986. ISSN 0948-695x. DOI: 10.3217/jucs-020-14-1964
dc.relation.haspart [Publication 2]: Soikkeli, Tapio; Karikoski, Juuso; Hämmäinen, Heikki. 2013. Characterizing smartphone usage: Diversity and end user context. IGI Global. International Journal of Handheld Computing Research, volume 4, issue 1, pages 15-36. ISSN 1947-9158. DOI: 10.4018/jhcr.2013010102
dc.relation.haspart [Publication 3]: Karikoski, Juuso; Soikkeli, Tapio. 2013. Contextual usage patterns in smartphone communication services. Springer-Verlag London Limited. Personal and Ubiquitous Computing, volume 17, issue 3, pages 491-502. ISSN 1617-4909. DOI: 10.1007/s00779-011-0503-0
dc.relation.haspart [Publication 4]: Soikkeli, Tapio; Riikonen, Antti. 2015. Session level network usage patterns of mobile handsets. In: Proceedings of the 13th International Conference on Telecommunications (ConTEL 2015), July 13-15, Graz, Austria. IEEE. Pages 1-8. ISBN 978-1-4799-8971-3. DOI: 10.1109/ConTEL.2015.7231229
dc.relation.haspart [Publication 5]: Finley, Benjamin; Soikkeli, Tapio. Multidevice Mobile Sessions: A First Look. Submitted to Pervasive and Mobile Computing (Elsevier) ISSN 1574-1192.
dc.relation.haspart [Publication 6]: Soikkeli, Tapio. 2015. Comparison of context-aware predictive modeling approaches: Semantic place in inferring mobile user behavior. Emerald Group Publishing Limited. International Journal of Pervasive Computing and Communications, volume 11, issue 3, pages 323-346. ISSN 1742-7371. DOI: 10.1108/IJPCC-01-2015-0003
dc.subject.other Communication en
dc.subject.other Telecommunications engineering en
dc.title End user context in analyzing mobile device and service usage en
dc.title Käyttökonteksti mobiililaitteiden ja -palveluiden käytön analysoinnissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.subject.keyword handset-based measurements en
dc.subject.keyword context en
dc.subject.keyword mobile devices en
dc.subject.keyword mobile services en
dc.subject.keyword user behavior en
dc.subject.keyword multi-method en
dc.subject.keyword päätelaitepohjaiset mittaukset fi
dc.subject.keyword konteksti fi
dc.subject.keyword mobiililaitteet fi
dc.subject.keyword mobiilipalvelut fi
dc.subject.keyword käyttäytyminen fi
dc.subject.keyword monimenetelmä fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6750-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
dc.opn Bouwman, Harry, Prof., Delft University of Technology, The Netherlands
dc.contributor.lab Network Economics en
dc.rev Dunbar, Robin, Prof., University of Oxford, United Kingdom
dc.rev Frank, Lauri, Prof., University of Jyväskylä, Finland
dc.date.defence 2016-05-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account