Learning Centre

Kvalitatiivisten Rubella IgG- ja Rubella IgM -entsyymi-immunomenetelmien optimointi ja modifiointi kvantitatiiviseen muotoon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kokkonen, Antti
dc.contributor.author Virtanen, Lotta
dc.date.accessioned 2016-05-26T07:22:48Z
dc.date.available 2016-05-26T07:22:48Z
dc.date.issued 2016-05-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20523
dc.description.abstract Vihurirokko on Rubella-viruksen aiheuttama infektiotauti. Terveelle aikuiselle tauti on pääsääntöisesti vaaraton. Raskauden aikana sairastettu vihurirokko voi kuitenkin aiheuttaa sikiövaurioita, joista voi seurata syntymättömälle vauvalle vakavia kehitysvammoja. Taudin tunnistamiseen on kehitetty erilaisia diagnostisia testimenetelmiä. Tässä työssä modifioitiin jo olemassa olevista kvalitatiivisista Rubella-viruksen IgG- sekä IgM-luokan vasta-aineita tunnistavista entsyymi-immunomenetelmistä kvantitatiiviset testiversiot sekä optimoitiin jo olemassa olevia kvalitatiivisia testejä. Tavoitteena oli saada valmiiksi testit, joiden avulla vasta-aineiden määrän muutosta potilaassa pystyttäisiin seuraamaan. Lisäksi tavoitteena oli saada parannettua jo olemassa olevien testien erottelukykyä. Testien optimointi aloitettiin vertailemalla adsorptiokyvyiltään erilaisia kuoppalevytyyppejä. Tämän jälkeen testattiin kuoppalevyjen päällystykseen käytettäviä kahden eri antigeenitoimittajan Rubella-virusantigeenejä. Päällystysantigeenin valinnan jälkeen verrattiin erilaisten blokkausmenetelmien vaikutusta epäspesifisten sitoutumiskohtien peittämisessä. Lopuksi valmistettiin Rubella IgG -testille kalibraattorisarja ja Rubella IgM -testille kolme eritasoista kontrollia ja testattiin testien toimivuutta erilaiset tilastollisen testien avulla. Testien optimoinnin jälkeen erityisesti Rubella IgM -testin erottelukyky parani entiseen testiversioon nähden. Tuotekehitysvaiheen alustavien testausten perusteella voitiin todeta, että molemmat testit toimivat optimoinnin jälkeen halutulla tavalla. IgM-testin kohdalla ei ehditty selvittää, mistä testin huono korrelaatio muiden valmistajien vastaavien testien kanssa johtui. Muutoin testit ovat valmiita tuotannossa tehtäviin testien validointivaiheisiin. fi
dc.description.abstract Rubella is an infectious disease caused by the Rubella-virus. For healthy adults the disease is most often harmless. Rubella infection during pregnancy may however cause fetal damages and the unborn baby may develop serious birth defects. Several different laboratory tests have been developed to diagnose Rubella-virus infections. In this master's thesis, the already existing qualitative enzyme-linked immunosorbent assays for Rubella-virus IgG and IgM antibodies were optimized and modified into quantitative test formats. The aim was to develop tests by which the changes in antibody concentrations in patient could be monitored. In addition the aim was to improve the sensitivities of the current qualitative assays. The optimization of the assays was started by comparing different microtiter plate types. After that two different Rubella-virus coating antigens from two different antigen distributors were compared. Following this comparison different blocking procedures were compared to prevent nonspecific binding. Finally a calibrator set for the Rubella IgG assay and three different controls for the Rubella IgM assay were prepared. The test performance was tested with various statistical data analysis. Subsequent to the optimization of the assays especially the sensitivity of the Rubella IgM assay was improved compared to the previous test version. Based on the preliminary tests performed in the research and development phase it can be stated that the performance of both assays after the optimization was as desired. The reason for the poor correlation between the in-house IgM assay and competitors IgM assays remains to be solved. Otherwise the assays are ready to be transferred into the validation phase en
dc.format.extent 81+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kvalitatiivisten Rubella IgG- ja Rubella IgM -entsyymi-immunomenetelmien optimointi ja modifiointi kvantitatiiviseen muotoon fi
dc.title Optimization and modification of qualitative Rubella IgG and Rubella IgM enzyme immunoassays into quantitative test formats en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vihurirokko fi
dc.subject.keyword Rubella fi
dc.subject.keyword ELISA fi
dc.subject.keyword vasta-aine fi
dc.subject.keyword menetelmäkehitys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262229
dc.programme.major Biotekniikka ja elintarviketekniikka fi
dc.programme.mcode KE3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nordström, Katrina
dc.ethesisid Aalto 3840
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 53647
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse